192/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

192
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 20. mája 2021,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. e) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
V konaní začatom podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „konanie“) vo veci porušenia zákona sa rokovanie o urovnaní (ďalej len „rokovanie“) začína
a)
návrhom úradu na začatie rokovania doručeným účastníkovi konania podľa § 20 ods. 1 alebo 2 zákona (ďalej len „účastník“) alebo
b)
žiadosťou účastníka o začatie rokovania doručenou úradu.
(2)
Ak sa začne rokovanie podľa odseku 1 písm. a), účastník sa v určenej lehote vyjadrí, či má záujem o rokovanie. Na vyjadrenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Márnym uplynutím lehoty určenej na vyjadrenie sa rokovanie považuje za ukončené.
(3)
Žiadosť o začatie rokovania môže účastník podať počas konania, najneskôr však do uplynutia lehoty na vyjadrenie účastníka k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 26 zákona. Na žiadosť doručenú po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
§ 2
(1)
Ak sa vedie rokovanie pred tým, ako je účastníkovi doručená výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 26 zákona, účastníkovi sa poskytnú predbežné závery konania. Účastník sa v určenej lehote môže vyjadriť, či chce pokračovať v rokovaní. Márnym uplynutím lehoty určenej úradom sa rokovanie považuje za ukončené.
(2)
Návrh na urovnanie predložený účastníkovi úradom v závere rokovania obsahuje opis porušenia zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení vrátane jeho trvania, ktoré úrad považuje za preukázané, a pokutu, ktorú mu úrad mieni v predmetnom konaní uložiť podľa § 4.
(3)
Účastník sa môže vyjadriť k návrhu na urovnanie alebo môže predložiť vyhlásenie podľa § 3 v určenej lehote. Ak sa účastník v určenej lehote nevyjadrí alebo písomne oznámi, že s návrhom na urovnanie nesúhlasí, rokovanie sa považuje za ukončené.
§ 3
(1)
Ak účastník s návrhom na urovnanie súhlasí, doručí úradu v lehote podľa § 2 ods. 3 písomné vyhlásenie o svojej účasti na porušení zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení a prizná svoju zodpovednosť za takéto konanie. Vyhlásenie je možné urobiť aj ústne do zápisnice.
(2)
Vyhlásenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
označenie účastníka,
b)
priznanie účasti na porušení zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ako je vymedzené v návrhu na urovnanie,
c)
súhlas s pokutou uvedenou v návrhu na urovnanie a
d)
vyhlásenie účastníka konania o tom, že ho úrad dostatočne informoval o predbežných záveroch konania podľa § 2 ods. 1 a poskytol mu primeraný čas na vyjadrenie sa k týmto záverom.
(3)
Ak majú viacerí účastníci spoločného zástupcu a urobia spoločné vyhlásenie, náležitosti vyhlásenia sa uvedú osobitne za každého účastníka.
(4)
Ak obsah vyhlásenia zodpovedá návrhu na urovnanie, účastník je upovedomený o tom, že jeho vyhlásenie je akceptované. Doručením upovedomenia o akceptovaní vyhlásenia sa rokovanie považuje za ukončené urovnaním.
(5)
Ak je rokovanie s účastníkom ukončené inak ako urovnaním, na ďalšie žiadosti tohto účastníka o začatie rokovania sa neprihliada.
§ 4
(1)
Ak sa rokovanie ukončí urovnaním, pokuta, ktorá má byť inak účastníkovi uložená, sa zníži o 30 % v konaní vo veci dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 zákona alebo čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, a v konaní vo veci zneužitia dominantného postavenia podľa § 5 ods. 1 zákona alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
(2)
Pokuta, ktorá má byť inak účastníkovi uložená, sa zníži o 50 %, ak sa rokovanie ukončí urovnaním v iných prípadoch ako podľa odseku 1.
(3)
Účastníkovi, ktorý navrhne urovnanie a požiada o zníženie pokuty podľa § 51 ods. 2 zákona sa pokuta zníži na základe urovnania zo sumy pokuty zníženej podľa § 51 ods. 2 zákona.
(4)
Ak nedôjde k urovnaniu, na vyhlásenie účastníka podľa § 3 ods. 1 a 2 sa neprihliada.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.
Tibor Menyhart v. r .