174/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

174
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 255
z 12. mája 2021
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo: 8662/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctvaVláda


A. schvaľuje
A.1. návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021;

B. dopĺňa
B.1. v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 bod 36, ktorý znie:
„36.
s účinnosťou od 15. mája 2021 cestu na účel vykonania volebného práva,“,
B.2. v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 bod 10, ktorý znie:
„10.
s účinnosťou od 15. mája 2021 cestu na účel vykonania volebného práva,“;

C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne


ministerke kultúry
C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
predsedovia vyšších územných celkov
primátori miest
starostovia obcí
hlavný hygienik SR