169/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

169
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 21. apríla 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „preukazujúce akreditáciu“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „preukazujúce dôveryhodnosť“.
3.
V § 2 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
identifikačné číslo pracoviska kontroly originality,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
V § 3 ods. 2 písm. g), § 5 ods. 1, § 9 nadpise, § 9 ods. 1, § 9 ods. 5 úvodnej vete, § 9 ods. 6, § 9 ods. 7 až 9 úvodných vetách, nadpise nad § 11, § 18 ods. 1 písm. f), § 23 nadpise a § 23 ods. 3 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
5.
V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska kontroly originality“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonanie kontroly originality sa považuje aj vykonanie počiatočného overenia podľa § 2 ods. 1 písm. b).“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. g) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „predaj vozidla,“.
8.
V § 6 ods. 2 písm. h) siedmy bod a v písm. i) siedmy bod znejú:
„7.
dátum odčítania údaja z odometra,“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. i) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „montáž alebo demontáž doplnkového príslušenstva alebo výbavy vozidla, výmena pneumatík,“.
10.
V § 6 ods. 2 písm. l) treťom bode sa za slovom „tachografu“ vypúšťa čiarka.
11.
V § 6 ods. 2 písm. m) druhom bode sa slovo „pdf“ nahrádza slovami „PDF – Portable Document Format“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. p) štvrtom bode a siedmom bode sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
13.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.“.
14.
V § 8 nadpise a odseku 2 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepkách“.
15.
V § 8 ods. 1 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „o kontrolných nálepkách“.
16.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a nálepiek“.
17.
V § 9 ods. 3 úvodnej vete a § 23 ods. 5 a ods. 6 písm. a) a b) sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolné nálepky“.
18.
V § 9 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom „dokladu“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolná nálepka“.
19.
V § 10 ods. 4 písm. e) a f), § 22 ods. 1 a 2, § 23 ods. 4, prílohe č. 1 ods. 3 písm. d) prvom bode, treťom bode až ôsmom bode a prílohe č. 1 ods. 5 písm. e) a f) úvodných vetách a písm. g) až i) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.
20.
V § 13 nadpise a prílohe č. 1 ods. 3 písm. d) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
21.
V § 13 sa vypúšťa písmeno e).
22.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri kontrole originality
[k § 80 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri kontrole originality obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov schvaľovaného tlačiva dokladu,
c)
údaje výrobcu tlačiva dokladu a
d)
vzorový výtlačok tlačiva dokladu.“.
23.
V § 21 sa vypúšťa prvá veta.
24.
V § 22 nadpise a prílohe č. 1 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.
25.
V § 23 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo kontrolná nálepka“.
26.
V § 33 ods. 1 sa slová „tohto pracoviska“ nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 2“.
27.
V § 37 ods. 2 sa slová „v pracovisku“ nahrádzajú slovami „na kontrolnej linke“.
28.
V § 42 ods. 1 sa za slovom „premávke“ vypúšťa čiarka a slová „údaje o čísle kontrolnej nálepky“.
29.
V § 42 sa vypúšťajú odseky 8 až 10.
30.
§ 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Vyznačovanie výsledku kontroly originality
[k § 127 ods. 5 zákona]
(1)
Výsledok kontroly originality sa zapisuje do odborného posudku o kontrole originality vozidla a pri kontrole originality evidenčnej do protokolu o kontrole originality evidenčnej prostredníctvom celoštátneho informačného systému.
(2)
Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, na základe zistení technik kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému vyznačí v odbornom posudku o kontrole originality vozidla zistené chyby, ako aj poznámku „identifikátory vozidla sú čitateľné a bezpečne určiteľné“ alebo „identifikátory vozidla nie sú čitateľné a bezpečne určiteľné“.
(3)
Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, na základe zistení technik kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému vyznačí v odbornom posudku o kontrole originality vozidla zistené chyby.
(4)
Odborný posudok o kontrole originality vozidla a protokol o kontrole originality evidenčnej sa uchováva päť rokov.“.
31.
§ 44 sa vypúšťa.
32.
V prílohe č. 1 ods. 4 sa vypúšťajú písmená ai) a aj).
Doterajšie písmená ak) až an) sa označujú ako písmená ai) až al).
33.
V prílohe č. 1 ods. 5 písm. a) a c) sa vypúšťajú slová „alebo kontrolných nálepiek“.
34.
V prílohe č. 1 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „série a evidenčné čísla kontrolných nálepiek,“.
35.
V prílohe č. 3 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
37.
Príloha č. 7 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 20 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2021.
Andrej Doležal v. r.