15/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

15
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. januára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1a ods. 1 sa slová „odsek 3“ nahrádzajú slovami „odsek 4“.
2.
V § 1a ods. 2 sa slová „odseky 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseky 3 až 5“.
3.
V § 1a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za príjem podľa odseku 2 sa nepovažuje príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej počas krízovej situácie, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie krízovej situácie.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
4.
V § 1a ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.
5.
V § 1a ods. 7 sa slová „odsekov 1, 3 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 4 až 6“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.