148/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

148
ZÁKON
z 1. apríla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z. a zákona č. 146/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 43 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „chodníka“ vkladajú slová „a parkoviska“.
2.
V § 43 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke27a) dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 44 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
3.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak bolo vozidlo odstránené podľa odseku 4 písm. d), na ďalšie nakladanie s ním sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.27b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
27b) § 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.