186/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.2021 do 30.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

186
ZÁKON
zo 4. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 272/2017 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Preprava peňažných prostriedkov v hotovosti
(1)
Pri kontrole plnenia povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa osobitného predpisu3d) a pri kontrole vykonávanej na účely plnenia povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa osobitného predpisu3e) majú colné orgány rovnaké oprávnenia ako pri colnej kontrole.
(2)
Colný úrad postupuje spôsobom podľa osobitného predpisu,3f) ak má k dispozícii informácie poukazujúce na možnú súvislosť peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu vstupujúcich do únie alebo opúšťajúcich úniu s trestnou činnosťou.
(3)
Colný úrad o dočasnom zadržaní peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitného predpisu3g) informuje osobitný útvar služby finančnej polície.3h) Ak nedôjde k zaisteniu peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitných predpisov,3i) zadržané peňažné prostriedky v hotovosti colný úrad vráti osobe, ktorej ich zadržal, a to na základe písomného oznámenia osobitného útvaru služby finančnej polície o tom, že nie sú dané dôvody na ich zaistenie podľa osobitných predpisov,3i) najneskôr však
a)
do 30 kalendárnych dní odo dňa ich dočasného zadržania alebo
b)
do 90 kalendárnych dní odo dňa ich dočasného zadržania, ak colný úrad na základe písomnej žiadosti osobitného útvaru služby finančnej polície rozhodol o predĺžení dočasného zadržania podľa osobitného predpisu.3j)
(4)
Hodnota peňažných prostriedkov v hotovosti sa na účely podľa osobitného predpisu4) určuje referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska4a) v deň predchádzajúci dňu, keď peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do únie alebo v deň predchádzajúci dňu, keď peňažné prostriedky v hotovosti opúšťajú úniu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3d až 3j, 4 a 4a znejú:
3d)Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).
3e) Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672.
3f) Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1672.
3g) Čl. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1672.
3h) § 29a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
3i) Napríklad Trestný poriadok.
3j) Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672.
4) Nariadenie (EÚ) 2018/1672.
4a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.“.
3.
V § 12 ods. 20 písm. b) sa slovo „ministerstva“ nahrádza slovami „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
4.
V § 72 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
nesplní povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa osobitného predpisu81aa) alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa osobitného predpisu,81ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 81aa a 81ab znejú:
81aa) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672.
81ab) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1672.“.
5.
V § 85 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Počas prerušenia konania lehota podľa prvej vety alebo druhej vety neplynie.“.
6.
V § 85 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Rozhodnutie o predĺžení dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitného predpisu3j) je vykonateľné dňom jeho vydania.“.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14.
7.
V § 85 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Podanie odvolania proti rozhodnutiu o dočasnom zadržaní peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitného predpisu3g) alebo proti rozhodnutiu o predĺžení dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitného predpisu3j) nemá odkladný účinok.“.
Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 387/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa za slová „až k),“ vkladajú slová „§ 46t ods. 4 písm. a), b), e), g), h) až k) alebo podľa § 46u ods. 15 písm. a), b), e), g), h) až k)“.
2.
V § 46u ods. 10 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.
3.
§ 46u sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť užívateľskému podniku podľa § 11 zákona v znení účinnom do 30. júna 2021, ak použil tento minerálny olej do 30. júna 2021 na účely oslobodené od dane uvedené v odbernom poukaze platnom do 30. júna 2021.“.
Čl. III
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 390/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 44v ods. 6 prvej vete a tretej vete sa slová „31. mája 2021“ nahrádzajú slovami „31. januára 2022“ a slová „15. júna 2021“ sa nahrádzajú slovami „15. februára 2022“.
2.
V § 44ab ods. 9 prvej vete a druhej vete sa slová „31. júla 2021“ nahrádzajú slovami „31. januára 2022“ a slová „15. augusta 2021“ sa nahrádzajú slovami „15. februára 2022“.
3.
V § 44ab ods. 15 sa slová „1. februára 2021“ nahrádzajú slovami „1. februára 2022“.
Čl. VII
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 40 ods. 1 sa slová „na účely § 45 ods. 1“ nahrádzajú slovami „pri kontrole plnenia povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa osobitného predpisu96a) a pri kontrole vykonávanej na účely plnenia povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa osobitného predpisu96b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 96a a 96b znejú:
96a) Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).
96b) Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672.“.
2.
V § 45 odsek 1 znie:
„(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň a odňať jej ju; o odňatí zbrane ozbrojený príslušník finančnej správy vydá písomné potvrdenie.“.
3.
§ 84 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ak sa obsadzuje funkcia v dočasnej štátnej službe podľa § 79 ods. 1 a nepoužijú sa ustanovenia § 87 ods. 1 až 11, možno do služobného pomeru prijať občana, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 a poskytne súčinnosť potrebnú na ich overenie; odsek 3 štvrtá a piata veta a § 85 a 86 sa použijú primerane. Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e) overuje nadriadený pohovorom.
(11)
Do funkcie prezidenta alebo viceprezidenta možno ustanoviť podľa § 105 ods. 4 občana, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 a poskytne súčinnosť potrebnú na ich overenie; odsek 3 štvrtá a piata veta a § 85 a 86 sa použijú primerane. Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e) overuje minister pohovorom.“.
4.
V § 87 odsek 12 znie:
„(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa použijú na obsadenie funkcie v dočasnej štátnej službe podľa § 79 ods. 1, ak nadriadený písomne požiada služobný úrad o vyhlásenie výberového konania. Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na prijatie občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie prezidenta a viceprezidenta podľa § 105 ods. 4.“.
5.
V § 88 ods. 3 sa vypúšťajú slová „štátny sviatok alebo iný“.Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 a 3 až 7 a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. júna 2021, čl. IV a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, a čl. I bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 16. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.