189/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

189
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 20. mája 2021,
ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. b) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Oznámenie koncentrácie obsahuje
a)
súhrnný opis koncentrácie,
b)
základné informácie o účastníkoch koncentrácie,
c)
detailný opis koncentrácie,
d)
informácie o kontrole a personálnych prepojeniach účastníkov koncentrácie,
e)
všeobecné trhové informácie,
f)
vymedzenie ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov,
g)
údaje o ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
h)
všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
i)
kooperatívne účinky,
j)
dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž,
k)
informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom hospodárskej súťaže,
l)
podkladovú dokumentáciu.
(2)
Ak z tejto vyhlášky nevyplýva inak, pojem účastník koncentrácie zahŕňa aj každého podnikateľa, ktorý
a)
kontroluje priamo alebo nepriamo účastníka koncentrácie,
b)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie,
c)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo podnikateľom podľa písmena a).
(3)
Oznámenie koncentrácie môže oznamovateľ koncentrácie predložiť s náležitosťami podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), ak dôvodom na zúženie rozsahu predkladaných informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona je skutočnosť, že ide o koncentráciu, v ktorej
a)
účastník koncentrácie má nadobudnúť výlučnú kontrolu nad podnikateľom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu,
b)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky ako iný účastník koncentrácie a žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu a priestorovému relevantnému trhu zahŕňajúcemu územie Slovenskej republiky, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie alebo
c)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky je v dôsledku koncentrácie menej ako 15 % a pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, účastník koncentrácie pôsobí na relevantnom trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k relevantnému trhu, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie a ich individuálny alebo spoločný trhový podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov, ktoré priestorovo zahŕňajú územie Slovenskej republiky, je menej ako 30 % bez ohľadu na to, či medzi nimi je alebo nie je dodávateľsko-odberateľský vzťah.
(4)
Podrobnosti náležitostí oznámenia koncentrácie podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.
(5)
Podrobnosti náležitostí oznámenia koncentrácie podľa odseku 3 sú uvedené v prílohe č. 2.
(6)
Podrobnosti o podkladovej dokumentácii podľa odsekov 1 a 3 sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.
§ 2
(1)
Pri koncentrácii podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikateľa prepojeného podľa § 1 ods. 3 písm. a) s podnikateľom alebo s časťou podnikateľa podľa § 7 ods. 3 zákona (ďalej len „časť podnikateľa“), nad ktorým sa získava priama alebo nepriama kontrola, ak takýto podnikateľ nie je predmetom koncentrácie.
(2)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z dôvodu, že jednotlivé údaje mu nie sú a ani nemohli byť známe, túto skutočnosť uvedie v oznámení koncentrácie, takúto žiadosť odôvodní a uvedie čo najpresnejšie odhady uvedených informácií, zdroje, z ktorých odhady vychádzajú, a ak je to možné, zdroj, kde by úrad uvedené informácie mohol získať.
(3)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z dôvodu, že niektoré z informácií a podkladov podľa tejto vyhlášky nie sú potrebné na posúdenie koncentrácie úradom, uvedie dostatočné dôvody, prečo tieto informácie nie sú relevantné a potrebné na posúdenie oznamovanej koncentrácie.
(4)
Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu podľa § 9 ods. 2 zákona, s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
(5)
Oznámenie koncentrácie vrátane všetkých príloh sa predkladá v štátnom jazyku. Ak boli predložené úradne neoverené preklady podkladov a informácií, oznamovateľ koncentrácie spolu s podkladom predloží čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti neovereného prekladu z originálu podľa prílohy č. 4.
(6)
Ak súčasťou oznámenia koncentrácie nie sú originály listín a podkladov, musí byť k oznámeniu koncentrácie pripojené čestné vyhlásenie oznamovateľa koncentrácie o pravdivosti a úplnosti predložených kópií podľa prílohy č. 4.
(7)
Ak oznámenie koncentrácie obsahuje obchodné tajomstvo, dôvernú informáciu, osobný údaj, utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, alebo informáciu, ku ktorej sa viaže zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti (ďalej len „chránená informácia“), oznamovateľ koncentrácie na prvej strane zreteľne označí, že ide o dôvernú verziu oznámenia koncentrácie, v texte oznámenia koncentrácie zreteľne označí každú chránenú informáciu v hranatých zátvorkách, uvedie podnikateľa, o ktorého chránenú informáciu ide a či je prístupná iným účastníkom koncentrácie. Vo verzii oznámenia koncentrácie bez chránených informácií, oznamovateľ koncentrácie na prvej strane zreteľne označí, že ide o nedôvernú verziu oznámenia koncentrácie, v texte každú chránenú informáciu nahradí textom [OBCHODNÉ TAJOMSTVO], [DÔVERNÁ INFORMÁCIA] alebo [OSOBNÝ ÚDAJ], alebo v hranatej zátvorke označí, o akú inú chránenú informáciu ide a uvedie podnikateľa, o ktorého chránenú informáciu ide a či je prístupná iným účastníkom koncentrácie. Ak oznámenie koncentrácie podáva spoločne viacero podnikateľov, môžu predložiť skutočnosti, ktoré predstavujú ich chránené informácie samostatne v prílohách a v oznámení koncentrácie na tieto skutočnosti odkázať ako na prílohu.
(8)
Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 alebo prílohe č. 2. Oznamovateľ koncentrácie môže niektoré informácie zaradiť do príloh, pričom prílohy možno používať na doplnenie, nie však na nahradenie informácií, ktoré majú byť uvedené v oznámení koncentrácie.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.
Tibor Menyhart v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.
PODKLADOVÁ DOKUMENTÁCIA


Podkladová dokumentácia obsahuje
a)
dokumenty, ktoré sa týkajú vzniku koncentrácie, najmä
1.
zmluvu medzi podnikateľmi alebo iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla alebo má vzniknúť,
2.
ak ide o ponuku na prevzatie, kópiu ponuky; ak nie je k dispozícii v čase oznámenia koncentrácie, oznamovateľ predloží kópiu najaktuálnejšieho dokumentu preukazujúceho úmysel uskutočniť ponuku na prevzatie, pričom kópiu ponuky predloží úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred jej odoslaním akcionárom,
b)
stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenské zmluvy účastníkov koncentrácie alebo iný dokument, z ktorého vyplýva charakter kontroly u účastníkov koncentrácie,
c)
originál alebo overenú kópiu aktuálneho výpisu alebo dokladu obdobného charakteru ako je napríklad výpis z obchodného registra alebo z registra právnických osôb podľa osobitných predpisov,1) ak účastník koncentrácie ako podnikateľ nie je registrovaný v registroch podľa osobitného predpisu,2)
d)
výročné správy účastníkov koncentrácie za obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie; ak sú uložené v registri účtovných závierok alebo sú zverejnené na webovom sídle účastníka koncentrácie, je postačujúce uviesť informáciu o tom, že sú takto uložené, alebo uviesť odkaz na webové sídlo účastníka koncentrácie, kde sú výročné správy zverejnené,
e)
účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie; ak sú uložené v registri účtovných závierok, alebo sú zverejnené na webovom sídle účastníka koncentrácie, je postačujúce uviesť informáciu o tom, že sú takto uložené, alebo uviesť odkaz na webové sídlo účastníka koncentrácie, kde sú účtovné závierky zverejnené,
f)
kópie dokumentov, ktoré sa týkajú koncentrácie a ktoré boli pripravené na valné zhromaždenie, pre členov riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre iné orgány alebo osoby, ktoré vykonávajú obdobné funkcie, alebo boli týmito orgánmi alebo osobami vyhotovené alebo im boli takéto dokumenty predložené, pričom pre každý z dokumentov sa uvedie dátum vyhotovenia alebo schválenia a údaj o adresátovi
1.
zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutia predstavenstva, dozornej rady, manažmentu alebo obdobného orgánu,
2.
analýzy, správy, štúdie, prehľady a iné obdobné podklady vyhotovené na hodnotenie a analýzu predmetnej koncentrácie, vrátane tých podkladov, ktoré sa týkajú hodnotenia koncentrácie vo vzťahu k zvažovaným alternatívnym koncentráciám, vo vzťahu k súťažným podmienkam, trhovým podielom, aktuálnym a potenciálnym konkurentom obsahujúce zdôvodnenie koncentrácie, potenciál rastu predaja alebo potenciál expanzie na iné tovarové trhy alebo priestorové trhy,
3.
analýzy, správy, štúdie a iné obdobné podklady za posledné dva roky, ktoré obsahujú informácie na analýzu trhov vymedzených v prílohe č. 1 šiestej časti alebo prílohe č. 2 piatej časti, vo vzťahu k trhovým podielom, súťažným podmienkam, aktuálnym a potenciálnym konkurentom a potenciálu rastu predaja alebo expanzie na iné tovarové alebo priestorové trhy,

g)
písomné splnomocnenie udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca poverený v jeho mene konať; ak je zástupcom právnická osoba, predloží okrem písomného splnomocnenia súčasne vyhlásenie o tom, kto je oprávnený za splnomocneného konať,
h)
čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 4,
i)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,3)
j)
verziu oznámenia koncentrácie bez obchodného tajomstva, dôverných informácií osobných údajov a iných chránených informácií,
k)
oznámenie koncentrácie v elektronickej podobe vo formáte umožňujúcom ďalšie spracovanie.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.
1)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
3)
Položka 212 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.