193/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2021,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa chránený areál Hradná dolina (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0024 Hradná dolina podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Chránený areál sa nachádza v okrese Topoľčany v katastrálnom území Bojná. Celková výmera chráneného areálu je 14,3264 ha.
(3)
Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Topoľčany.
(4)
Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Na území chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.
Eduard Heger v. r.
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 193/2021 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 193/2021 Z. z.
PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU
Biotop európskeho významu:
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0).
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
kunka žltobruchá (Bombina variegata) a pásikavec (Cordulegaster=Cordugaster heros).
Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
Prioritný druh je označený symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druhy živočíchov európskeho významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.