145/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

145
ZÁKON
z 31. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Reklamné stavby, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie, sú stavbami dočasnými, ktorých doba trvania nesmie presiahnuť tri roky. Dobu trvania reklamnej stavby možno predĺžiť podaním žiadosti podľa § 67 ods. 4.“.
2.
V § 88 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Vlastník reklamnej stavby je povinný odstrániť reklamnú stavbu do 30 dní od uplynutia doby, na ktorú bola povolená reklamná stavba, alebo nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby. V rozhodnutí o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby stavebný úrad určí podmienky odstránenia reklamnej stavby. Ak vlastník reklamnej stavby do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby jej trvania reklamnú stavbu neodstráni, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie je exekučným titulom.8aa)“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
8aa) § 45 ods. 2 písm. f) zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 88 odsek 8 znie:
„(8)
Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo obec, ak ide o reklamnú stavbu v jej územnom obvode. Stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby, súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia.“.
4.
V § 88 odsek 9 znie:
„(9)
Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], alebo obec je oprávnená po doručení súhlasu stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka reklamnej stavby.“.
5.
V § 105 ods. 5 písm. a) sa suma „150 eur“ nahrádza sumou „450 eur“.
6.
V § 105 ods. 5 písm. b) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „750 eur“.
7.
V § 105 ods. 5 písm. c) sa suma „450 eur“ nahrádza sumou „1 350 eur“.
8.
V § 105 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Priestupku sa dopustí a pokutou vo výške 1 350 eur sa potrestá ten, kto poruší povinnosť podľa § 88 ods. 7 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2021. Ak sa osoba v priebehu dvoch rokov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 88 ods. 7 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2021 dopustí priestupku opakovane, uloží sa jej pokuta vo výške 2 700 eur.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
9.
V § 106 ods. 4 písm. a) sa suma „150 eur“ nahrádza sumou „450 eur“.
10.
V § 106 ods. 4 písm. b) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „750 eur“.
11.
V § 106 ods. 4 písm. c) sa suma „450 eur“ nahrádza sumou „1350 eur“.
12.
V § 126 ods. 1 sa za slová „o pozemných komunikáciách,“ vkladajú slová „o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní reklamných stavieb,“.
13.
Za § 142h sa vkladá § 142i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2021
(1)
Stavebné povolenia vydané podľa doterajších predpisov na reklamné stavby, ktorých doba trvania nie je časovo obmedzená, sa považujú za stavebné povolenia vydané podľa tohto zákona na reklamné stavby s dobou trvania najviac tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 128/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠140a
Dotknutý orgán
Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, orgán Policajného zboru, a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.