187/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2021 do 29.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

187
ZÁKON
z 11. mája 2021
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Predmetom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) pred jej obmedzovaním, vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov a úprava pôsobnosti a právomoci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri dohľade nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.
(2)
Tento zákon upravuje najmä nástroje ochrany a podpory súťaže, formy nedovoleného obmedzovania súťaže, kontrolu koncentrácií, spôsob vymenovania, odvolávania a kompetencie predsedu úradu, podpredsedu úradu, Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „rada“), právomoci, kompetencie a postup úradu, sankcie za nedodržiavanie ustanovení tohto zákona a postup pri výkone rozhodnutí vydaných v iných členských štátoch Európskej únie.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
podnikateľa podľa § 3 ods. 1,
b)
orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmovú samosprávu pri prenesenom výkone štátnej správy,
c)
inú osobu, o ktorej to ustanovuje tento zákon.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na činnosť a konanie podnikateľa, ktoré obmedzuje alebo môže obmedzovať súťaž, okrem prípadov obmedzovania súťaže zo strany podnikateľov, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme, ak uplatňovanie tohto zákona fakticky alebo právne znemožňuje plniť ich úlohy.
(3)
Ustanovenia § 16 až 63 sa vzťahujú aj na postup úradu, pri ktorom úrad posudzuje činnosť a konanie podnikateľa podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť a konanie, ku ktorému došlo na zahraničnom trhu, ak vedie alebo môže viesť k obmedzovaniu súťaže na území Slovenskej republiky.
(5)
Tento zákon sa okrem § 19 až 30 nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa podnikateľom rozumie entita, ktorá vykonáva hospodársku činnosť alebo ak ide o jej činnosť a konanie, ktoré súvisí alebo môže súvisieť so súťažou, bez ohľadu na jej právnu formu, existenciu právnej subjektivity, spôsob jej financovania, a to, či je jej činnosť zameraná na dosahovanie zisku. Za jedného podnikateľa možno považovať aj viacero fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sú prepojené na základe vzťahov kontroly alebo iných zmluvných, majetkových, personálnych alebo organizačných vzťahov. Za podnikateľa sa považuje aj združenie podnikateľov alebo združenia týchto združení.
(2)
Na účely tohto zákona sa dohodou medzi podnikateľmi rozumie každý ústny alebo písomný súhlasný prejav vôle jej účastníkov alebo iný súhlasný prejav vôle vyvodený z ich konania.
(3)
Na účely tohto zákona sa zosúladeným postupom podnikateľov rozumie koordinácia správania podnikateľov, ktorá nenapĺňa znaky dohody podnikateľov podľa odseku 2 a ktorú nemožno označiť ako prirodzené nasledovanie správania iného podnikateľa.
(4)
Na účely tohto zákona sa rozhodnutím združenia podnikateľov rozumie konanie orgánu združenia alebo odporúčanie orgánu združenia.
(5)
Na účely tohto zákona sa zamestnancom podnikateľa rozumie fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k podnikateľovi,2) štatutárny orgán podnikateľa, člen štatutárneho orgánu podnikateľa, kontrolný orgán podnikateľa, člen kontrolného orgánu podnikateľa alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť pre podnikateľa, alebo sa podieľa na jeho činnosti.
(6)
Na účely tohto zákona sa zamestnancom úradu rozumie fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere, pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k úradu2) alebo iná fyzická osoba poverená plnením úlohy patriacej do pôsobnosti úradu.
(7)
Na účely tohto zákona sa relevantným trhom rozumie priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, výrobkov, výkonov, prác alebo služieb (ďalej len „tovar“), ktoré spotrebiteľ považuje na uspokojenie určitých potrieb za zhodné alebo zastupiteľné.
(8)
Na účely tohto zákona sa tovarovým relevantným trhom rozumie relevantný trh, ktorý zahŕňa zhodné alebo zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú potrebu spotrebiteľov, pričom zastupiteľnosť tovarov sa posudzuje najmä z hľadiska ich charakteristík, ceny a účelu použitia.
(9)
Na účely tohto zákona sa priestorovým relevantným trhom rozumie relevantný trh, ktorý je vymedzený územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.
(10)
Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy alebo akýkoľvek účtovný ekvivalent výnosov, dosiahnutých z predaja tovaru a iné výnosy, ktoré súvisia s bežnou činnosťou podnikateľa po odpočítaní zliav a nepriamych daní a pripočítaní finančnej pomoci podľa odseku 11. Pri združení podnikateľov sa k obratu združenia podnikateľov okrem súčtu podľa prvej vety pripočíta aj súčet prijatých príspevkov členov tohto združenia. Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá a na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,3) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.
(11)
Na účely tohto zákona sa finančnou pomocou poskytnutou podnikateľovi rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá podnikateľovi z verejných zdrojov, ktorá sa týka činnosti, ktorú vykonáva podnikateľ a ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru.
(12)
Na účely tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie
a)
informácia, ktorá nie je obchodným tajomstvom a nie je informáciou chránenou podľa osobitného predpisu,4) je dostupná len obmedzenému okruhu osôb a jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla, alebo inej osoby,
b)
vyhlásenie účastníka dohody obmedzujúcej súťaž predložené v rámci programu zhovievavosti a podanie účastníka konania predložené v rámci rokovania o urovnaní.
(13)
Na účely tohto zákona sa úradom iného členského štátu rozumie orgán súťaže, ktorý je určený členským štátom Európskej únie podľa osobitného predpisu5) ako orgán zodpovedný za uplatňovanie čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
(14)
Na účely tohto zákona sa spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá je aktuálnym alebo potenciálnym, priamym alebo nepriamym používateľom tovarov, vrátane osoby, ktorá používa daný tovar ako vstup, distribútora alebo konečného spotrebiteľa.
Formy nedovoleného obmedzovania súťaže
§ 4
Dohoda obmedzujúca súťaž
(1)
Dohoda obmedzujúca súťaž je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže. Dohoda obmedzujúca súťaž je zakázaná, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov, ak jej účinok na súťaž je zanedbateľný. Dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na súťaž, ak trhové podiely podnikateľov, ktorí sú účastníkmi dohody medzi podnikateľmi, zosúladeného postupu podnikateľov alebo rozhodnutia združenia podnikateľov, neprekračujú prahové hodnoty, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 64 písm. a)]. Zanedbateľný účinok na súťaž nemá dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak má za cieľ obmedzovanie súťaže.
(3)
Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva
a)
v priamom alebo v nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
b)
v záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
c)
v rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,
d)
v záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,
e)
v podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv, alebo
f)
v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo s inou obdobnou súťažou.
(4)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá
a)
prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja, pričom poskytuje spotrebiteľovi primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva,
b)
neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov podľa písmena a), a
c)
neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru na relevantnom trhu.

(5)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá nemôže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom má za cieľ alebo môže mať za následok obmedzovanie súťaže na území Slovenskej republiky a spĺňa podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „skupinová výnimka“); § 34 tým nie je dotknutý.
(6)
Ak účastník konania tvrdí, že sa na jeho konanie alebo činnosť vzťahuje odsek 2, 4 alebo odsek 5, je povinný túto skutočnosť úradu preukázať.
(7)
Ak sa dôvod zákazu podľa odseku 1 vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo na časť rozhodnutia združenia podnikateľov, zakázaná je len táto časť, ak z obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia vyplýva, že túto časť možno oddeliť od ostatného obsahu.
§ 5
Zneužívanie dominantného postavenia
(1)
Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.
(2)
Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie sú vystavení podstatnej súťaži a ktorí sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu správať nezávisle.
(3)
Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä
a)
priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok,
b)
obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov,
c)
uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo pri porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži, alebo
d)
viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy.
§ 6
Iné formy nedovoleného obmedzovania súťaže
Orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy nesmie zjavnou podporou, ktorá zvýhodňuje určitého podnikateľa, alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.
Koncentrácia
§ 7
(1)
Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ktorým je
a)
zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo
b)
získanie kontroly nad podnikateľom; získaním kontroly nad podnikateľom je získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo nad ich časťami.
(2)
Koncentrácia podľa odseku 1 písm. a) je zlúčenie alebo splynutie podľa Obchodného zákonníka ako aj zlúčenie alebo splynutie, pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä ak existuje spoločné ekonomické riadenie.
(3)
Časťou podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) sú aktíva, na ktorých základe možno dosahovať obrat.
(4)
Kontrola podľa odseku 1 písm. b) je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom
a)
vlastníckeho práva alebo iných práv,
b)
práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.
(5)
Koncentrácia podľa odseku 1 písm. b) je aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.
(6)
Úrad v konaní o koncentrácii, ktorou dochádza k získaniu kontroly viacerými podnikateľmi podľa odseku 1 písm. b) a ktorá má za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov, posúdi takú koordináciu podľa § 4.
(7)
Za koncentráciu sa nepovažuje, ak
a)
banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo iná finančná inštitúcia, ku ktorej bežným činnostiam patrí obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet alebo na cudzí účet, dočasne získa cenné papiere s cieľom ich ďalšieho predaja, čo jej umožňuje získať kontrolu nad podnikateľom, ak nevykonáva hlasovacie právo a iné práva s cieľom ovplyvňovať súťažné správanie podnikateľa alebo ak vykonáva takéto hlasovacie práva len z dôvodu prípravy predaja podnikateľa alebo jeho časti alebo predaja cenných papierov za predpokladu, že taký predaj sa uskutoční do jedného roka odo dňa nadobudnutia cenných papierov a týmto predajom stratí kontrolu; úrad na základe návrhu podnikateľa môže predĺžiť jednoročnú lehotu, ak sa preukáže, že predaj cenných papierov nebol v tejto lehote možný,
b)
dočasné získanie kontroly nad podnikateľom vyplýva z osobitných predpisov.7)
§ 8
(1)
Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
a)
spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej
14 000 000 eur za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie alebo
b)
celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike, ak ide o koncentráciu podľa
1.
§ 7 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur alebo
2.
§ 7 ods. 1 písm. b) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie, nad ktorým alebo nad časťou ktorého sa kontrola získava, je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.
(2)
Celkový obrat na účely tohto zákona je súčet obratov
a)
účastníka koncentrácie,
b)
podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
1.
podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka koncentrácie,
d)
podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),
e)
podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).
(3)
Celkový obrat účastníka koncentrácie neobsahuje obrat medzi podnikateľmi podľa odseku 2. Obrat podnikateľa, v ktorom majú účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa odseku 2 písm. b), c), d) alebo písm. e) spoločne práva uvedené v odseku 2 písm. b), sa rovnomerne rozdelí medzi účastníkov koncentrácie. Obrat podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa odseku 2 písm. b), c), d) alebo písm. e) právo podľa odseku 2 písm. b) štvrtého bodu spoločne s iným podnikateľom, sa rovnomerne rozdelí medzi účastníka koncentrácie a podnikateľa, s ktorým spoločne týmto právom disponuje. Ak ide o koncentráciu podľa § 7 ods. 1 písm. b), berie sa do úvahy obrat a podiel podnikateľa alebo tých častí, ktoré sú predmetom koncentrácie.
(4)
Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne podliehajú kontrole podľa odseku 1, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie.
(5)
Ak účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie, zahŕňa aj keď len čiastočne obdobie podľa § 49 ods. 1 a účastníci koncentrácie nedosiahli celkové obraty podľa odseku 1, považuje sa za účtovné obdobie rozhodujúce pre oznámenie koncentrácie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ktoré nebolo dotknuté obdobím podľa § 49 ods. 1.
§ 9
Oznámenie koncentrácie
(1)
Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 8 ods. 1, sa musí oznámiť úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie a po
a)
uzavretí zmluvy,
b)
oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,
c)
doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,8)
d)
oznámení ponuky na prevzatie,9)
e)
dni, keď Európska komisia (ďalej len „Komisia“) oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad alebo
f)
dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.
(2)
Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci koncentrácie spoločne, pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže, pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu8) účastníci koncentrácie spoločne, pri ponuke na prevzatie9) navrhovateľ ponuky na prevzatie, inak podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikateľom.
(3)
Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa zúžiť rozsah náležitostí požadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 64 písm. b)]. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov na rozhodnutie vo veci nepostačuje, môže účastníka konania vyzvať na ich doplnenie; úrad vyzve účastníka konania na doplnenie podkladov vždy, ak bez doplnenia nie je možné posúdenie koncentrácie. Odo dňa odoslania výzvy na doplnenie oznámenia koncentrácie až do predloženia tohto doplnenia lehota podľa § 35 neplynie.
(4)
Oznámenie koncentrácie možno úradu podať vo forme zámeru aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, ako nastane iná právna skutočnosť, ktorá zakladá zlúčenie, splynutie, získanie kontroly nad podnikateľom alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 8 ods. 1. Oznámenie koncentrácie musí obsahovať aj písomné odôvodnenie a písomné podklady alebo iné písomné informácie, ktoré preukazujú skutočnosti podstatné pre koncentráciu. Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú koncentrácie, okrem odseku 1, sa vzťahujú aj na zámer koncentrácie.
§ 10
Zákaz výkonu práv a povinností a výnimka
(1)
Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii.
(2)
Zákazom podľa odseku 1 nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže uskutočniť svoj návrh, ak neuplatňuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uskutočnením návrhu.
(3)
Zákazom podľa odseku 1 nie je dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých transakcií s cennými papiermi na trhu cenných papierov,10)ktorými sa získa kontrola podľa § 7 ods. 1 písm. b) od rôznych subjektov, ak
a)
taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa § 9 ods. 1 a
b)
podnikateľ, ktorý získa kontrolu, nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo tak robí len na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 4.
(4)
Úrad na základe návrhu podnikateľa môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 1, ak sú na to vážne dôvody. Návrh na udelenie výnimky obsahuje uvedenie dôvodov, pre ktoré podnikateľ o výnimku žiada, rozsah, v akom podnikateľ o udelenie výnimky žiada a informácie a podklady potrebné na posúdenie výnimky s ohľadom na dopady na súťaž. Úrad si môže vyžiadať od podnikateľa ďalšie informácie s cieľom vyhodnotiť možnosť udelenia výnimky.
(5)
Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany a ohrozenie súťaže, ktoré predstavuje koncentrácia.
(6)
Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienky a povinnosti s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.
§ 11
Posúdenie koncentrácie
(1)
Úrad rozhodne, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
(2)
Úrad rozhodne, že s koncentráciou podľa § 7 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1.
(3)
Úrad rozhodne, že s koncentráciou súhlasí, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2. Úrad môže v rozhodnutí uložiť povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo na kontrolu jej plnenia.
(4)
Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou (ďalej len „návrh podmienky“) podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo s odsekom 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky viazaný.
(5)
V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastník konania nesmie vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky.
(6)
Úrad zakáže koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
(7)
Úrad koncentráciu podľa § 7 ods. 6 zakáže, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo ak by koordinácia súťažného správania bola v rozpore s § 4 ods. 1.
(8)
Rozhodnutie podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisí a je nevyhnutné na jej uskutočnenie.
Úrad
§ 12
(1)
Úrad pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona postupuje nestranne a nezávisle. Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci a ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti podľa tohto zákona.
(2)
Úrad vykonáva právomoc v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom súťaže osobitnými predpismi.11)
(3)
Úrad môže zriaďovať stále pracoviská alebo dočasné pracoviská aj mimo svojho sídla.
(4)
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky správu o financovaní a o svojej činnosti
a)
raz do roka,
b)
vždy, keď o to vláda Slovenskej republiky požiada.
§ 13
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)
Predseda úradu riadi úrad a zastupuje úrad navonok.
(2)
Vláda Slovenskej republiky zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu najneskôr štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu alebo do 15 dní od skončenia funkcie predsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Návrhy kandidátov na predsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie alebo vedecké ustanovizne. Vláda Slovenskej republiky predloží prezidentovi Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu úradu najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády Slovenskej republiky.
(3)
Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač o funkciu predsedu úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Úradu vlády Slovenskej republiky. Úrad vlády Slovenskej republiky bezodkladne zašle v elektronickej podobe údaje podľa tretej vety Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
(6)
Výkon funkcie predsedu úradu je nezlučiteľný s výkonom funkcie a činností podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)
Po skončení funkcie predsedu úradu podľa odseku 7 písm. a) zostáva predseda úradu vo funkcii do vymenovania nového predsedu úradu.
(9)
Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 7 písm. b) zostáva predseda úradu vo funkcii do vymenovania nového predsedu úradu, avšak najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie.
(10)
Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa odseku 6,
d)
vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo
e)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie.
(11)
Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Na funkciu podpredsedu úradu sa vzťahuje osobitný predpis.12)
(12)
Výzvu na prihlásenie kandidátov na podpredsedu úradu zverejní predseda úradu najneskôr štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho podpredsedu úradu alebo do 15 dní od skončenia funkcie podpredsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, a to na webovom sídle úradu a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Návrhy kandidátov na podpredsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie a vedecké ustanovizne. Predseda úradu predloží vláde Slovenskej republiky návrh na vymenovanie podpredsedu úradu dva mesiace pred skončením funkčného obdobia úradujúceho podpredsedu úradu.
(13)
Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa odseky 3 až 6 vzťahujú rovnako.
(14)
Výkon funkcie podpredsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(15)
Po skončení funkcie podpredsedu úradu podľa odseku 14 písm. a) zostáva podpredseda úradu vo funkcii do vymenovania nového podpredsedu úradu.
(16)
Podpredseda úradu sa môže podľa odseku 14 písm. b) vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi úradu. Po vzdaní sa funkcie zostáva podpredseda úradu vo funkcii do vymenovania nového podpredsedu úradu, avšak najdlhšie šesť mesiacov od vzdania sa funkcie.
(17)
Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu úradu z funkcie, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou podpredsedu úradu podľa odseku 13,
d)
vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo
e)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie.
§ 14
Rada
(1)
Rada je druhostupňovým orgánom úradu, ktorý rozhoduje o rozklade proti rozhodnutiu úradu vydanom v konaní na prvom stupni podľa tohto zákona. Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady.
(2)
Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi rady patrí za výkon funkcie člena rady odmena.
(3)
Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(4)
Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich.
(5)
Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia.
(6)
Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého člena rady, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím ich funkčného obdobia. Vláda Slovenskej republiky vymenuje členov rady do dvoch mesiacov od doručenia zoznamu kandidátov. Novovymenovaní členovia rady sa ujmú funkcie v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia skôr vymenovaných členov rady.
(7)
Za člena rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Na výkon funkcie člena rady sa § 13 ods. 5 uplatní rovnako.
(8)
Aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.
(9)
Výkon funkcie člena rady je nezlučiteľný s výkonom funkcie v politickej strane alebo v politickom hnutí. Člen rady nesmie vykonávať akékoľvek platené alebo neplatené činnosti, ktoré by mohli zakladať konflikt záujmov.
(10)
Rada zo svojich členov volí a odvoláva podpredsedu rady nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Ak podpredseda rady nie je zvolený spôsobom podľa prvej vety, podpredsedom rady sa stane člen rady s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne predseda rady.
(11)
Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, podpredseda rady.
(12)
Výkon funkcie člena rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Vzdanie sa funkcie člena rady je účinné doručením písomného oznámenia predsedovi vlády Slovenskej republiky.
(14)
Po skončení funkcie člena rady úradu podľa odseku 12 písm. a) plní pôvodný člen rady úradu úlohy až do vymenovania nového člena rady úradu. Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 12 písm. b) zostáva pôvodný člen rady vo funkcii do vymenovania nového člena rady úradu, avšak najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie.
(15)
Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, alebo
d)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie.
(16)
Ak skončí funkčné obdobie člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, rada si zvolí nového podpredsedu rady po tom, čo sa novovymenovaný člen rady ujme svojej funkcie.
§ 15
Konflikt záujmov po skončení funkcie
Predseda úradu, podpredseda úradu a člen rady nesmie počas obdobia jedného roka po dni skončenia jeho funkcie prevziať zastupovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo poskytovať konzultácie právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi vo veci, vo vzťahu ku ktorej sa rozhodlo o dohode obmedzujúcej súťaž, zneužití dominantného postavenia, alebo sa uložila sankcia počas ich funkčného obdobia alebo vo vzťahu ku ktorej ku dňu skončenia ich funkcie bolo začaté konanie o koncentrácii posudzovanej podľa § 35 ods. 2.
§ 16
Právomoc úradu
(1)
Úrad
a)
vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave súťaže v danom odvetví,
b)
vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona,
c)
rozhoduje o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
d)
ukladá
1.
dočasné opatrenie podľa § 31,
2.
opatrenie podľa § 32 alebo § 40,
3.
plnenie záväzkov podľa § 33,
e)
vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy alebo záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy porušila tento zákon, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
f)
postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných predpisov,11)
g)
vydáva rozhodnutie o koncentrácii,
h)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,13)
i)
kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
j)
určuje, zverejňuje a aktualizuje svoju priorizačnú politiku na webovom sídle úradu,
k)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov súťaže,
l)
zabezpečuje výmenu informácií na žiadosť úradu iného členského štátu na základe osobitného predpisu1) a vykonáva vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť úradu iného členského štátu podľa § 16 ods. 8, 9 alebo 10 alebo § 58 až 62, na základe osobitného predpisu1) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
m)
sprostredkuje kontakt s úradom iného členského štátu a je kontaktným miestom pre orgány činné v trestnom konaní iného členského štátu na účely ochrany zamestnanca alebo bývalého zamestnanca podnikateľa, ktorý požiadal o neuloženie pokuty podľa § 51 ods. 1 pred sankciou, ktorá sa môže tejto fyzickej osobe uložiť v trestnom konaní za porušenie vnútroštátnych predpisov tohto členského štátu,
n)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,11)
o)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa § 17 ods. 8,
p)
poskytuje súdu stanovisko k návrhu na predloženie dôkazov z jeho spisu, k primeranosti takého návrhu, k otázke sprístupnenia týchto dôkazov v súdnom konaní o náhradu škody podľa osobitného predpisu14) a v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje ďalšiu spoluprácu súdu v konaní o náhradu škody, ak to uzná za vhodné,
q)
vydáva súhlas s osobou správcu alebo určuje osobu správcu podľa § 32 ods. 5, § 33 ods. 4 alebo § 37 ods. 6,
r)
navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže.
(2)
Úrad môže odmietnuť podnet, ktorý nepredstavuje prioritu pri presadzovaní práva podľa odseku 1 písm. j) a § 1 ods. 1. Úrad odmietnutie zdôvodní s ohľadom na aktuálnu priorizačnú politiku.
(3)
Úrad má právo na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1) vyžadovať od podnikateľa, inej právnickej osoby alebo od inej fyzickej osoby akékoľvek informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť úradu, v akejkoľvek podobe, vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka. Podnikateľ alebo osoba podľa prvej vety je povinná takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnúť v lehote určenej úradom; ak ide o utajované skutočnosti za dodržania podmienok ustanovených osobitným predpisom.15)
(4)
Úrad má právo vyžadovať podanie ústneho vysvetlenia v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu1) od podnikateľa, právnickej osoby, alebo od fyzickej osoby, ak má alebo môže mať informácie nevyhnutné na činnosť úradu. Podnikateľ alebo právnická osoba je povinná zabezpečiť, aby sa ich určený zamestnanec dostavil na podanie ústneho vysvetlenia. Z podaného vysvetlenia môže úrad vyhotoviť zvukový záznam.
(5)
Úrad je oprávnený v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) si vyžiadať od orgánov Policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitných predpisov, nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a poznámky a zaobstarať si na vlastné náklady kópie spisov a ich častí a tie použiť na účely podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1) Orgány Policajného zboru a orgány činné v trestnom konaní nie sú povinné poskytnúť úradu informácie a prístup do spisu, ak by ich poskytnutím alebo prístupom do spisu mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.16) Ustanovením druhej vety nie je dotknutá povinnosť orgánu činného v trestnom konaní postupovať podľa Trestného poriadku.17)
(6)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú aj na vyžiadanie informácií od orgánov verejnej moci okrem orgánov podľa odseku 5. Úrad má bezplatný prístup do registrov vedených a spravovaných orgánmi verejnej moci a právo na bezplatné poskytnutie informácií a výpisov z nich, a to aj vtedy, ak je prevádzka registrov zverená inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, vo veciach, v ktorých úrad vedie prešetrovanie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo vedie konanie alebo vo veciach, ktoré sa týkajú podnikateľov v konkrétnom prešetrovaní alebo konaní; to sa nevzťahuje na spravodajské služby. Na poskytnutie informácií od orgánov podľa odseku 5 a prístupu do registrov orgánov podľa odseku 5 sa vzťahujú obmedzenia podľa odseku 5.
(7)
Prevádzkovateľ elektronického prostriedku podľa predpisu o verejnom obstarávaní, prostredníctvom ktorého sa realizuje verejné obstarávanie, je povinný sprístupniť na žiadosť úradu, spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, všetky vyžiadané informácie alebo dokumenty, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a nachádzajú sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku.
(8)
Vyšetrovacích úkonov a iných úkonov právnej pomoci podľa odseku 1 písm. l) sú oprávnené sa zúčastniť a aktívne počas nich spolupracovať aj osoby určené úradom iného členského štátu.
(9)
Vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci podľa odseku 1 písm. l) úrad vykonáva aj na zistenie, či podnikateľ porušil svoju povinnosť pri vyšetrovacom úkone, ktorý vykonal úrad iného členského štátu alebo povinnosť, ktorá sa mu uložila rozhodnutím úradu iného členského štátu.
(10)
Úrad poskytuje orgánu súťaže na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa informácie týkajú, informácie nevyhnutné na uplatňovanie predpisov na ochranu súťaže týchto štátov vrátane informácií chránených podľa § 54 až 57 alebo podľa osobitných predpisov.4) Úrad môže poskytovať informácie podľa prvej vety, len ak je zabezpečená vzájomnosť.
(11)
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov18)sa pri vykonávaní činnosti úradu v rámci ochrany a podpory hospodárskej súťaže, ako je oblasť dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia, nedovoleného obmedzovania súťaže zo strany orgánov verejnej moci, zo strany územnej samosprávy a záujmovej samosprávy a oblasť kontroly koncentrácií, neuplatní, ak by jeho plnením zo strany úradu mohlo byť znemožnené alebo závažným spôsobom sťažené dosiahnutie jeho cieľov pri výkone dohľadu a kontroly. Neuplatňovanie činností podľa prvej vety je možné len na čas, kým nepominú dôvody, ktoré ich plneniu bránili. Ak úrad postupuje podľa prvej vety, je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a o dôvodoch tohto zamietnutia, to neplatí, ak by sa poskytnutím takej informácie znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov podľa tohto zákona. Úrad zdokumentuje dôvody, na základe ktorých zamietol právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Postup úradu podľa prvej vety a obmedzenie práva na prístup podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa týka najmä kategórií osobných údajov ako meno, priezvisko, emailová adresa, kontaktné údaje alebo iné údaje získané pri činnosti úradu podľa prvej vety.
(12)
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu požiadať úrad o konzultáciu, ak nadobudli dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel pri postupe zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní dohodu obmedzujúcu súťaž. Úrad žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o konzultáciu posúdi s ohľadom na určené priority podľa odseku 1 písm. j).
§ 17
Inšpekcia
(1)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1) majú zamestnanci úradu právo na základe písomného poverenia podľa odseku 2 (ďalej len „poverenie“) vstupovať do všetkých priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, ktoré súvisia s činnosťou alebo s konaním podnikateľa, s cieľom vykonať inšpekciu. Postup podľa odsekov 8 až 10 sa na vykonanie inšpekcie podľa tohto ustanovenia neuplatní.
(2)
Pri vykonávaní prešetrovania a v prvostupňovom konaní poverí zamestnancov úradu na vykonanie inšpekcie podpredseda úradu, v konaní pred radou poverí zamestnancov úradu predseda rady. Ak úrad spolupracuje pri inšpekcii, ktorú vykonáva Komisia podľa osobitného predpisu,1) poverenie na výkon inšpekcie podpisuje predseda úradu. Na vykonanie inšpekcie poverí zamestnancov úradu predseda úradu. Poverenie obsahuje
a)
meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá vydáva poverenie,
b)
označenie podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inšpekcia vykonať,
c)
časový rozsah vykonávania inšpekcie,
d)
predmet inšpekcie,
e)
meno a priezvisko zamestnanca úradu povereného výkonom inšpekcie,
f)
poučenie o právach a povinnostiach podnikateľa,
g)
podpis osoby, ktorá poverenie vydala,
h)
číslo poverenia a odtlačok pečiatky úradu.
(3)
Zamestnanec úradu sa pri výkone inšpekcie preukazuje poverením podľa odseku 2, ktorého rovnopis predloží pri začatí inšpekcie podnikateľovi alebo akémukoľvek zamestnancovi podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inšpekcia vykonať.
(4)
O priebehu inšpekcie vyhotoví zamestnanec úradu zápisnicu. Podpísaním zápisnice je inšpekcia skončená; týmto nie je dotknutá právomoc úradu prešetrovať dokumenty a podklady získané z inšpekcie v priestoroch úradu. Inšpekcia je skončená aj vtedy, ak niektorá z osôb prítomných pri inšpekcii odmietne podpísať zápisnicu; dôvody odmietnutia sa uvedú v zápisnici. Úrad môže výkon inšpekcie z objektívnych dôvodov prerušiť na nevyhnutne potrebný čas, a to aj opakovane.
(5)
Na zabezpečenie získania informácií a podkladov uvedených v § 16 ods. 3 až 6 majú zamestnanci úradu v priebehu inšpekcie právo, a ak ide o utajované skutočnosti za dodržania podmienok ustanovených osobitným predpisom,15)
a)
zapečatiť podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, zapečatiť priestory a ich vybavenie, ako aj dopravné prostriedky na nevyhnutný čas a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie inšpekcie,
b)
odňať podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak úrad nemôže počas výkonu inšpekcie, najmä z technických dôvodov, získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov alebo dokumentov,
c)
zabezpečiť si vstup do priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, otvoriť uzatvorené priestory a ich vybavenie alebo si iným spôsobom zabezpečiť prístup k podkladom alebo nosičom, na ktorých sú informácie zaznamenané; na zabezpečenie prístupu je úrad oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky,
d)
zabezpečiť si prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch podnikateľa alebo ktoré boli vytvorené v akejkoľvek elektronickej podobe podnikateľom, alebo ku ktorým má podnikateľ prístup v súvislosti s jeho činnosťou vrátane informácií, ktoré sú uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch iných subjektov a podnikateľ k nim má prístup a využíva ich pre svoju činnosť; na zabezpečenie prístupu k týmto nosičom je úrad oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie takého prístupu, ktorým však týmto nevzniká oprávnenie na prístup k informáciám.
(6)
Zamestnanci úradu sú oprávnení vyhotoviť kópie akýchkoľvek informácií v listinnej podobe, všetkých počítačových údajov a podkladov uložených v akejkoľvek elektronickej podobe na dátovom nosiči podľa odseku 5 písm. d).
(7)
Na vykonanie inšpekcie a v priebehu jej výkonu je podnikateľ povinný
a)
umožniť vstup podľa odseku 5 písm. c),
b)
spolupracovať so zamestnancami úradu a poskytovať potrebnú súčinnosť a umožniť riadne vykonanie inšpekcie,
c)
umožniť, aby jeho zamestnanec podal vysvetlenie a predložil informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané,
d)
zabezpečiť prístup ku všetkým podkladom, informáciám a dátam v elektronickej podobe,
e)
zabezpečiť neporušenie pečate podľa odseku 5 písm. a).
(8)
Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných priestoroch alebo v iných dopravných prostriedkoch podnikateľa, ako uvedených v odseku 1 alebo v súkromných priestoroch alebo v súkromných dopravných prostriedkoch súčasného alebo bývalého zamestnanca podnikateľa nachádzajú podklady alebo dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou alebo s konaním podnikateľa, na základe ktorých možno preukázať obmedzenie súťaže, úrad môže vykonať inšpekciu v týchto priestoroch so súhlasom súdu s inšpekciou vydaného na návrh úradu.19) Súhlas súdu s inšpekciou doručí úrad osobe, u ktorej sa inšpekcia vykoná, pri začatí inšpekcie. Ak osoba, u ktorej sa má inšpekcia vykonať, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inšpekciou odovzdá na poštovú prepravu do 24 hodín po vykonaní inšpekcie spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inšpekcie.
(9)
Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inšpekciou.
(10)
Na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 sa použijú odseky 4 až 7 okrem zapečatenia priestorov a dopravných prostriedkov.
(11)
Útvar Policajného zboru je povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo na žiadosť úradu aj zamestnancom iného orgánu súťaže zodpovedného za uplatňovanie čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ak sa zúčastnia inšpekcie podľa odseku 1 alebo odseku 8, alebo zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu.1)
§ 18
Spoločné ustanovenie k právomoci úradu
Na postup úradu podľa § 16 ods. 1 písm. a), b) a l) a § 17 sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, ktoré upravujú konanie a Správny poriadok, okrem ustanovení o plynutí lehôt, doručovaní, zastupovaní, zápisnici a vylúčení zamestnancov alebo členov správneho orgánu, ktoré sa použijú primerane.
Konanie
§ 19
(1)
Konanie sa začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania. Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, vo veci zneužívania dominantného postavenia a vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže sa začína konanie len z vlastného podnetu úradu.
(2)
Úrad môže začať konanie z vlastného podnetu aj na základe písomného oznámenia osoby. Ak o to osoba, ktorá podala písomné oznámenie, požiada, úrad ju písomne upovedomí o ďalšom postupe v danej veci v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia tejto žiadosti.
§ 20
Účastníci konania
(1)
Účastníkom konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo veci
a)
dohody obmedzujúcej súťaž je zodpovedná za účasť na dohode obmedzujúcej súťaž,
b)
zneužívania dominantného postavenia je zodpovedná za činnosť alebo konanie, ktoré je zneužívaním dominantného postavenia,
c)
posúdenia koncentrácie podľa § 7 ods. 1 písm. a) sa zlučuje alebo splýva,
d)
posúdenia koncentrácie podľa § 7 ods. 1 písm. b) získava priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikateľom,
e)
inej ako je uvedená v písmenách a) až d) je tá, o ktorej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má rozhodnúť.
(2)
Účastníkom konania je pri porušení § 6 orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok alebo záujmová samospráva.
(3)
Zodpovednosť za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, zákazu zneužívania dominantného postavenia, zákazu vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie, za neoznámenie koncentrácie, ktorá podlieha kontrole úradu, alebo za neplnenie rozhodnutia úradu prechádza na ekonomického nástupcu, ktorý pokračuje v hospodárskej činnosti svojho predchodcu, ak predchodca prestal právne alebo fakticky vykonávať hospodársku činnosť. K prechodu zodpovednosti za porušenie môže dôjsť aj vtedy, ak je nástupca súčasťou toho istého podnikateľa ako predchodca, ktorý naďalej vykonáva hospodársku činnosť. Účastníkom konania podľa prvej a druhej vety je ekonomický nástupca.
(4)
Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľmi, ktorí na účely takýchto dohôd podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, úrad posudzuje v jednom konaní, ak obsah takýchto dohôd obmedzujúcich súťaž je zhodný v predmete a v cieli.
(5)
V konaní o dohodách obmedzujúcich súťaž, ktoré vytvárajú systém predaja alebo distribúcie tovarov medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, môže úrad obmedziť okruh účastníkov konania len na podnikateľa, ktorý je vždy jednou zo strán predmetnej dohody.
(6)
Účastník konania a jeho zástupca sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek zmenu, ktorá sa týka konania.
(7)
Úrad poučí účastníka konania o jeho procesných právach a povinnostiach, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpel v konaní ujmu; túto povinnosť nemá, ak účastník konania je zastúpený advokátom.
(8)
Bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa § 56 ods. 2, zastupovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu alebo poskytovať konzultácie právnickej osobe alebo fyzickej osobe nesmie počas obdobia jedného roka po dni skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho pomeru alebo iného obdobného vzťahu podľa osobitných predpisov2) ten, kto v rovnakej veci
a)
pripravoval ako zamestnanec úradu rozhodnutie vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, zneužitia dominantného postavenia alebo rozhodnutie o uložení sankcie podľa § 41 až 48,
b)
sa podieľal ako zamestnanec úradu na posudzovaní koncentrácie vo veci, v ktorej bolo začaté konanie o koncentrácii posudzovanej podľa § 35 ods. 2 alebo
c)
rozhodoval z titulu svojej funkcie.
§ 21
Tretia strana
(1)
Treťou stranou je osoba, ktorá nie je účastníkom konania, najmä spotrebiteľ, dodávateľ, odberateľ alebo konkurent účastníka konania.
(2)
Ak tretia strana písomne požiada o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukáže záujem na veci, úrad ju o predmete konania informuje v primeranom rozsahu a určí jej lehotu, v ktorej môže vyjadriť svoje stanovisko.
(3)
Ak tretia strana písomne požiada o účasť na ústnom pojednávaní a preukáže záujem na veci, úrad jej môže umožniť zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a vyjadriť svoje stanovisko.
§ 22
Spojenie veci a vylúčenie veci na samostatné konanie
(1)
V záujme hospodárnosti konania môže úrad veci, v ktorých sa začalo konanie a ktoré spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov, spojiť na spoločné konanie.
(2)
Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie vo veciach, ktoré spojil, v lehote, ktorá sa vzťahuje na konanie, ktoré sa začalo skôr.
(3)
Ak prejednanie vecí v spoločnom konaní nie je vhodné alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré úrad veci spojil, môže úrad vec vylúčiť na samostatné konanie.
§ 23
Osobitné ustanovenia o doručovaní
(1)
Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne oznámiť úradu zmenu bydliska, sídla, zmenu osoby určenej na prijímanie písomností alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností.
(2)
Pri doručovaní elektronickej úradnej správy úradom podľa zákona o e-Governmente je úložná lehota osem kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni jej uloženia.
(3)
Ak pri doručovaní písomností nemožno postupovať podľa zákona o e-Governmente, za doručenú sa považuje aj písomnosť vrátená poštou ako nedoručená, ak sa adresát v mieste doručenia nezdržiava a úrad doručoval písomnosť na poslednú známu adresu, ktorá bola oznámená úradu, obchodnému registru alebo živnostenskému registru ako sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo ako miesto podnikania, trvalé bydlisko alebo prechodné bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti úradu.
(4)
Ak by doručovanie účastníkovi konania bolo spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ide o účastníka konania so sídlom v zahraničí, môže mu úrad uložiť, aby si zvolil na prijímanie písomností zástupcu, ktorému ich možno bez ťažkostí a prieťahov doručovať. Ak si ho účastník konania nezvolí, budú sa preňho písomnosti ukladať na úrade s účinkami doručenia; o tom úrad účastníka konania poučí.
(5)
Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného splnomocnenca na doručovanie, ak si ho neurčili sami.
(6)
Ak nemožno použiť zákon o e-Governmente, písomnosti úradu možno doručovať aj elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požiada a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprebral, ak nepotvrdí jej doručenie skôr.
(7)
Doručovanie podľa odseku 6 je vylúčené pri doručovaní
a)
oznámenia o začatí konania,
b)
predvolania na ústne pojednávanie,
c)
výzvy pred vydaním rozhodnutia,
d)
rozhodnutia.
§ 24
Prerušenie konania
Úrad môže prerušiť konanie okrem prípadov ustanovených Správnym poriadkom, aj
a)
ak v tej istej veci porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení koná úrad iného členského štátu,
b)
vo veci koncentrácie na čas, kým sa na základe osobitného predpisu20) neurčí, kto bude vo veci konať.
§ 25
Zastavenie konania
(1)
Úrad môže zastaviť konanie, ak
a)
jeden z účastníkov konania zomrel alebo ak zanikol bez nástupcu,
b)
navrhovateľ v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania a úrad ho o možnosti zastavenia konania poučil,
c)
v tej istej veci porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení koná alebo rozhodol úrad iného členského štátu.
(2)
Úrad zastaví konanie, ak
a)
jediný účastník konania zomrel alebo zanikol bez nástupcu,
b)
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu,
c)
dôvod na konanie nebol daný alebo odpadol,
d)
v priebehu konania zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou konal ako s jediným účastníkom konania, nie je účastníkom konania,
e)
v tej istej veci už koná alebo rozhodol úrad,
f)
ide o obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
g)
v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,
h)
v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, nevedú ani nemôžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu,
i)
v tej istej veci porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení už koná alebo rozhodla Komisia,
j)
o tej istej koncentrácii už koná alebo rozhodla Komisia.
(3)
Úrad môže zastaviť konanie podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v jeho časti.
(4)
Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 2 písm. a) sa len vyznačí v spise.
§ 26
Výzva pred vydaním rozhodnutia
Ak § 35 neustanovuje inak, úrad pred vydaním rozhodnutia vo veci vyzve účastníka konania, aby sa písomne vyjadril k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, alebo aby navrhol jeho doplnenie, a podá mu informáciu o záveroch prešetrovania, ku ktorým úrad na základe jemu dostupných informácií a podkladov dospel. Úrad nie je povinný prihliadať na vyjadrenia, návrhy a dôkazy doručené po uplynutí lehoty určenej úradom na vyjadrenie sa k výzve.
§ 27
Prijímanie rozhodnutia a rozklad
(1)
Rozhodnutie úradu vydané v konaní na prvom stupni podľa tohto zákona alebo v súvislosti s konaním podľa tohto zákona podpisuje podpredseda úradu alebo ním poverený zamestnanec úradu. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(2)
Rozhodnutie rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, podpredseda rady.
(3)
Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší štyria členovia rady, alebo predseda rady, podpredseda rady a najmenej ďalší traja členovia rady. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, hlas podpredsedu rady.
(4)
Rada rozhoduje hlasovaním. Rokovania rady sú neverejné. Z hlasovania sa vyhotovuje zápisnica o hlasovaní, v ktorej sa uvedie stanovisko člena rady, predsedu rady alebo podpredsedu rady, ak je odlišné od prijatého rozhodnutia. Zápisnica o hlasovaní je neverejná a nevzťahuje sa na ňu zákon o slobode informácií.
(5)
Člen rady a predseda rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti, alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni.
(6)
Na konanie o rozklade sa primerane použijú § 16, § 17, § 20, § 21, § 23 až 26, § 28 až 30 a § 54 až 57.
(7)
Rozklad nie je prípustný proti
a)
rozhodnutiu o spojení veci a rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie podľa § 22,
b)
rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 25 ods. 2 písm. a), b), i) alebo písm. j),
c)
rozhodnutiu o priznaní odmeny oznamovateľovi podľa § 53 ods. 5.
(8)
Rozklad proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení a proti rozhodnutiu o uložení penále nemá odkladný účinok.
(9)
Vzdať sa rozkladu možno len voči prvostupňovému rozhodnutiu, a to až po jeho oznámení.
(10)
Rozklad možno vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal rozklad späť, nemôže ho podať znova.
(11)
Ak sa účastník konania vzdá rozkladu alebo vezme svoj rozklad späť, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa rozkladu alebo späťvzatia rozkladu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni.
(12)
Rada preskúmava aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania a rozhoduje o obnove konania vo veciach, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa Správneho poriadku.
§ 28
Lehoty
(1)
Úrad vydá rozhodnutie v lehote troch rokov odo dňa začatia konania. Lehota podľa prvej vety sa nevzťahuje na vydanie rozhodnutia podľa § 10 ods. 4, § 11 ods. 1 až 3, 6 a 7.
(2)
Rada rozhodne o rozklade proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení do troch mesiacov odo dňa postúpenia rozkladu a administratívneho spisu k veci.
(3)
Výkon rozhodnutia úradu možno nariadiť do piatich rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.
§ 29
(1)
Ak odsek 2, 3, 4 alebo odsek 6 neustanovuje inak, lehota na uloženie pokuty, lehota na uloženie penále a lehota na vydanie rozhodnutia neplynie
a)
ak bolo vydané rozhodnutie úradu, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu až do doručenia kompletného administratívneho spisu príslušným súdom podľa Správneho súdneho poriadku,
b)
počas obdobia, v ktorom úrad nedisponoval kompletným spisovým materiálom počas prieskumu postupu úradu príslušným súdom podľa Správneho súdneho poriadku, okrem postupu podľa odsekov 2 a 3,
c)
počas obdobia, v ktorom úrad nedisponoval kompletným spisovým materiálom z dôvodu postupu orgánov činných v trestnom konaní alebo iných štátnych orgánov podľa § 56 ods. 3 písm. b), c) alebo písm. d) alebo
d)
počas prerušenia konania.
(2)
Ak úrad nedisponuje počas prešetrovania alebo konania spisovým materiálom alebo jeho časťou, najmä z dôvodu predloženia tohto spisového materiálu súdu, ktorý vedie konanie podľa Správneho súdneho poriadku, úrad môže na zabezpečenie účelu prešetrovania alebo správneho konania pokračovať aj s kópiou spisového materiálu alebo jeho časťou v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe vyhotovenej na účely pokračovania v prešetrovaní alebo v správnom konaní; v takom prípade sa odsek 1 písm. b) a c) neuplatňujú. Po vrátení originálu spisového materiálu úradu sa k nemu vyhotovená kópia priloží.
(3)
Lehoty podľa odseku 1 písm. b) a c) plynú počas obdobia, v ktorom si úrad vypožičal administratívny spis alebo jeho časť na zabezpečenie účelu prešetrovania alebo správneho konania.
(4)
Lehota na uloženie pokuty a lehota na uloženie penále sa prerušujú, ak úrad iného členského štátu alebo Komisia vedie konanie vo veci porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, a to od oznámenia prvých formálnych vyšetrovacích úkonov aspoň jednému podnikateľovi až do ukončenia konania vedeného úradom iného členského štátu alebo Komisiou, alebo ak dospeli k záveru, že nie sú žiadne dôvody na ďalšie konanie vo veci.
(5)
Ak sa podala žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa Správneho súdneho poriadku, lehota na výkon rozhodnutia úradu podľa § 28 ods. 3 nezačne plynúť; výkon rozhodnutia tým nie je dotknutý.
(6)
Ak sa podala žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa Správneho súdneho poriadku a súd vrátil vec úradu na ďalšie konanie, začína plynúť nová lehota podľa § 28 ods. 1.
§ 30
Zverejňovanie
(1)
Úrad zverejní právoplatné rozhodnutie, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha veci nevylučuje, začatie konania vo všetkých ostatných veciach vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona. Pri zverejňovaní podľa tohto odseku sa z rozhodnutia vylúči údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva, dôvernú informáciu alebo informáciu chránenú podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Úrad pri zverejňovaní oznámenia koncentrácie podľa odseku 1 vždy zverejní účastníkov koncentrácie, povahu koncentrácie a odvetvie hospodárstva, v ktorom koncentrácia vznikla.
(3)
Povinnosť zverejnenia podľa odseku 1 je splnená zverejnením v Obchodnom vestníku a na webovom sídle úradu.
§ 31
Dočasné opatrenie
(1)
Úrad môže pred skončením konania v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť rozhodnutím dočasné opatrenie, ak je
a)
dôvodný predpoklad, že došlo k porušeniu zákazu dohody obmedzujúcej súťaž alebo k zneužitiu dominantného postavenia a existuje riziko vážneho alebo nenapraviteľného narušenia súťaže, alebo
b)
to potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu konania.
(2)
V rozhodnutí podľa odseku 1 môže úrad
a)
uložiť povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť,
b)
nariadiť zabezpečenie veci, ktorá sa má zničiť alebo urobiť nepotrebnou, alebo ktorá je potrebná na vykonanie dôkazov.
(3)
Rozhodnutím podľa odseku 1 písm. a) môže úrad uložiť povinnosť len podnikateľovi.
(4)
Úrad v rozhodnutí o dočasnom opatrení určí dobu, na ktorú dočasné opatrenie ukladá; inak platí, že dočasné opatrenie stráca účinnosť dňom zastavenia konania, nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia vo veci, alebo zrušením dočasného opatrenia. Úrad môže dobu podľa prvej vety počas jej plynutia v nevyhnutne potrebnom rozsahu predĺžiť, a to aj opakovane.
(5)
Úrad dočasné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo uložené.
(6)
Proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení možno podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Ustanovenie Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého môže súd priznať správnej žalobe odkladný účinok, sa na správnu žalobu podľa prvej vety nepoužije.
§ 32
Opatrenie
(1)
Ak úrad rozhoduje vo veci porušenia zákazu dohody obmedzujúcej súťaž alebo vo veci zákazu zneužívania dominantného postavenia, môže podnikateľovi rozhodnutím uložiť opatrenie, ktoré je primerané vzhľadom na porušenie a nevyhnutné na účinné ukončenie tohto porušenia; § 41 až 48 tým nie sú dotknuté. Úrad pri výbere z rovnako účinných nápravných opatrení uloží to, ktoré je pre podnikateľa menej zaťažujúce.
(2)
Opatrenie môže úrad uložiť na určité časové obdobie alebo určiť, že sa má vykonať v určitej lehote. Úrad môže časové obdobie alebo lehotu podľa prvej vety v nevyhnutne potrebnom rozsahu predĺžiť, a to aj opakovane.
(3)
Úrad môže uložené opatrenie z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie.
(4)
Opatrením môže úrad uložiť povinnosť týkajúcu sa činnosti podnikateľa, najmä jeho správania, povinnosti niečo vykonať alebo sa niečoho zdržať alebo sa môže týkať zmeny štruktúry podnikateľa, najmä povinnosti vzdania sa niektorých práv alebo časti vlastníctva. Úrad môže uložiť súčasne viacero opatrení a povinností v jednom rozhodnutí.
(5)
Opatrenie môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia. Správca napomáha úradu vykonávať dohľad nad plnením opatrenia alebo zabezpečuje v mene a na účet účastníka konania plnenie opatrenia. Správca postupuje pri výkone svojej činnosti v úzkej súčinnosti s úradom. Správca je nezávislý vo vzťahu k účastníkovi konania a nesmie byť v konflikte záujmov so zreteľom na jeho pomer k rozhodovanej veci.
§ 33
Rozhodnutie o záväzkoch
(1)
Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže skončiť rozhodnutím, v ktorom účastníkovi konania uloží plnenie záväzkov, ktoré účastník konania úradu predložil na odstránenie možného obmedzenia súťaže. Úrad môže vydať takéto rozhodnutie na určenú dobu. Na vydanie takého rozhodnutia nie je právny nárok.
(2)
Účastník konania môže navrhnúť záväzky do uplynutia lehoty na vyjadrenie k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 26; na záväzky podané neskôr úrad neprihliada. Úrad môže predložené záväzky testovať priamym oslovením fyzických osôb alebo právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.
(3)
Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak
a)
sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,
b)
účastník konania neplní uložené záväzky, alebo
c)
účastníkom konania poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé.
(4)
Návrh záväzkov podľa odseku 1 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia; ustanovenie § 32 ods. 5 sa uplatní primerane.
§ 34
Úrad vydá rozhodnutie, že skupinová výnimka podľa § 4 ods. 5 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ak sú jej účinky nezlučiteľné s § 4 ods. 4.
Osobitné ustanovenia pri procese posudzovania koncentrácie
§ 35
(1)
Úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia úplného oznámenia koncentrácie. Ak takéto rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, toto spravidla obsahuje uvedenie účastníkov koncentrácie, sektora, prípadne relevantného trhu, na ktorom účastníci koncentrácie pôsobia. Úrad pred vydaním takého rozhodnutia výzvu podľa § 26 nezasiela.
(2)
Ak si posúdenie koncentrácie vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie súťažných obáv, úrad túto skutočnosť písomne oznámi účastníkovi konania v lehote podľa odseku 1. V takom prípade úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní od posledného dňa lehoty podľa odseku 1.
§ 36
(1)
Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, úrad písomne vyzve účastníka konania na jeho doplnenie. Úplnosť oznámenia koncentrácie na základe predložených podkladov účastníkom konania a plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia úrad účastníkovi konania písomne potvrdí.
(2)
Ak úrad v priebehu konania zistí, že oznámenie koncentrácie obsahuje nepravdivé informácie, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť účastníka konania. V takomto prípade začne plynúť nová lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii, a to odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo úradu doručené úplné oznámenie koncentrácie.
(3)
Ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii, lehota podľa § 35 neplynie odo dňa odoslania žiadosti účastníkovi konania až do ich predloženia. O tejto skutočnosti úrad účastníka konania písomne upovedomí.
(4)
Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne informovať úrad o zmenách skutočností uvedených v oznámení koncentrácie a tiež o podstatných skutočnostiach, ktoré sa objavia v priebehu správneho konania a ktoré sa vzťahujú na oznámenie koncentrácie. Do plynutia lehoty podľa § 35 sa nezapočítava čas, kedy účastník konania a jeho zástupca neinformoval úrad o skutočnosti podľa prvej vety, a to počnúc dňom, kedy k takejto skutočnosti došlo až do dňa jej oznámenia úradu.
(5)
Na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom úrad môže lehotu podľa § 35 pred jej uplynutím predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 30 pracovných dní.
(6)
Ak je rozhodnutie úradu o koncentrácii zrušené súdom alebo úradom a pôvodné oznámenie sa stane neúplné z dôvodov zmien trhových podmienok alebo údajov poskytnutých v oznámení, ktoré nastali po vydaní pôvodného rozhodnutia, účastník konania bezodkladne doplní pôvodné oznámenie. Ak zmeny podľa prvej vety nenastali, účastník konania túto skutočnosť bezodkladne písomne potvrdí úradu. Lehoty podľa § 35 začínajú plynúť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia úplných informácií v doplnení pôvodného oznámenia alebo po doručení potvrdenia účastníka konania.
§ 37
Podmienky a povinnosti súvisiace s podmienkou
(1)
Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy podať úradu písomný návrh podmienky na zabezpečenie súladu koncentrácie s § 11 ods. 1 alebo ods. 2. Na návrh podaný po lehote úrad neprihliada.
(2)
V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 túto lehotu predĺžiť.
(3)
Úrad môže na odôvodnenú žiadosť účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh podmienky podaný po uplynutí lehoty na jeho podanie ak lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 35 umožňuje riadne preskúmanie návrhu podmienky.
(4)
Počas plynutia lehoty na podanie návrhu podmienky, lehota podľa § 35 neplynie. Ak účastník konania podaný návrh podmienky označí ako konečný pred uplynutím lehoty na jeho podanie, lehota podľa § 35 začne plynúť od nasledujúceho pracovného dňa po dni doručenia tohto konečného návrhu.
(5)
Úrad môže návrh podmienky testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.
(6)
Návrh podmienky podaný podľa odseku 1 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia. Správca napomáha úradu vykonávať dohľad nad plnením podmienky a povinnosti účastníkom konania alebo zabezpečuje v mene a na účet účastníka konania plnenie podmienky a povinnosti. Správca postupuje pri výkone svojej činnosti v úzkej súčinnosti s úradom. Správca je nezávislý vo vzťahu k účastníkovi koncentrácie a nesmie byť v konflikte záujmov so zreteľom na jeho pomer k rozhodovanej veci.
§ 38
Rozhodovanie o výnimke
Úrad rozhodne o udelení výnimky alebo neudelení výnimky zo zákazu podľa § 10 do 20 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Ak si úrad vyžiada od podnikateľa ďalšie informácie podľa § 10 ods. 4, lehota na vydanie rozhodnutia o výnimke odo dňa odoslania žiadosti úradu do doplnenia požadovaných informácií neplynie.
§ 39
Zmena a zrušenie rozhodnutia
(1)
Úrad rozhodnutie podľa § 11 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie podľa § 11 ods. 1, 2, 3, 6 alebo ods. 7, ak účastník konania neplní podmienku, ktorú mu úrad uložil rozhodnutím.
(2)
Úrad môže rozhodnutie podľa § 11 ods. 1, 2 alebo ods. 3 alebo § 25 ods. 2 písm. c) z vlastného podnetu zrušiť a vydať rozhodnutie podľa § 11 ods. 1, 2, 3, 6 alebo ods. 7, ak
a)
účastník konania neplní povinnosť súvisiacu s podmienkou uloženou mu v rozhodnutí, alebo
b)
je rozhodnutie založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré boli poskytnuté účastníkom koncentrácie.
(3)
Úrad na návrh účastníka konania môže zmeniť rozhodnutie podľa § 11 ods. 3 bez toho, aby bol viazaný lehotami podľa § 35, ak
a)
sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky uloženej účastníkovi konania alebo s ňou súvisiacej povinnosti, alebo
b)
pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu.
§ 40
Opatrenie na obnovenie alebo zachovanie podmienok účinnej súťaže
(1)
Úrad môže uložiť podnikateľovi dočasné opatrenie vhodné na obnovenie alebo zachovanie podmienok účinnej súťaže, ak je odôvodnený predpoklad, že došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich
a)
z koncentrácie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o nej,
b)
z koncentrácie, ktorá sa zakázala, alebo
c)
z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí podľa § 11 ods. 3.
(2)
Úrad dočasné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci koncentrácie alebo rozhodnutie podľa odseku 5 nadobudlo právoplatnosť.
(3)
Postupom podľa odseku 1 nie je dotknutá právomoc úradu uložiť pokutu alebo penále podľa § 41 až 43 a § 46.
(4)
Proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení možno podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Ustanovenie Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého môže súd priznať správnej žalobe odkladný účinok, sa na správnu žalobu podľa prvej vety nepoužije.
(5)
Úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva, ako aj ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti, ak zistí, že došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore
a)
s rozhodnutím o jej zákaze podľa § 11 ods. 6 alebo ods. 7 alebo
b)
s podmienkou uloženou v rozhodnutí vydanom podľa § 11 ods. 3.
Ukladanie sankcií
§ 41
Úrad ukladá buď pokutu, alebo penále; zákaz účasti vo verejnom obstarávaní môže úrad uložiť podľa § 48 popri uložení pokuty.
§ 42
Pokuta
(1)
Úrad uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, za každé
a)
porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia,
c)
neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie,
d)
porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie, ak úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 4,
e)
neplnenie rozhodnutia úradu alebo
f)
porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.
(2)
Úrad uloží za porušenie zákazu podľa § 6 orgánu štátnej správy, obci, vyššiemu územnému celku alebo záujmovej samospráve pokutu do 66 000 eur.
(3)
Úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, prípadne dopad na trh a veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty prihliada prípadne aj na iné skutočnosti, najmä na opakované porušovanie, odmietnutie spolupracovať s úradom, postavenie ako vodcu alebo iniciátora porušovania alebo neplnenie dohody obmedzujúcej súťaž v praxi. Úrad môže pri ukladaní pokuty zohľadniť ako poľahčujúcu okolnosť aj skutočnosť, že náhrada škody sa uhradila na základe dohody o mediácii alebo dohody o mimosúdnom urovnaní pred vydaním rozhodnutia úradu o uložení pokuty.
(4)
Úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 písm. a) žiadateľovi o zníženie pokuty podľa § 51 ods. 2 nevezme do úvahy dôkaz, ktorý predložil žiadateľ o zníženie pokuty, ak by to viedlo k uloženiu vyššej pokuty v porovnaní s pokutou, ktorá by inak bola žiadateľovi o zníženie pokuty uložená za účasť na dohode obmedzujúcej súťaž.
§ 43
(1)
Ak sa porušenie zo strany združenia podnikateľov týka činností jeho členov, úrad uloží združeniu podnikateľov pokutu až do výšky 10 % súčtu obratu všetkých jeho členov, ktorí boli aktívni na trhu ovplyvnenom porušením zo strany združenia. Finančná zodpovednosť každého člena za uhradenie pokuty nemôže presiahnuť 10 % z jeho obratu.
(2)
Združenie podnikateľov, ktorému sa uložila pokuta, pri výpočte ktorej úrad zohľadnil obrat jeho členov a ktoré nie je schopné pokutu zaplatiť, je povinné vyzvať svojich členov, aby prispeli na jej úhradu.
(3)
Ak príspevky členov združenia podnikateľov podľa odseku 2 sa združeniu podnikateľov nezaplatili v plnej výške a v lehote, ktorú určil úrad v rozhodnutí, úrad môže požadovať, aby pokutu uhradil ktorýkoľvek podnikateľ, ktorého zástupcovia boli členmi rozhodovacích orgánov združenia podnikateľov.
(4)
Ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zaplatenia celej pokuty, po tom, ako úrad požiadal podnikateľa podľa odseku 3 o zaplatenie, úrad môže tiež požadovať, aby neuhradenú sumu pokuty zaplatil ktorýkoľvek člen združenia podnikateľov, ktorý bol aktívny na trhu, na ktorom došlo k porušeniu.
(5)
Platbu podľa odseku 3 alebo odseku 4 nemožno požadovať od člena združenia podnikateľov, ktorý preukáže úradu, že nevykonal rozhodnutie združenia podnikateľov a ktorý pred začatím prešetrovania o tomto porušení nevedel alebo sa od neho aktívne dištancoval.
§ 44
(1)
Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, za neumožnenie ich preverenia, za nepodanie ústneho vysvetlenia alebo za porušenie povinnosti zabezpečiť dostavenie sa zamestnanca na podanie ústneho vysvetlenia podľa § 16 ods. 3 alebo ods. 4 uloží
a)
podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce účtovné obdobie,
b)
fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 650 eur.
(2)
Úrad uloží podnikateľovi, v ktorého priestoroch alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia, za porušenie povinnosti uvedenej
a)
v § 17 ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce účtovné obdobie,
b)
v § 17 ods. 7 písm. b), c) alebo písm. d) pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce účtovné obdobie.
(3)
Úrad uloží fyzickej osobe, v ktorej súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia podľa § 17 ods. 8, za porušenie povinnosti uvedenej
a)
v § 17 ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 80 000 eur,
b)
v § 17 ods. 7 písm. b), c) alebo písm. d) pokutu do 25 000 eur.
§ 45
Úrad môže za nedostavenie sa na ústne pojednávanie bez závažných dôvodov, za nesplnenie povinnosti podľa § 20 ods. 6 alebo § 23 ods. 1, za porušenie povinnosti podľa § 57 ods. 2 alebo za iné sťažovanie postupu konania uložiť poriadkovú pokutu do 3 300 eur.
§ 46
Penále
(1)
Úrad uloží podnikateľovi penále, ktoré nepresahujú 5 % priemerného denného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie za každý deň omeškania, vypočítané odo dňa určeného úradom, aby zabezpečil
a)
plnenie akéhokoľvek rozhodnutia úradu,
b)
plnenie povinností podnikateľa na účely vykonania inšpekcie a v priebehu jej výkonu.
(2)
Úrad uloží podnikateľovi penále, ktoré nepresahujú 3 % priemerného denného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie za každý deň omeškania, vypočítané odo dňa určeného úradom, aby zabezpečil
a)
podanie ústneho vysvetlenia podľa § 16 ods. 4 alebo
b)
predloženie pravdivých a úplných informácií a podkladov v lehote určenej úradom na základe žiadosti úradu podľa § 16 ods. 3.
(3)
Uložením penále podľa odseku 1 písm. a) nie je dotknutá právomoc úradu zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, ktorým bolo opatrenie, záväzok alebo podmienky a povinnosti súvisiace s podmienkami uložené, a konať v danej veci.
(4)
Ak podnikateľ neplní povinnosť, na zabezpečenie ktorej mu úrad rozhodnutím uložil penále, úrad môže rozhodnutím uložiť povinnosť zaplatiť penále v súhrnnej sume za vymedzené obdobie neplnenia povinnosti. Povinnosť platiť penále za obdobie ďalšieho neplnenia zabezpečenej povinnosti tým nie je dotknutá.
(5)
Penále podľa odseku 1 písm. a) sa neuplatňuje v prípade oneskoreného zaplatenia pokuty po lehote splatnosti.
§ 47
Spoločné ustanovenia k pokutám a penále
(1)
Predchádzajúcim účtovným obdobím je na účely § 42 až 44 a § 46 účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.
(2)
Ak podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, za predchádzajúce účtovné obdobie dosiahla obrat podľa § 3 ods. 10 do 330 eur alebo nemala žiadny obrat podľa § 3 ods. 10, alebo jej obrat podľa § 3 ods. 10 nemožno vyčísliť, úrad môže uložiť za porušenia podľa § 42 ods. 1 a § 44 ods. 1 a 2 pokutu do 330 000 eur, ak § 51 neustanovuje inak.
(3)
Úrad môže pri určovaní výšky pokuty podľa § 41 ods. 1 vziať do úvahy obrat za skoršie účtovné obdobie, ak existujú dôvodné pochybnosti, že došlo k umelému zníženiu obratu podnikateľa v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa pokuta ukladá.
(4)
Obratom pri ukladaní sankcie podľa § 42 ods. 1 písm. c) až e) a § 46 ods. 1 v konaní alebo prešetrovaní, ktoré sa týka koncentrácie, je celkový obrat podľa § 8 ods. 2.
(5)
Pokutu uloženú podľa § 42 ods. 1 a 2, § 44 ods. 1 až 3, okrem pokuty za porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 7 písm. e), a § 45 môže úrad uložiť opakovane.
(6)
Pokuty a penále podľa § 41 až 47 môže úrad uložiť do desiatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona, porušeniu čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení alebo k neplneniu rozhodnutia úradu.
(7)
Za porušenie tohto zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení môže úrad uložiť účastníkom konania, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľa pokutu, za ktorej zaplatenie zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
(8)
Pokuty a penále uložené podľa § 41 až 47 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 48
Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
(1)
Ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak, úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky, ak tomuto podnikateľovi uložil pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo s inou obdobnou súťažou.
(2)
Úrad neuloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podnikateľovi znížila pokuta podľa § 51 ods. 2.
(3)
Úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok, ak tomuto podnikateľovi uložil pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo s inou obdobnou súťažou, a táto pokuta mu bola znížená podľa § 52.
(4)
Úrad môže vo výnimočných prípadoch upustiť od uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní aj vtedy, ak by uložením zákazu došlo k významnému zhoršeniu konkurenčného prostredia.
(5)
Doby podľa odsekov 1 a 3 začínajú plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia; za konečné rozhodnutie sa na určenie začiatku plynutia dôb považuje
a)
právoplatné rozhodnutie úradu, ktorým bol uložený zákaz podľa odseku 1 alebo odseku 3 a proti ktorému nie je možné podať žalobu alebo proti ktorému nebola podaná podľa Správneho súdneho poriadku žaloba,
b)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba alebo zastavené konanie vo veci preskúmania rozhodnutia úradu, ktorým bol uložený zákaz podľa odseku 1 alebo odseku 3 a proti ktorému nebola podaná kasačná sťažnosť,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola kasačná sťažnosť zamietnutá alebo ktorým bolo konanie o kasačnej sťažnosti zastavené.
(6)
Úrad bezodkladne doručí Úradu pre verejné obstarávanie konečné rozhodnutie podľa odseku 5.
§ 49
Osobitné ustanovenia počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu
(1)
Opatrenia podľa odseku 2 sa uplatňujú počas obdobia, kedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav21) na území Slovenskej republiky a počas jedného mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav skončí (ďalej len „mimoriadna situácia“).
(2)
Konanie môže úrad prerušiť, aj ak mu okolnosti, ktoré súvisia s mimoriadnou situáciou bránia v riadnom posúdení a rozhodnutí veci. Počas prerušenia konania neplynú žiadne lehoty podľa tohto zákona.
(3)
Výrok rozhodnutia o prerušení konania podľa odseku 2, okrem ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa konanie prerušuje, obsahuje uvedenie konania, ktoré sa prerušuje, dôvod prerušenia podľa odseku 2, obdobie, počas ktorého prerušenie trvá, alebo sa vo výroku rozhodnutia uvedie, že ide o prerušenie do pominutia dôvodov, pre ktoré bolo vydané. Po uplynutí obdobia alebo po pominutí dôvodov úrad bezodkladne pokračuje v konaní.
(4)
To isté konanie môže byť prerušené podľa odseku 2 aj opakovane. Prerušenie konania nastane dňom vydania rozhodnutia podľa odseku 2. Prerušenie konania trvá najneskôr do skončenia obdobia mimoriadnej situácie. Ak bolo konanie prerušené na určité obdobie, úrad môže pokračovať v prerušenom konaní aj skôr, ako určil v rozhodnutí o prerušení konania, ak mu zmenené podmienky umožňujú riadne posúdenie a rozhodnutie veci. Úrad v takom prípade rozhodne o pokračovaní v konaní. Konanie opätovne pokračuje deň nasledujúci po dni vydania rozhodnutia. Ak úrad pokračuje v konaní po uplynutí určeného obdobia, skončení mimoriadnej situácie alebo po pominutí dôvodov, rozhodnutie o pokračovaní v konaní úrad nevydá.
(5)
Rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 2 a rozhodnutie o pokračovaní v konaní podľa odseku 4 neobsahujú odôvodnenie.
§ 50
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje Správny poriadok, ak § 16 až 40, § 45, § 48 ods. 5 a § 54 až 63 neustanovujú inak.
(2)
Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 20, § 21, § 23 až 30 a § 54 až 57. Na konanie o proteste prokurátora sa primerane použijú ustanovenia § 20 až 27 a § 54 až 57.
(3)
Vo veci správnych poplatkov úrad postupuje podľa osobitného predpisu.22)
Osobitné formy spolupráce s úradom
§ 51
Program zhovievavosti
(1)
Úrad podnikateľovi na jeho žiadosť neuloží pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, ak tento podnikateľ prizná svoju účasť na tejto dohode obmedzujúcej súťaž a ako prvý z vlastného podnetu predloží
a)
rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo
b)
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.
(2)
Úrad môže podnikateľovi na jeho žiadosť za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, znížiť pokutu, ktorú by úrad uložil podľa § 42 ods. 1 až do výšky 50 %, ak tento podnikateľ prizná svoju účasť na dohode obmedzujúcej súťaž a z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou hodnotou k dôkazom, ktorými už úrad disponuje, ktorý v spojení s informáciami a dôkazmi už dostupnými úradu umožní preukázať porušenie zákazu podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, a ak tento podnikateľ splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.
(3)
Podmienkou účasti na programe zhovievavosti je, že žiadateľ
a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr bezprostredne po podaní svojej žiadosti o zhovievavosť, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcie alebo ďalšieho postupu úradu,
b)
nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,
c)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne, úplne, nepretržite a bezodkladne spolupracoval s úradom od podania žiadosti až do ukončenia konania a
d)
neprezradil zámer podať žiadosť o zhovievavosť ani podanie svojej žiadosti o zhovievavosť ani jej obsah až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia.
(4)
Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 2 je, že žiadateľ
a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr bezprostredne po podaní svojej žiadosti o zhovievavosť, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcie alebo ďalšieho postupu úradu,
b)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne, úplne, nepretržite a bezodkladne spolupracoval s úradom od podania žiadosti až do ukončenia konania a
c)
neprezradil zámer podať žiadosť o zhovievavosť ani podanie svojej žiadosti o zhovievavosť ani jej obsah až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia.
(5)
Úrad skúma splnenie podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 od podania žiadosti až do vydania rozhodnutia v danej veci.
(6)
Podmienky účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 všetkých žiadateľov, ktorí tvoria jedného podnikateľa a ktorí podali žiadosť spoločne, sa považujú za splnené, len ak tieto podmienky splní každý z týchto žiadateľov.
§ 52
Urovnanie
Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, okrem porušenia, za ktoré úrad ukladá pokutu podľa § 44 alebo § 45, môže úrad v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania uskutočniť rokovanie o urovnaní. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania prizná svoju účasť na tomto porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, úrad zníži pokutu, ktorú by inak uložil podľa § 42 ods. 1 alebo ods. 2. Na urovnanie nie je právny nárok.
§ 53
Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž
(1)
Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, a to
a)
dokument v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, alebo
b)
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa získa rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie zákona.
(2)
Oznamovateľom podľa odseku 1 nie je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, zamestnanec žiadateľa o neuloženie pokuty alebo zamestnanec žiadateľa o zníženie pokuty podľa § 51, ak sa žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty podala skôr ako oznamovateľ predložil úradu dôkaz podľa odseku 1.
(3)
Oznamovateľ má nárok na odmenu, ak o ňu požiada a poskytnutý dôkaz podľa odseku 1 bol rozhodujúci pre preukázanie porušenia zákona, rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť a pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená. Ak o zákonnosti rozhodnutia úradu rozhodoval správny súd, oznamovateľ má nárok na odmenu po tom, čo súd právoplatne zamietol správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uložená úradom v rozhodnutí bola zaplatená, alebo súd rozhodnutím znížil pokutu uloženú úradom a takto znížená pokuta bola zaplatená.
(4)
Odmena pre oznamovateľa je 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž v rozhodnutí úradu, najviac však 100 000 eur; ak výšku pokuty uloženú úradom zmení správny súd, základom pre výpočet odmeny je takto zmenená pokuta. Ak pokuta nebola zaplatená ani do 100 dní odo dňa, keď sa stalo rozhodnutie úradu vykonateľným, alebo do dňa, keď sa stal právoplatným rozsudok správneho súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorým bola správna žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu zamietnutá alebo ktorým bola znížená výška pokuty uložená úradom, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala neskôr, oznamovateľovi patrí 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila podľa prvej vety, najviac však 10 000 eur.
(5)
Úrad vo veci odmeny oznamovateľovi vydá rozhodnutie.
(6)
Povinnosť úradu zverejňovať rozhodnutia podľa § 30 sa na rozhodnutie vo veci odmeny pre oznamovateľa vydané podľa odseku 5 neuplatní.
(7)
Úrad chráni identitu oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada.
(8)
Oznámenie o porušení podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie Zákonníkom práce23) alebo zmluvou uznanej povinnosti mlčanlivosti.
(9)
Na oznámenie dohody obmedzujúcej súťaž podľa tohto paragrafu sa osobitný predpis24) neuplatňuje.
Ochrana, sprístupňovanie informácií a zachovanie tajomstva
§ 54
(1)
Účastník konania a jeho zástupca majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom okrem zápisníc o hlasovaní. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.
(2)
Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odseku 1 nesprístupnila dôverná informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(3)
Osoba v prípadoch iných ako podľa § 3 ods. 12 písm. b) označí, ktoré informácie alebo podklady predkladané úradu považuje za predmet obchodného tajomstva, alebo ktoré považuje za dôverné informácie podľa § 3 ods. 12 písm. a), označí podnikateľa, o ktorého obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu ide a predloží písomné odôvodnenie takéhoto označenia informácií alebo podkladov. Primerane sa postupuje pri označení a zdôvodnení iných, osobitnými predpismi4) chránených informácií.
(4)
Úrad chráni informácie a podklady, ktoré boli označené podľa odseku 3.
(5)
Ak úrad napriek odôvodneniu podľa odseku 3 dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky obchodného tajomstva alebo nejde o dôvernú informáciu, oznámi to osobe, ktorá ich ochranu žiada.
(6)
Úrad môže od fyzickej osoby alebo právnickej osoby žiadať, aby úradu predložila iné znenie informácií alebo podkladov vrátane popisu chránených informácií a podkladov, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo, dôvernú informáciu, osobný údaj alebo iné informácie chránené podľa osobitných predpisov.4)
(7)
V oznámení koncentrácie podľa § 9 ods. 1 alebo ods. 4 je účastník konania povinný označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu písomne odôvodniť a poskytnúť samostatnú verziu oznámenia bez obchodného tajomstva, dôverných informácií a osobných údajov vrátane popisu chránených informácií a podkladov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu [§ 64 písm. b)].
(8)
Úrad umožní nazrieť do dôvernej informácie podľa § 3 ods. 12 písm. a) alebo do obchodného tajomstva len v prípadoch hodných osobitného zreteľa účastníkovi konania alebo výlučne len jeho zástupcovi, ak predstavujú dôkaz o porušení tohto zákona a sú nevyhnutné na výkon práva na obhajobu v konaní, v ktorom bol prístup získaný, a na tento účel nepostačujú informácie a podklady predložené podľa odseku 6. Na konanie o koncentrácii sa tento odsek uplatňuje primerane.
(9)
Úrad umožní nazretie podľa odseku 8 účastníkovi konania len ak k tomuto postupu dá písomný súhlas osoba, ktorá tieto informácie poskytla. Ak táto osoba súhlas neposkytne, úrad sprístupní tieto informácie k nazretiu výlučne len zástupcovi účastníka konania; zástupcom účastníka konania nemôže byť zamestnanec podnikateľa, ktorý je účastníkom konania.
(10)
Ak ide o postup podľa odsekov 8 a 9, úrad účastníka konania alebo jeho zástupcu vopred poučí o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú mu sprístupňované, o čom úrad vyhotoví zápisnicu, ktorú účastník konania alebo jeho zástupca podpíše. Zástupca účastníka konania je povinný zachovávať mlčanlivosť voči všetkým osobám vrátane účastníka konania, ktorého zastupuje.
§ 55
(1)
Z nazerania do spisu sú až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia vylúčené tie jeho časti, ktoré obsahujú žiadosť o neuloženie pokuty alebo o jej zníženie podľa § 51 a ďalšie podklady a informácie, ktoré sa v súvislosti s takouto žiadosťou úradu predložili alebo ktoré úrad vypracoval, ktoré sa v tomto štádiu konania uchovávajú mimo spisu. Po odoslaní výzvy pred vydaním rozhodnutia sa stanú súčasťou spisu.
(2)
Úrad po odoslaní výzvy pred vydaním rozhodnutia umožní nazretie do dôvernej informácie podľa § 3 ods. 12 písm. b) bez možnosti vyhotovenia kópie len účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi podľa § 54 ods. 9, na účely výkonu jeho práva na obhajobu v konaní pred úradom, v ktorom bol prístup umožnený.
(3)
Informácie získané z predložených vyhlásení v rámci žiadostí o zhovievavosť a podaní v rámci rokovania o urovnaní, ktoré sú dôvernou informáciou, je možné použiť na účely dokazovania a rozhodnutia podľa tohto zákona.
§ 56
(1)
Informácie alebo podklady získané úradom môže úrad použiť len na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.11)
(2)
Zamestnanec úradu je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením úloh úradu podľa § 16, ak odsek 3 neustanovuje inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu.
(3)
Za porušenie odseku 1 alebo povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancom úradu sa nepovažuje poskytnutie informácie, ktorá je predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
a)
súdu,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na trestné konanie,
c)
službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na plnenie ich úloh,25)
d)
prokuratúre na plnenie jej úloh,26)
e)
orgánu súťaže podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, úradu iného členského štátu podľa osobitného predpisu,11) alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa informácie týkajú,
f)
inému subjektu, s ktorým má úrad uzavretú zmluvu o spolupráci, memorandum o spolupráci alebo obdobnú dohodu o spolupráci, a to z vlastného podnetu úradu, ak vznikne zo strany úradu potreba takéhoto poskytnutia na účely plnenia úloh podľa tohto zákona a takýto subjekt sa písomne zaviaže zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie,
g)
orgánu podľa osobitného predpisu,27) ak úrad zistí, že je dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu osobitného predpisu27) pri zachovaní efektivity prešetrovania a správneho konania vedeného na úrade.
(4)
Úrad poskytne úradu iného členského štátu vyhlásenie predložené žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 51 bez ohľadu na jeho formu, len vtedy ak
a)
žiadateľ udelil súhlas alebo
b)
úrad iného členského štátu preukáže, že žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti, ktorá sa týka rovnakého porušenia sa mu doručila od rovnakého žiadateľa a v čase zaslania vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti žiadateľ nemá možnosť vziať späť informácie alebo podklady, ktoré predložil úradu členského štátu, ktorý prijal vyhlásenie v rámci programu zhovievavosti.
§ 57
(1)
Informácie a podklady, ktoré sa týkajú vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti a podania v rámci rokovania o urovnaní, ku ktorému účastník konania alebo iná osoba získala prístup počas konania alebo prešetrovania vedeného úradom, je možné použiť výlučne na výkon práva na obhajobu v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ktoré priamo súvisí s konaním pred úradom, v rámci ktorého bol tento prístup umožnený.28) Ustanovenia osobitného predpisu14) tým nie sú dotknuté.
(2)
Účastník konania alebo iná osoba nesmie pred tým, ako úrad právoplatne ukončí konanie použiť informácie a podklady, ku ktorým účastník konania alebo iná osoba získala prístup počas konania alebo prešetrovania vedeného úradom a ktoré
a)
vzal späť ich predkladateľ v rámci rokovania o urovnaní,
b)
získal úrad,
c)
sa predložili úradu alebo
d)
vypracoval úrad.
Vzájomná pomoc a spolupráca
§ 58
Vzájomná pomoc pri doručovaní dokumentov
(1)
Úrad na základe dožiadania úradu iného členského štátu doručí v mene úradu iného členského štátu adresátovi
a)
výzvu pred vydaním rozhodnutia, ktorá sa týka údajného porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení a akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení uplatňuje,
b)
iný procesný úkon, ktorý bol prijatý v súvislosti s konaním na presadzovanie práva podľa čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení a ktorý sa doručuje v súlade s právnym poriadkom dožadujúceho orgánu, alebo
c)
iný relevantný dokument, ktorý sa týka uplatňovania čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení vrátane dokumentu, ktorý sa týka výkonu rozhodnutia, ktorým sa ukladá pokuta alebo penále.
(2)
Úrad je oprávnený požadovať od úradu iného členského štátu, aby v mene úradu doručil adresátovi dokumenty podľa odseku 1.
§ 59
Vzájomná pomoc pri výkone rozhodnutí ukladajúcich pokutu alebo penále
(1)
Úrad na základe dožiadania úradu iného členského štátu zabezpečí výkon právoplatného rozhodnutia, ktorým sa uložila pokuta alebo penále a ktoré spĺňa podmienky podľa § 60, ak dožadujúci úrad iného členského štátu po vynaložení primeraného úsilia na svojom území zistil, že podnikateľ, voči ktorému je vynútiteľná pokuta alebo penále, nemá v jeho členskom štáte dostatočný majetok umožňujúci vymoženie takejto pokuty alebo penále.
(2)
Úrad na základe dožiadania úradu iného členského štátu môže zabezpečiť výkon rozhodnutia podľa odseku 1 aj vtedy, ak úrad iného členského štátu nezistil nedostatočnosť majetku podľa odseku 1, najmä ak tento podnikateľ nemá sídlo v štáte dožadujúceho úradu iného členského štátu. Na postup podľa tohto odseku sa § 61 ods. 5 písm. d) neuplatňuje.
(3)
Úrad pri zabezpečení výkonu rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 vykonáva všetky úkony v súvislosti s jeho výkonom v mene a na účet úradu iného členského štátu.
(4)
Úrad môže požiadať úrad iného členského štátu o zabezpečenie výkonu právoplatného rozhodnutia úradu, ktorým sa uložila pokuta alebo penále a ktoré spĺňa podmienky podľa § 60.
(5)
Úrad postupuje podľa odseku 4, najmä ak úrad po vynaložení primeraného úsilia na zabezpečenie výkonu rozhodnutia, ktorým sa uložila pokuta alebo penále zistí, že podnikateľ, voči ktorému je vynútiteľná pokuta alebo penále nemá v Slovenskej republike dostatočný majetok umožňujúci vymoženie takejto pokuty alebo penále. Ak úrad žiada úrad iného členského štátu podľa odseku 4 bez toho, aby bol naplnený postup podľa prvej vety, § 62 ods. 6 písm. d) sa neuplatňuje.
(6)
Úrad požiada úrad iného členského štátu o zabezpečenie výkonu právoplatného rozhodnutia podľa odseku 4 aj na základe žiadosti poverenej osoby podľa osobitného predpisu.29)
(7)
Plynutie premlčacích lehôt pri zabezpečení výkonu rozhodnutia podľa odsekov 1 a 4 sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorý požiadal o zabezpečenie výkonu rozhodnutia.
§ 60
Úkony vzájomnej pomoci na základe dožiadania sa vykonávajú na zabezpečenie výkonu rozhodnutia, ktoré vydal v správnom konaní dožadujúci orgán alebo na základe jeho žiadosti súd, v inom ako trestnom konaní, a ktorým sa podnikateľovi ukladá pokuta alebo penále za porušenie
a)
zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž alebo zneužívania dominantného postavenia podľa čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení,
b)
povinnosti uloženej rozhodnutím ukončiť porušovanie zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž alebo zneužívania dominantného postavenia podľa čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení,
c)
povinnosti poskytnúť súčinnosť potrebnú na účely vykonania inšpekcie a jej riadny priebeh,
d)
povinnosti zabezpečiť neporušenie pečatí pripevnených počas inšpekcie,
e)
povinnosti zabezpečiť predloženie pravdivej a úplnej odpovede zamestnancami podnikateľa na žiadosť o vysvetlenie v súvislosti s vykonávanou inšpekciou,
f)
povinnosti predložiť pravdivé a úplne informácie a podklady v určenej lehote na základe žiadosti o informácie,
g)
povinnosti podať ústne vysvetlenie alebo
h)
povinnosti konať v súlade s uloženými opatreniami, dočasnými opatreniami alebo záväzkami.
§ 61
Úrad v postavení dožiadaného orgánu
(1)
Žiadosť o vzájomnú pomoc podľa § 58 ods. 1 a § 59 úrad ako dožiadaný orgán vybaví bezodkladne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na zabezpečenie výkonu rozhodnutia, ktorým sa ukladá pokuta alebo penále podľa § 59 je podľa Exekučného poriadku oprávneným subjektom dožadujúci úrad iného členského štátu alebo štát dožadujúceho úradu iného členského štátu.
(2)
Úrad ako dožiadaný orgán doručuje dokumenty podľa § 58 ods. 1 a zabezpečuje výkon právoplatných rozhodnutí ukladajúcich pokutu alebo penále podľa Exekučného poriadku, podľa § 59 prostredníctvom jednotného exekučného titulu, ku ktorému je pripojená kópia dokumentu, ktorý sa má doručiť alebo kópia rozhodnutia, ktoré sa má vykonať.
(3)
Jednotný exekučný titul, ktorým sa na území Slovenskej republiky povoľuje výkon rozhodnutí, predstavuje jediný právny základ pre opatrenia prijaté úradom na zabezpečenie výkonu týchto rozhodnutí; požiadavky podľa odseku 2 tým nie sú dotknuté. Jednotný exekučný titul nepodlieha na území Slovenskej republiky žiadnemu úkonu uznania, doplnenia alebo nahradenia.
(4)
Jednotný exekučný titul dožadujúceho úradu iného členského štátu na doručenie dokumentov podľa § 58 ods. 1 obsahuje
a)
obchodné meno alebo meno a priezvisko, adresu adresáta a ďalšie informácie na určenie totožnosti adresáta,
b)
zhrnutie relevantných skutočností a okolností,
c)
zhrnutie pripojenej kópie dokumentu, ktorý sa má adresátovi doručiť, alebo kópie rozhodnutia, ktoré sa má vykonať,
d)
názov, adresu a ďalšie kontaktné údaje úradu,
e)
lehotu, v ktorej sa má dokument podľa § 58 ods. 1 doručiť.
(5)
Jednotný exekučný titul na výkon rozhodnutia, ktorým sa uložila pokuta alebo penále okrem náležitostí podľa odseku 4 písm. a) až d) obsahuje
a)
informáciu o rozhodnutí povoľujúcom výkon rozhodnutia v štáte dožadujúceho orgánu,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa má vykonať,
c)
informáciu o výške pokuty alebo penále,
d)
informácie, ktoré preukazujú primerané úsilie vynaložené dožadujúcim orgánom na výkon rozhodnutia na jeho území,
e)
lehotu vykonateľnosti rozhodnutia.
(6)
Ak platí v členskom štáte dožadujúceho úradu iného členského štátu iná mena ako v Slovenskej republike, úrad prevedie sumu vymáhanej pokuty alebo penále na euro, a to podľa výmenného kurzu Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska platného v deň uloženia pokuty alebo penále.
(7)
Na vyznačenie dátumu vykonateľnosti rozhodnutia podľa Exekučného poriadku sa za dátum vykonateľnosti rozhodnutia považuje dátum právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 písm. b).
(8)
Jednotný exekučný titul, kópia dokumentu, ktorý sa má doručiť a kópia rozhodnutia povoľujúceho výkon rozhodnutia sa doručujú úradu v slovenskom jazyku; to neplatí, ak sa dožadujúci úrad iného členského štátu s úradom ako dožiadaným orgánom v jednotlivom prípade dohodnú, že ich možno zaslať úradu v inom jazyku. Úrad môže zabezpečiť na náklady dožadujúceho úradu iného členského štátu preklad jednotného exekučného titulu a kópie dokumentu, ktorý sa má doručiť, alebo kópie rozhodnutia povoľujúceho výkon rozhodnutia.
(9)
Úrad môže odmietnuť vybavenie žiadosti dožadujúceho úradu iného členského štátu o doručenie dokumentov podľa § 58 ods. 1 a žiadosti o výkon rozhodnutia ukladajúceho pokutu alebo penále podľa § 59 ods. 1, ak
a)
úrad môže preukázať opodstatnené dôvody, ktoré potvrdzujú, že vybavenie žiadosti by bolo zjavne v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo
b)
žiadosť dožadujúceho úradu iného členského štátu nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 2, 4, 5 alebo odseku 8.
(10)
Ak má úrad v úmysle odmietnuť dožiadanie podľa odseku 9, upovedomí o tejto skutočnosti dožadujúci úrad iného členského štátu.
(11)
Ak je to v súvislosti s vybavovaním žiadosti podľa § 58 ods. 1 a § 59 potrebné, úrad môže požiadať úrad iného členského štátu o dodatočné informácie.
(12)
Úrad môže požadovať od dožadujúceho úradu iného členského štátu úhradu všetkých dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s poskytnutím súčinnosti pri inšpekcii alebo vypočúvaní v mene dožadujúceho úradu iného členského štátu alebo v súvislosti s vybavením dožiadania o doručenie dokumentov podľa § 58 ods. 1.
(13)
Úrad môže požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom rozhodnutia ukladajúceho pokutu alebo penále od dožadujúceho úradu iného členského štátu, ak uplatnenie týchto nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli nebolo možné alebo účelné vymáhať od podnikateľa, voči ktorému je pokuta alebo penále vynútiteľné.
(14)
Úrad úhradu nákladov podľa odseku 13 od dožadujúceho úradu iného členského štátu požaduje v eurách.
§ 62
Úrad v postavení dožadujúceho orgánu
(1)
Úrad môže na základe jednotného exekučného titulu požiadať úrad iného členského štátu o doručenie dokumentu podľa § 58 ods. 2.
(2)
K jednotnému exekučnému titulu, ktorým úrad žiada o doručenie dokumentu podľa § 58 ods. 2, úrad pripojí kópiu dokumentu, ktorý sa má doručiť adresátovi.
(3)
Jednotný exekučný titul musí obsahovať
a)
obchodné meno alebo meno a priezvisko, adresu adresáta a všetky ďalšie relevantné informácie na určenie totožnosti adresáta,
b)
zhrnutie relevantných skutočností a okolností,
c)
zhrnutie pripojenej kópie dokumentu, ktorý sa má adresátovi doručiť, alebo kópie rozhodnutia, ktoré sa má vykonať,
d)
názov, adresu a ďalšie kontaktné údaje dožiadaného úradu iného členského štátu a
e)
lehotu, v ktorej sa má doručenie uskutočniť.
(4)
Úrad môže na základe jednotného exekučného titulu dožiadať príslušný úrad iného členského štátu o výkon rozhodnutia, ktorým sa ukladá pokuta alebo penále.
(5)
K jednotnému exekučnému titulu, ktorým úrad žiada o výkon rozhodnutia, ktorým sa uložila pokuta alebo penále, úrad pripojí kópiu rozhodnutia, ktoré žiada vykonať.
(6)
Jednotný exekučný titul, ktorým úrad žiada o výkon rozhodnutia ukladajúceho pokutu alebo penále, obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 3 písm. a) až d) aj
a)
informáciu o začatí exekúcie,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa má vykonať,
c)
uvedenie výšky pokuty alebo penále,
d)
informácie, ktoré preukazujú, že bolo vynaložené primerané úsilie pri výkone rozhodnutia na území Slovenskej republiky,
e)
informáciu o lehote, v ktorej sa má výkon rozhodnutia uskutočniť.
(7)
Jednotný exekučný titul úrad zašle v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov štátu dožiadaného úradu iného členského štátu, ak sa nedohodnú inak.
(8)
Ak právny poriadok dožiadaného úradu iného členského štátu vyžaduje preklad dokumentu, ktorý sa má doručiť, alebo preklad rozhodnutia povoľujúceho výkon rozhodnutia, úrad poskytne preklad dokumentu, ktorý sa má doručiť, alebo preklad informácie o začatí exekúcie v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov štátu dožiadaného úradu iného členského štátu, ak sa nedohodnú inak.
(9)
Úrad poskytne dožiadanému úradu iného členského štátu na základe jeho žiadosti dodatočné potrebné informácie.
(10)
Úrad na základe žiadosti uhradí v plnej výške všetky odôvodnené dodatočné náklady, ktoré vznikli dožiadanému úradu iného členského štátu v súvislosti s poskytnutím súčinnosti pri inšpekcii, vypočúvaní v mene úradu, v súvislosti s doručením dokumentu podľa § 58 ods. 2 alebo v súvislosti s výkonom rozhodnutia ukladajúceho pokutu alebo penále. Náklady podľa prvej vety, ktoré vzniknú v súvislosti so zabezpečením výkonu rozhodnutia podľa § 59 ods. 6 uhradí poverená osoba podľa osobitného predpisu.29)
(11)
Poverená osoba podľa osobitného predpisu29) poskytne úradu potrebnú súčinnosť v súvislosti so zabezpečením výkonu rozhodnutia podľa § 59 ods. 6.
§ 63
Spory týkajúce sa žiadosti o doručenie dokumentov alebo žiadosti o výkon rozhodnutia ukladajúceho pokutu alebo penále
(1)
Spor týkajúci sa žiadosti o doručenie dokumentov alebo žiadosti o výkon rozhodnutia ukladajúceho pokutu alebo penále patrí do právomoci príslušných orgánov štátu dožadujúceho úradu iného členského štátu a upravuje ich právny poriadok štátu dožadujúceho úradu iného členského štátu, ak je úrad v postavení dožiadaného orgánu a spor sa týka
a)
zákonnosti dokumentu, ktorý sa má doručiť podľa § 58 ods. 1,
b)
zákonnosti rozhodnutia, ktorého výkon sa má zabezpečiť podľa § 59 ods. 1, alebo
c)
zákonnosti jednotného exekučného titulu povoľujúceho výkon v Slovenskej republike.
(2)
Spor patrí do právomocí príslušných orgánov Slovenskej republiky a upravuje ich právny poriadok Slovenskej republiky, ak je úrad v postavení dožiadaného orgánu a spor sa týka
a)
opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výkonom rozhodnutia, alebo
b)
platnosti doručenia, ktoré uskutočnil úrad.
(3)
Spor patrí do právomoci príslušných orgánov Slovenskej republiky a upravuje ich právny poriadok Slovenskej republiky, ak je úrad v postavení dožadujúceho orgánu a spor sa týka
a)
zákonnosti dokumentu, ktorý sa má doručiť podľa § 58 ods. 2,
b)
zákonnosti rozhodnutia, ktorého výkon sa má zabezpečiť podľa § 59 ods. 4, alebo
c)
zákonnosti jednotného exekučného titulu povoľujúceho výkon v štáte dožiadaného úradu iného členského štátu.
(4)
Spor patrí do právomocí príslušných orgánov štátu dožiadaného úradu iného členského štátu a upravuje ich právny poriadok štátu dožiadaného úradu iného členského štátu, ak je úrad v postavení dožadujúceho orgánu a spor sa týka
a)
opatrení prijatých v štáte dožiadaného úradu iného členského štátu v súvislosti s výkonom rozhodnutia, alebo
b)
platnosti doručenia, ktoré uskutočnil dožiadaný úrad iného členského štátu.
§ 64
Splnomocňovacie ustanovenia
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na súťaž,
b)
náležitosti oznámenia koncentrácie,
c)
odmeňovanie člena rady,
d)
podrobnosti o podávaní žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, žiadosti o rezerváciu poradia a náležitostiach týchto žiadostí, podmienkach účasti na programe zhovievavosti a postupe úradu po podaní žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti,
e)
podrobnosti o podmienkach urovnania, o priebehu rokovania o urovnaní a výšku zníženia pokuty.
§ 65
Prechodné ustanovenia
(1)
Konanie úradu začaté a právoplatne neskončené podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 136/2001 Z. z.“) sa dokončí podľa tohto zákona.
(2)
Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou tohto zákona zostávajú zachované.
(3)
Ak bolo ku dňu účinnosti tohto zákona začaté konanie o koncentrácii podľa zákona č. 136/2001 Z. z., úrad konanie zastaví, ak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu podľa tohto zákona.
(4)
Predseda úradu vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 136/2001 Z. z. je predsedom úradu podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia.
(5)
Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 136/2001 Z. z. je podpredsedom úradu podľa tohto zákona; funkčné obdobie podpredsedu úradu vymenovaného podľa zákona č. 136/2001 Z. z. uplynie spolu s funkčným obdobím predsedu úradu vymenovaného podľa zákona č. 136/2001 Z. z.
(6)
Člen rady vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 136/2001 Z. z. je členom rady podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia alebo možnosť jeho odvolania, ak nespĺňa podmienky podľa tohto zákona.
(7)
Na ukladanie sankcií za porušenie zákona č. 136/2001 Z. z. sa použije tento zákon, ak je priaznivejší.
§ 66
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 575/2001 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 387/2011 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 350/2016 Z. z.,
2.
vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 169/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž,
3.
vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie,
4.
vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania,
5.
vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti,
6.
opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (oznámenie č. 59/2017 Z. z.) v znení opatrenia č. 1/2019 (oznámenie č. 132/2019 Z. z.).
§ 67
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 185 sa za slová „Správny súd môže“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak,“.
2.
Za § 193 sa vkladá § 193a, ktorý znie:
㤠193a
Správny súd rozhodne o správnej žalobe proti rozhodnutiu protimonopolného úradu o uložení dočasného opatrenia podľa osobitného predpisu do troch mesiacov od doručenia vyjadrenia žalovaného k tejto žalobe.“.
3.
§ 458 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O kasačnej sťažnosti podanej proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré sa týkalo správnej žaloby podanej proti rozhodnutiu podľa § 193a rozhodne kasačný súd do troch mesiacov od predloženia veci krajským súdom.“.
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 72/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1b poslednej vete sa vypúšťajú slová „a organizačným“.
2.
V § 22 ods. 1 sa za slová „Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „v rozsahu úkonov, ktoré sa netýkajú plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo,“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na čele Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo je štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo; štátny tajomník koná za Úrad vlády Slovenskej republiky v rozsahu úkonov, ktoré sa týkajú plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Na účely finančného riadenia a finančnej kontroly podľa osobitného predpisu sa štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo považuje za štatutárny orgán orgánu verejnej správy vo vzťahu k finančným operáciám týkajúcich sa plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.“.
3.
V § 22 ods. 2 a 6 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1b.
4.
V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
V Úrade vlády Slovenskej republiky je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Úrad podpredsedu vlády tvoria najmenej tie odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré zabezpečujú plnenie úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo podľa tohto zákona alebo štatútu. Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo je na účely prideľovania identifikačného čísla organizácie zapísanou organizačnou zložkou.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
5.
V § 24 ods. 11 sa slová „odsekoch 6 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 10“.
6.
V § 37 sa na konci pripája táto veta: „Druhá veta sa vzťahuje primerane aj na predsedu vlády a podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021.
Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha k zákonu č. 187/2021 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (Ú. v. EÚ L 11, 14. 1. 2019).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 8/zv.2) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. ES L 24, 29. 1. 2004).
2)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ, C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1/2003 v platnom znení.
6)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 906/2009 z 28. septembra 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 256, 29. 9. 2009) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23. 4. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 129, 28. 5. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010).
7)
Napríklad § 70 až 75k Obchodného zákonníka, § 40 až 43 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
8)
§ 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon o cenných papieroch, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 139/2004.
12)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 13 až 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
20)
Nariadenie (ES) č. 139/2004.
21)
Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Správny súdny poriadok.
29)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.