194/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

194
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2021,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa chránený areál Kulháň (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0134 Kulháň podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Chránený areál sa nachádza v okrese Topoľčany v katastrálnom území Prašice a v okrese Bánovce nad Bebravou v katastrálnom území Zlatníky. Celková výmera chráneného areálu je 128,9765 ha.
(3)
Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Okresnom úrade Topoľčany a na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou.
(4)
Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
V chránenom areáli sa vyhlasujú zóny B, C a D podľa § 30 zákona. Hranice zón chráneného areálu sú vymedzené v prílohe č. 1.
(2)
Zóna B má výmeru 64,9639 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
(3)
Zóna C má výmeru 27,8366 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
(4)
Zóna D má výmeru 36,1760 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 194/2021 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 194/2021 Z. z.
PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU
Biotopy európskeho významu:
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0), Ls3.3 Dubové nátržníkové lesy (*91I0), Ls3.6 Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130).
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
kunka červenobruchá (Bombina bombina), fuzáč obrovský/fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), *fuzáč alpský (Rosalia alpina), pásikavec (Cordulegaster=Cordugaster heros) a plocháč červený (Cucujus cinnaberinus).
Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
Prioritný biotop je označený symbolom *.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný druh je označený symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druhy živočíchov európskeho významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).
2)
Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť:
1. piaty bod prílohy č. 2 časti A k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok,
2. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1497/1972-OP z 30. marca 1972 o vyhlásení chráneného náleziska „Kulháň“,
3. piaty bod časti A prílohy k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch a chráneného areálu Brodziansky park.