183/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

183
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2021
na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 176/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Vláda nariaďuje vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie a ich financovanie v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie.1)
§ 2
Organizácia výroby a organizácia služieb
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona príslušným ministerstvám, určeným ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona na zabezpečenie
a)
činnosti určených karanténnych zariadení,
b)
prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov,
c)
služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami.
(2)
Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vybrané zariadenia vo svojej pôsobnosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(3)
Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybrané zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(4)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona na zabezpečenie podporných služieb pre prevádzku karanténnych zariadení určených podľa odsekov 2 a 3 a na podporu činností orgánov krízového riadenia, záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému, ako aj na iné strategické účely.
(5)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných zdrojov subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody,2) určených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(6)
Opatrenia podľa odsekov 1 až 5 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona.
(7)
Na zabezpečenie prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. S určeným subjektom hospodárskej mobilizácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uzatvorí zmluvu podľa § 7 ods. 11 zákona a v súlade s osobitným predpisom,3) ak tak už nebolo urobené predtým v rámci vyhláseného núdzového stavu; v tomto prípade sa spracuje len dodatok k už uzatvorenej zmluve. Potrebnú súčinnosť poskytne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(8)
Na zabezpečenie služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. So subjektami hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety uzatvorí podľa § 7 ods. 11 zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zmluvu v súlade s osobitným predpisom,3) ak tak už nebolo urobené predtým v rámci vyhláseného núdzového stavu; v tomto prípade sa spracuje len dodatok k už uzatvorenej zmluve. Na účel efektívneho zásobovania zdravotníckych zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky koordinuje použitie a distribúciu liekov alebo zdravotníckych pomôcok s určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety alebo podľa odseku 7.
(9)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejní na stránke www.korona.gov.sk
a)
zoznam určených karanténnych zariadení na základe údajov od subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ktorý určí karanténne zariadenie ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 2 a 3,
b)
zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami na základe údajov od regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(10)
Financovanie karanténnych zariadení sa riadi usmernením generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP1-2020/000496-006 o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním karanténnych opatrení v karanténnych zariadeniach a o postupe účtovania, zverejnenom na stránke www.korona.gov.sk.
§ 3
Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona na účel
a)
reprofilizácie lôžkového fondu Slovenskej republiky v schválených počtoch pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na infektologický profil prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa vývoja epidemiologickej situácie v príslušnom regióne,
b)
vykonania hygienických opatrení a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa vývoja epidemiologickej situácie v príslušnom regióne.
(3)
Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona.
(4)
Financovanie zdravotníckych zariadení vykonávajúcich opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona sa riadi usmernením toho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý im vydal príkaz na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie. Každý z týchto ústredných orgánov štátnej správy vydá usmernenie o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním opatrenia podľa § 5 písm. g) zákona a o postupe účtovania, ktoré sa zverejní na stránke www.korona.gov.sk. Financovanie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona realizuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 5 písm. d) zákona v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2.
§ 4
Organizácia dopravného zabezpečenia
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) zákona na účel zabezpečenia
a)
osobnej autobusovej dopravy na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami podľa § 2 ods. 2 a 3,
b)
nákladnej dopravy na zásobovanie určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami podľa § 2 ods. 2 a 3 tovarom,
c)
nákladnej dopravy na prepravu pohotovostných zásob zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na určené miesto v spolupráci so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
d)
mestskej osobnej autobusovej dopravy, prímestskej osobnej autobusovej dopravy a diaľkovej osobnej autobusovej dopravy na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia.
(2)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel realizácie opatrení podľa odseku 1 písm. a) a c).
(3)
Vyššie územné celky určia v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel realizácie opatrenia podľa odseku 1 písm. b), c) a d) v rozsahu prímestskej autobusovej dopravy v súlade s osobitným predpisom.4)
(4)
Opatrenia podľa odsekov 1 až 3 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona.
(5)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí spôsob predkladania prepravných požiadaviek prostredníctvom orgánov krízového riadenia.
(6)
Vyšší územný celok
a)
v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja kontroluje spôsob zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia,
b)
poskytne zmluvným dopravcom súčinnosť pri aktualizácii cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy.
§ 5
Organizácia poštových služieb
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. aa) zákona na účel obmedzenia doručovania poštových zásielok.
(2)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1.
§ 5a
Organizácia poskytovania elektronických komunikačných sietí
a elektronických komunikačných služieb
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ab) zákona na účel zabezpečenia poskytovania elektronických komunikačných služieb podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov najmä v súvislosti so zabezpečením očkovania, testovania osôb a vydávania príslušných certifikátov obyvateľstvu. Ide o služby:
a)
zasielanie sms správ,
b)
poskytnutie bezplatnej telefónnej linky pre verejnosť.
(2)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určenému subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona spresní vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1. So subjektom hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety uzatvorí podľa § 7 ods. 11 zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zmluvu v súlade s osobitným predpisom.3)
§ 6
Organizácia sociálneho zabezpečenia
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a)
usmerňuje postupy realizácie opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia,
b)
usmerňuje a koordinuje výkon pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb v období krízovej situácie,
c)
metodicky usmerňuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky poskytovanie sociálnych služieb verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v období krízovej situácie,
d)
zadáva úlohy a opatrenia obciam a ostatným poskytovateľom sociálnych služieb na zabezpečenie riešenia krízovej situácie fyzických osôb, rodín alebo komunít poskytovaním sociálnych služieb,
e)
zabezpečuje usmerňovanie výkonu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výkonu na účely plnenia úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
f)
zabezpečuje usmerňovanie a koordinovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g)
poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na účel koordinovania špeciálnych výchovných zariadení,
h)
zabezpečuje prostredníctvom vyšších územných celkov distribúciu osobných ochranných pomôcok pre poskytovateľov sociálnych služieb v ich územnej pôsobnosti.
(2)
Vláda nariaďuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel realizácie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 zabezpečiť aktiváciu určených centier sústredeného sociálneho zabezpečenia.
(3)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s vyššími územnými celkami a v spolupráci s obcami zabezpečuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona na účel realizácie opatrení pre poistencov a príjemcov dávok, opatrení poskytovateľmi štátnej sociálnej podpory pre príjemcov dávok štátnej sociálnej podpory, ako aj opatrení poskytovateľmi sociálnej pomoci pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc.
(4)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo vyšší územný celok určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov sociálnych služieb alebo subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným poskytovateľom sociálnych služieb podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(5)
Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona.
(6)
Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykoná raz mesačne alebo na vyžiadanie aktualizáciu vybraných registrov do špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie na účely podľa osobitného predpisu.5)
(7)
Obce, mestá a vyššie územné celky zadávajú a aktualizujú potrebné údaje o zariadeniach sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti do špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
(8)
Vyššie územné celky v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečujú distribúciu osobných ochranných pomôcok poskytovateľom sociálnych služieb vo svojej územnej pôsobnosti.
§ 7
Použitie štátnych hmotných rezerv
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o) zákona v súlade s osobitným predpisom.6)
(2)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečí podľa odseku 1 použitie mobilizačných rezerv na riešenie krízovej situácie v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie.
§ 8
Vecné plnenie
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. t) zákona podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia, určených subjektov hospodárskej mobilizácie a pre potreby doplnenia vecných prostriedkov a poskytnutia ubytovania ozbrojeným silám a záchranným zložkám integrovaného záchranného systému, ktoré budú zasahovať v ohrozenom území na účel zmiernenia následkov krízovej situácie alebo na zabezpečenie karantény chorých fyzických osôb.
(2)
Ten, komu je doručený vydaný písomný príkaz podľa odseku 1, je povinný si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 32 ods. 2 zákona.
(3)
Pri vydávaní príkazu na vecné plnenie spolupracuje okresný úrad s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa príkaz vydáva.
§ 9
Poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč
Vláda nariaďuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. v) zákona subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona na účel informovania verejnosti o nariadených opatreniach hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia. Informácie verejnosti budú poskytovať zástupcovia príslušných ministerstiev alebo iných subjektov hospodárskej mobilizácie, poverené vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia.
§ 10
Financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1)
Výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu.
(2)
Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý je správcom alebo účastníkom rozpočtovej kapitoly medzirezortného rozpočtového programu 06H podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Finančné prostriedky poskytuje na základe písomnej žiadosti
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okresnému úradu,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Rozhlasu a televízii Slovenska,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sociálnej poisťovni,
d)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti vykonávajúcim opatrenie podľa § 5 písm. g) zákona.
(4)
Subjekt hospodárskej mobilizácie, určený rozhodnutím alebo písomným príkazom na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 pre iný subjekt hospodárskej mobilizácie, si uplatňuje finančné prostriedky u tohto subjektu.
(5)
Výdavky obcí a vyšších územných celkov spojené s vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 a výdavky podľa odseku 4, uplatnené subjektom hospodárskej mobilizácie určeným rozhodnutím alebo písomným príkazom predsedu vyššieho územného celku, uhrádza subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého boli úlohy vykonané, inak sú uhrádzané formou dotácií podľa osobitného predpisu.8)
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)
Subjekt hospodárskej mobilizácie, vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie, môže požiadať príslušný okresný úrad o doplnenie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona, ak je na základe vydaného písomného príkazu na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie personálne zabezpečenie jeho výkonu alebo vecné prostriedky určené na jeho výkon nepostačujúce; požiadať môže v elektronickej podobe prostredníctvom špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v listinnej podobe.
(2)
Na subjekt hospodárskej mobilizácie, vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9, sa nevzťahuje vecné plnenie na poskytnutie vecných prostriedkov podľa § 19 ods. 2 zákona, ktoré potrebuje na zabezpečenie jeho vykonania. Takémuto subjektu hospodárskej mobilizácie sa nevydáva príkaz na vecné plnenie pre vecné prostriedky, ktoré potrebuje na zabezpečenie vykonania nariadeného opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(3)
Písomný príkaz vydaný podľa § 2 až 9 sa zasiela v elektronickej podobe alebo je doručený v listinnej podobe.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
3)
§ 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 40 a 43 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení.
5)
§ 23 zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.