155/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.04.2021 do 30.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

155
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1a odsek 2 znie:
„(2)
Ak odseky 3 až 5 neustanovujú inak, rodičovský príspevok podľa odseku 1 nepatrí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,1b) ktorá
a)
má príjem zo závislej činnosti alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia;1c) to neplatí, ak oprávnená osoba podľa osobitného predpisu1b) je poberateľom tehotenského,
c)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo
d)
má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.1d)“.
2.
V § 1a ods. 3 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a)“.
3.
V § 1a odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, vypláca
a)
ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 1 a sumou ošetrovného alebo služobného platu,
b)
ošetrovné vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa osobitného predpisu1e) v sume rovnakej alebo vyššej, ako je suma rodičovského príspevku, nárok na rodičovský príspevok podľa odseku 1 nezaniká a rodičovský príspevok podľa odseku 1 sa nevypláca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
1e) § 293feh a 293fej zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2021.
Eduard Heger v. r.