181/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

181
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmená a) až i) znejú:
„a)
marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021,
b)
máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2021,
c)
jún 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,
d)
júl 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,
e)
december 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,
f)
január 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,
g)
február 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,
h)
marec 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,
i)
apríl 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023.“.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
máj 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.