156/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

156
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2021,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nie je
1.
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak písmeno d) neustanovuje inak, alebo
2.
poberateľom
2a.
rodičovského príspevku,
2b.
príspevku na opatrovanie,
2c.
dávky v nezamestnanosti,
2d.
kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti,
2e.
dávky nemocenského zabezpečenia okrem tehotenského,
2f.
dávky nemocenského poistenia okrem tehotenského, alebo
2g.
obdobnej dávky zo zahraničia, ako je dávka podľa bodov 2a až 2f,“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.