144/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2021 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

144
ZÁKON
z 1. apríla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 326/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z. a zákona č. 107/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 až 4 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon upravuje rozvoj, tvorbu a šírenie štátnej štatistiky v súlade s potrebami jej používateľov a so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.1)
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ak osobitné predpisy v oblasti európskej štatistiky1a) neustanovujú inak.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Štátna štatistika predstavuje kvantitatívne, kvalitatívne, agregované a reprezentatívne informácie, ktoré charakterizujú javy hromadnej povahy a sú potrebné na posudzovanie demografického, sociálno-ekonomického a ekologického vývoja v Slovenskej republike, a výsledok systematických a plánovitých činností zameraných na získavanie a spracúvanie štatistických údajov a šírenie štatistických informácií vo verejnom záujme za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi v oblasti európskej štatistiky.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
štatistickou jednotkou základná sledovaná jednotka, ktorej sa týkajú štatistické údaje,
b)
spravodajskou jednotkou každý, od koho sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa tohto zákona,
c)
štátnym štatistickým zisťovaním získavanie údajov od spravodajských jednotiek na štatistické účely podľa tohto zákona,
d)
štatistickým údajom údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štátnym štatistickým zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov na štatistické účely podľa tohto zákona,
e)
dôverným štatistickým údajom údaj o priamo alebo o nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej štatistickej jednotke získaný podľa tohto zákona a za
1.
priamu identifikáciu
1a.
právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky sa považuje jednoznačná identifikácia na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, najmä názov, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie,1b) priestorový údaj1c) alebo online identifikátor,
1b.
fyzickej osoby sa považuje jednoznačná identifikácia na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, najmä meno, priezvisko, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie fyzickej osoby – podnikateľa, priestorový údaj alebo online identifikátor,
2.
nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia štatistickej jednotky akýmkoľvek iným spôsobom ako prostredníctvom priamej identifikácie.
f)
dôverným štatistickým údajom na vedecké účely štatistický údaj, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu štatistickej jednotky a je modifikovaný v miere nevyhnutnej na minimalizáciu rizika nepriamej identifikácie štatistickej jednotky, ktorej sa týka,
g)
štatistickou informáciou informácia sociálnoekonomického, technického alebo ekologického charakteru, ktorá vznikla sumarizáciou dôverných štatistických údajov a neumožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu štatistickej jednotky,
h)
štatistickým účelom použitie štatistických údajov na číselný, slovný alebo grafický popis hromadných javov a procesov v spoločnosti, hospodárstve a v životnom prostredí prostredníctvom štatistických informácií obsahujúcich informácie o celku alebo o jeho častiach,
i)
štatistickým číselníkom zoznam číselných kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov,
j)
štatistickou klasifikáciou usporiadaná množina prvkov podľa klasifikačných kritérií,
k)
administratívnym zdrojom údajov informačný systém, register, zákonom ustanovená evidencia alebo iný súbor údajov, ktorý obsahuje údaje vytvorené, získané, zhromaždené, spracúvané alebo uchovávané na iné ako štatistické účely orgánom verejnej moci alebo právnickou osobou zriadenou osobitným predpisom1d) alebo na základe osobitného predpisu,1e)
l)
správcom administratívneho zdroja údajov orgán verejnej moci alebo právnická osoba zriadená osobitným predpisom alebo na základe osobitného predpisu, ktorému vytvorenie a vedenie administratívneho zdroja údajov ukladá osobitný predpis1f) alebo ktorý administratívny zdroj údajov vytvára a vedie na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom;1g) správcom administratívneho zdroja údajov nie je spravodajská služba1h) a Národný bezpečnostný úrad,
m)
štatistickým formulárom dokument v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorý obsahuje polia s popisom, do ktorých sa dopĺňajú údaje požadované štátnym štatistickým zisťovaním a ktorý obsahuje metodické vysvetlivky k obsahu požadovaných údajov,
n)
štatistickým produktom súbor štatistických informácií spracovaný podľa vopred určených alebo podľa dohodnutých požiadaviek, ktorý vytvára a poskytuje orgán vykonávajúci štátnu štatistiku pre potreby používateľa,
o)
štatistickým produktovým portfóliom všetky dostupné štatistické produkty orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku,
p)
používateľom každý, kto na plnenie povinnosti alebo na uspokojenie inej potreby využíva štatistický produkt podľa podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi v oblasti európskej štatistiky.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY
§ 3
Základné princípy štátnej štatistiky a kritériá kvality štátnej štatistiky
(1)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný pri vykonávaní úloh štátnej štatistiky dodržiavať základné princípy štátnej štatistiky, ktorými sú:
a)
odborná nezávislosť,
b)
nestrannosť,
c)
objektivita,
d)
spoľahlivosť,
e)
štatistická dôvernosť a
f)
efektívnosť vynaložených nákladov.
(2)
Odbornou nezávislosťou podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie, že štátna štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť neutrálnym spôsobom, bez akéhokoľvek politického vplyvu alebo vplyvu záujmových skupín, najmä ak ide o výber postupov, definícií, metodík a zdrojov, ktoré sa majú použiť, ako aj o načasovanie a obsah všetkých foriem šírenia.
(3)
Nestrannosťou podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie, že štátna štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť neutrálnym spôsobom a v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v druhovo rovnakých prípadoch.
(4)
Objektivitou podľa odseku 1 písm. c) sa rozumie, že štátna štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť systematicky, spoľahlivo a nezaujato, s používaním profesionálnych a etických postupov a štandardov, ktoré sú transparentné pre používateľov a spravodajské jednotky.
(5)
Spoľahlivosťou podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie, že štátna štatistika musí byť čo najvernejším, najpresnejším a najviac konzistentným meradlom skutočného stavu, ktorý má reprezentovať, a že výber zdrojov, metód a postupov je založený na vedeckých kritériách.
(6)
Štatistickou dôvernosťou podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie ochrana dôverných štatistických údajov bez ohľadu na zdroj, z ktorého boli získané, pričom je zakázané použiť získané štatistické údaje na iné než štatistické účely alebo s nimi iným spôsobom nakladať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(7)
Efektívnosťou vynaložených nákladov podľa odseku 1 písm. f) sa rozumie, že náklady na tvorbu štátnej štatistiky musia byť primerané dôležitosti výsledkov a plánovanému prínosu, zdroje sa musia optimálne využívať a zaťaženie spravodajských jednotiek v najväčšej možnej miere redukovať.
(8)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný pri vykonávaní úloh štátnej štatistiky dodržiavať kritériá kvality štátnej štatistiky, ktorými sú:
a)
relevantnosť,
b)
presnosť,
c)
včasnosť,
d)
časová presnosť,
e)
prístupnosť a zrozumiteľnosť,
f)
porovnateľnosť a
g)
koherentnosť.
(9)
Relevantnosťou podľa odseku 8 písm. a) sa rozumie stupeň, ktorým štátna štatistika spĺňa súčasné a potenciálne potreby používateľov.
(10)
Presnosťou podľa odseku 8 písm. b) sa rozumie stupeň zhody odhadov s neznámymi skutočnými hodnotami.
(11)
Včasnosťou podľa odseku 8 písm. c) sa rozumie oneskorenie medzi dostupnosťou štatistických informácií a udalosťou alebo javom, ktoré tieto informácie opisujú.
(12)
Časovou presnosťou podľa odseku 8 písm. d) sa rozumie časový rozdiel medzi dátumom uverejnenia štatistických informácií a dátumom, keď sa štatistické informácie mali uverejniť.
(13)
Prístupnosťou a zrozumiteľnosťou podľa odseku 8 písm. e) sa rozumejú podmienky a spôsoby, ktorými môžu používatelia získavať, využívať a interpretovať štatistické informácie.
(14)
Porovnateľnosťou podľa odseku 8 písm. f) sa rozumie miera vplyvu rozdielnosti v použitých štatistických pojmoch, nástrojoch a postupoch merania, ak sa porovnávajú štatistiky medzi geografickými oblasťami alebo odvetviami alebo ak sa porovnávajú v čase.
(15)
Koherentnosťou podľa odseku 8 písm. g) sa rozumie vhodnosť štatistických údajov na ich spoľahlivú kombináciu rôznym spôsobom a na rôzne účely.
§ 4
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku
(1)
Úlohy štátnej štatistiky vykonávajú orgány vykonávajúce štátnu štatistiku, ktorými sú:
a)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
b)
iný ústredný orgán štátnej správy a orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou zriadený podľa osobitného predpisu1i) (ďalej len „iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku“) za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Ak orgán vykonávajúci štátnu štatistiku plní úlohu v oblasti štátnej štatistiky prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo prostredníctvom príspevkovej organizácie, voči ktorej má postavenie zriaďovateľa, je povinný písomne upraviť vzájomné vzťahy s ňou, jednoznačne vymedziť úlohu, spôsob zabezpečenia kontroly kvality štatistík a spôsob dodržiavania štatistickej dôvernosti.
(3)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku môže uzatvárať písomné zmluvy s treťou osobou na plnenie čiastkovej úlohy v oblasti štátnej štatistiky; zmluva musí obsahovať jednoznačné vymedzenie čiastkovej úlohy, spôsob zabezpečenia kontroly kvality štatistík a spôsob dodržiavania štatistickej dôvernosti.
(4)
Úrad vedie a aktualizuje zoznam orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou odkazom 1, 1a až 1i znejú:
1) Napríklad Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o štatistikách práce č. 160/1985 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1988 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.), Dohovor o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 141/2001 Z. z.).
1a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík (Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019) v platnom znení.
1b) § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1c) § 2 písm. g) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1e) Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1f) Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), § 23a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 103 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1g) Napríklad § 65a ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
1h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
1i) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 402/2013 Z. z.“.
2.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky; zodpovedá za jej rozvoj, tvorbu a šírenie. Úrad je výhradným kontaktným miestom1j) pre štatistický orgán Európskej únie (ďalej len „Eurostat“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1j znie:
1j) Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009 v platnom znení.“.
3.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Úrad
a)
zostavuje program štátnych štatistických zisťovaní,
b)
určuje metodiku štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných úradom, zhromažďuje a spracúva štatistické údaje,
c)
vytvára štatistické produkty a zverejňuje ich alebo umožňuje prístup k nim,
e)
zabezpečuje dostupnosť štátnej štatistiky pre používateľa,
f)
je správcom registrov zriadených podľa tohto zákona,
g)
je správcom jednotného informačného systému štátnej štatistiky,
h)
vytvára a zverejňuje štatistické klasifikácie a číselníky,
i)
podieľa sa na príprave a plnení medzinárodných zmlúv a dohôd o spolupráci, ktoré uzatvára Slovenská republika v oblasti štátnej štatistiky, a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných orgánoch a organizáciách pôsobiacich v oblasti štatistiky,
j)
podieľa sa na príprave právne záväzných aktov Európskej únie a zastupuje Slovenskú republiku pred orgánmi Európskej únie v oblasti európskej štatistiky,
k)
koordinuje plnenie úloh štátnej štatistiky inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku najmä
1.
štatistickým plánovaním a podávaním správ o plnení štatistického plánu,
2.
tvorbou základného metodického rámca a rámca kvality štátnej štatistiky,
3.
metodickým usmerňovaním iných orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku pri rozvoji, tvorbe a šírení štátnej štatistiky,
4.
monitorovaním kvality štátnej štatistiky a dodržiavania základných princípov štátnej štatistiky,
5.
určovaním a kontrolou plnenia požiadaviek na štatistické produkty,
7.
vydávaním výkladových stanovísk k ustanoveniam tohto zákona, ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ak ide o dôležité otázky alebo ak výkon úloh štátnej štatistiky nie je jednotný,
m)
navrhuje Eurostatu zaradenie iného orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku do zoznamu podľa osobitného predpisu,1l)
n)
spolupracuje s
1.
Národnou bankou Slovenska pri tvorbe európskych štatistík podľa osobitného predpisu,1m)
2.
Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v oblasti hodnotenia deficitu a dlhu1n) z dôvodu zabezpečenia hodnovernosti štatistických informácií poskytovaných Eurostatu vo vzťahu k postupu pri nadmernom deficite,
o)
kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom; pri výkone kontroly sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti,1o)
p)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1k až 1o znejú:
1l) Čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) 223/2009 v platnom znení.
1m) Čl. 2a nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27. 11. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 003) v platnom znení.
1n) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (Ú. v. EÚ L 140, 27. 5. 2013).
1o) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 9 sa slová „osobitných zákonov2)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Koordinačná rada pre štátnu štatistiku
(1)
Zriaďuje sa Koordinačná rada pre štátnu štatistiku (ďalej len „koordinačná rada“) na zabezpečenie plnenia úloh úradu podľa § 8 ods. 1 písm. k).
(2)
Členmi koordinačnej rady sú zástupcovia všetkých orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku. Predsedom koordinačnej rady je predseda úradu. Zástupcom iného orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku v koordinačnej rade je osoba podľa § 11 ods. 3 písm. a) alebo v nevyhnutnom prípade osoba zaradená v organizačnom útvare podľa § 11 ods. 3 písm. b).
(3)
Predseda úradu zvoláva rokovanie koordinačnej rady podľa potreby alebo najmenej raz ročne. Podrobnosti o činnosti koordinačnej rady určia štatút koordinačnej rady a jej rokovací poriadok, ktoré schvaľuje predseda úradu. Štatút koordinačnej rady a rokovací poriadok zverejňuje úrad na svojom webovom sídle.“.
6.
Nadpis § 11 znie: „Pôsobnosť iných orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku“.
7.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri tvorbe štátnej štatistiky sa iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku riadi metodickými pokynmi úradu. V rámci vykonávania úloh podľa prvej vety iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku
a)
môže vydať pokyny pre spravodajské jednotky k štátnemu štatistickému zisťovaniu v jeho vecnej pôsobnosti,
b)
vytvára štatistické produkty a zverejňuje ich alebo umožňuje prístup k nim,
8.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
9.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku prispôsobujú organizačnú štruktúru a organizačný poriadok povinnosti zabezpečiť plnenie úloh štátnej štatistiky, najmä
a)
určia aspoň jednu osobu v postavení vedúceho štátneho zamestnanca, ktorá je zodpovedná za plnenie úloh štátnej štatistiky,
b)
určia organizačný útvar zodpovedný za vykonávanie úloh štátnej štatistiky,
c)
vydajú vnútorný predpis, ktorý obsahuje postup
1.
pri plnení úloh štátnej štatistiky, najmä v oblasti riadenia kvality a ochrany dôverných štatistických údajov,
2.
na kontrolu dodržiavania tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.“.
10.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Svoje požiadavky podľa prvej vety je oprávnený predložiť úradu v rovnakom termíne aj ústredný orgán štátnej správy, ktorý pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní nemá postavenie orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku.“.
11.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Návrhy podľa prvej vety je oprávnený predložiť úradu v rovnakých termínoch aj ústredný orgán štátnej správy, ktorý pred vydaním zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní nemá postavenie orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku. Ak je výsledkom prerokovania jeho návrhov zaradenie do programu štátnych štatistických zisťovaní, úrad podrobne oboznámi ústredný orgán štátnej správy s jeho oprávneniami a povinnosťami ako iného orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku.“.
12.
V § 12 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
orgán vykonávajúci štátnu štatistiku príslušný na vykonanie štátneho štatistického zisťovania,“.
13.
V § 12 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
špecifikácia požadovaných kritérií kvality štátnej štatistiky, ak to je vzhľadom na povahu zisťovaných údajov nevyhnutné.“.
14.
V § 12 odsek 8 znie:
„(8)
Iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie zahrnuté do programu štátnych štatistických zisťovaní, zabezpečí úhradu výdavkov na jeho vykonanie zo svojho rozpočtu.“.
15.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Jednotný informačný systém štátnej štatistiky
(1)
Jednotný informačný systém štátnej štatistiky je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a ktorý
a)
slúži na štandardizáciu štatistických produkčných procesov,
b)
slúži na štandardizáciu, koordináciu a hodnotenie štatistických výstupov orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku a
c)
umožňuje vykonávanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní.
(2)
Jednotný informačný systém štátnej štatistiky pozostáva z verejnej časti a neverejnej časti a prístup k nemu je bezodplatný.
(3)
Verejná časť jednotného informačného systému štátnej štatistiky je dostupná prostredníctvom webového sídla úradu a obsahuje informácie, údaje a dokumenty z oblasti štátnej štatistiky, ktoré orgány vykonávajúce štátnu štatistiku zverejňujú podľa tohto zákona.
(4)
Neverejná časť jednotného informačného systému štátnej štatistiky je prístupná len orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku a obsahuje nástroje a funkcionality potrebné na vykonávanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní, hodnotenie zostavených štatistík, poskytovanie dôverných štatistických údajov medzi orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku a platformu na úradnú komunikáciu medzi orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku pri príprave a realizácii programu štátnych štatistických zisťovaní. K neverejnej časti jednotného informačného systému štátnej štatistiky zriadi úrad inému orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku prístup umožňujúci automatizovaný spôsob komunikácie.
(5)
Iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný používať jednotný informačný systém štátnej štatistiky spôsobom určeným funkcionalitou tohto informačného systému a v rozsahu danom dostupnosťou jeho služieb, na
a)
výkon činností spojených s plánovaním, prípravou a zostavovaním programu štátnych štatistických zisťovaní,
b)
šírenie štatistických produktov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 1 písm. b),
c)
hodnotenie kvality zostavených štatistík podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 1 písm. c),
d)
zasielanie dôverných štatistických údajov medzi orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku podľa § 30 ods. 8.“.
16.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Prístup k administratívnym zdrojom údajov a ich využívanie
(1)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku má v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie štatistického účelu a v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti právo na prístup k údajom zo všetkých administratívnych zdrojov údajov; prístup k týmto údajom nie je výkonom verejnej moci elektronicky.3)
(2)
Správca administratívneho zdroja údajov poskytuje údaje z administratívneho zdroja údajov orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku bezodkladne a bezodplatne v elektronickej podobe a požadovanej štruktúre na základe písomnej žiadosti a spôsobom podľa odseku 3, a to aj opakovane; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté. Správca administratívneho zdroja údajov poskytuje spolu s údajmi z administratívneho zdroja údajov aj metaúdaje k poskytovaným údajom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje najmä identifikáciu administratívneho zdroja údajov, zoznam, štruktúru a rozsah požadovaných údajov a metaúdajov k nim, ako aj účel a dobu ich poskytovania.
(3)
Na základe žiadosti podľa odseku 2, najmä ak sa žiada opakované poskytovanie údajov, orgán vykonávajúci štátnu štatistiku a príslušný správca administratívneho zdroja údajov upravia písomnou zmluvou konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov z administratívnych zdrojov údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 2.
(4)
Ak správca administratívneho zdroja údajov poskytuje údaje z administratívneho zdroja údajov v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov,3a) orgán vykonávajúci štátnu štatistiku má právo na prístup k týmto údajom a metaúdajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu.
(5)
Správca administratívneho zdroja údajov je povinný orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie štatistického účelu aj údaje z administratívnych zdrojov údajov, ktoré sú predmetom daňového tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov;3b) udelenie súhlasu osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená udeliť, sa nevyžaduje.
(6)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku využíva údaje poskytnuté podľa odseku 1 výlučne na štatistický účel.
(7)
Správca administratívneho zdroja údajov vopred neodkladne prerokuje s orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku vytvorenie, rozvoj a ukončenie vedenia administratívneho zdroja údajov a spolupracuje s úradom na realizácii činností, ktoré umožnia využívanie administratívneho zdroja údajov na štatistické účely.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 3b znejú:
3) § 3 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
3a) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
3b) Napríklad § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2017 Z. z., § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 111 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3c sa vypúšťajú.
17.
§ 16 a 17 vrátane nadpisov znejú:
㤠16
Integrované zisťovanie fariem
Zisťovania pri tvorbe integrovaných štatistík fariem4a) vykonáva úrad v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
§ 17
Úlohy miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti štátnej štatistiky
Orgány miestnej štátnej správy, orgány územnej samosprávy a orgány záujmovej samosprávy zriadené osobitnými predpismi4b) sú povinné spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku pri vykonávaní štátnych štatistických zisťovaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (Ú. v. EÚ L 200, 7. 8. 2018).
4b) Napríklad § 43 až 47h zákona č. 578/2004 Z. z., § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.“.
18.
V § 18 ods. 3 na konci sa pripája táto veta: „Spravodajská jednotka sa pri poskytovaní údajov riadi metodickými vysvetlivkami a pokynmi vydanými orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku a je povinná na vyžiadanie poskytnúť orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku aj doplňujúce informácie k údajom poskytnutým v štátnom štatistickom zisťovaní, najmä zdôvodnenie ich poskytnutia.“.
19.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
Spravodajská jednotka poskytuje orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku údaje požadované na štátne štatistické zisťovanie vyplnením a odoslaním štatistického formulára v elektronickej podobe. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu, môže povinnosť podľa odseku 3 splniť aj odovzdaním vyplneného štatistického formulára v listinnej podobe. Na poskytovanie údajov prostredníctvom štatistických formulárov v elektronickej podobe sa nevzťahujú ustanovenia zákona o e-Governmente.“.
20.
V § 18 odsek 8 znie:
„(8)
Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Spravodajská jednotka je povinná orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie štatistického účelu aj údaje, ktoré sú predmetom daňového tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov;5) udelenie súhlasu osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená udeliť, sa nevyžaduje. Predmetom spravodajskej povinnosti nie je poskytovanie utajovaných skutočností5a) a poskytovanie informácií, ktoré vedie, získava, spracúva a sústreďuje spravodajská služba podľa osobitných predpisov.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a a 5b znejú:
5) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 18 ods. 9 sa slová „stavu,1) núdzového stavu2) alebo mimoriadnej situácie,3) alebo s tým súvisiacich okolností, úrad, ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy, ktoré sú príslušné“ nahrádzajú slovami „stavu,5c) núdzového stavu5d) alebo mimoriadnej situácie,5e) alebo s tým súvisiacich okolností, orgán vykonávajúci štátnu štatistiku, ktorý je príslušný“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5c až 5e znejú:
5c) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
5d) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5e) § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 19 ods. 1 sa slová „medzinárodnými normami“ nahrádza slovom „európskymi“.
23.
§ 20 znie:
„(1)
Úrad vedie najmä tieto registre:
a)
register organizácií,6a)
b)
register fariem,6b)
c)
register ubytovacích zariadení,
d)
register priestorových jednotiek,
e)
register subjektov zahraničného obchodu.
(2)
Na vedenie registrov podľa odseku 1 môže úrad využívať údaje získané z administratívnych zdrojov údajov, z ďalších externých zdrojov údajov, z Európskeho registra nadnárodných skupín podnikov alebo z iných evidencií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
6a) Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30. 3. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13, zv. 012) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2019/2152 v platnom znení.
6b) Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1091.“.
24.
V § 21 ods. 1 sa za slovo „inú“ vkladá slovo „samostatnú“ a vypúšťa sa druhá veta.
25.
V § 21 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Údaje registra organizácií okrem dôverných štatistických údajov sú verejné údaje a úrad ich bezplatne zverejňuje na svojom webovom sídle.
(6)
Do registra organizácií sa zapisujú aj údaje o skupinách podnikov;6a) ak úrad o to požiada, je právnická osoba alebo podnikateľ povinný údaje potrebné na zápis skupiny podnikov poskytnúť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c sa vypúšťa.
26.
V § 22 prvá veta znie: „V registri fariem sa evidujú údaje o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch a fyzických osobách, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu.“.
27.
V § 23 sa slovo „osôb“ nahrádza slovami „účastníkom cestovného ruchu“.
28.
§ 24 sa vypúšťa.
29.
§ 25a znie:
㤠25a
(1)
Do registra subjektov zahraničného obchodu sa zapisuje každý, kto uskutočňuje obchod s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými krajinami.
(2)
Každý, koho hodnota obchodu s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie prevýši hodnotu ustanovenú v programe štátnych štatistických zisťovaní, oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7d a 7e sa vypúšťajú.
30.
V § 26 sa za slovom „§ 22“ vypúšťa čiarka a číslo „24“.
31.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Povinnosť mlčanlivosti o dôverných štatistických údajoch má každý, kto sa za akýchkoľvek okolností oboznámi s dôvernými štatistickými údajmi získanými štatistickým zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov údajov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu,8) výkonu verejnej funkcie alebo po skončení iného právneho vzťahu, na ktorého základe sa fyzická osoba oboznamovala s dôvernými štatistickými údajmi.
(3)
Poskytnutie alebo zverejnenie dôverného štatistického údaja za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi8a) nie je porušením povinnosti mlčanlivosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
8) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a) Čl. 20 ods. 3 písm. b), čl. 21 a 23 nariadenia (EÚ) č. 223/2009 v platnom znení.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2019/2152 v platnom znení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9c sa vypúšťajú.
32.
V § 30 ods. 3 sa vypúšťa slovo „národným“.
33.
V § 30 ods. 4 sa slová „Úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém“ nahrádzajú slovami „Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku“.
34.
V § 30 odsek 5 znie:
„(5)
Za dôverný štatistický údaj sa nepovažuje údaj,
a)
ktorý sa spracúva vo verejných častiach informačných systémov verejnej správy,
b)
ktorý sa sprístupňuje na základe práva na slobodný prístup k informáciám podľa osobitného predpisu,9g)
c)
s ktorého zverejnením štatistická jednotka jednoznačne súhlasila,
d)
ktorý vznikol sumarizáciou dostatočného počtu, najmenej troch dôverných štatistických údajov tak, že nemožno odvodiť dôverný štatistický údaj o konkrétnej štatistickej jednotke alebo o spravodajskej jednotke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9g znie:
9g) Zákon č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 30 ods. 6 sa slová „Úrad, ministerstvá a štátne organizácie sú povinné“ nahrádzajú slovami „Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný“.
36.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku umožní osobe podľa § 4 ods. 3 alebo ods. 4 v nevyhnutnom rozsahu pri zbere alebo spracovaní štatistických údajov prístup k dôverným štatistickým údajom.
(8)
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku si môžu navzájom poskytovať na základe písomnej zmluvy dôverné štatistické údaje v rozsahu nevyhnutnom na tvorbu štátnej štatistiky, na ktorej zostavenie je orgán vykonávajúci štátnu štatistiku príslušný, a to spôsobom, ktorý zabezpečuje ochranu dôvernosti štatistických údajov. Akékoľvek poskytovanie údajov, ktoré nasleduje po prvom poskytnutí, si vyžaduje písomné schválenie orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku, ktorý uskutočnil zber týchto údajov. V zmluve podľa prvej vety sa určia najmä podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúra a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje. Ak zmluvnou stranou nie je úrad, zmluva podľa prvej vety podlieha jeho predchádzajúcemu schváleniu, inak je neplatná.“.
37.
V § 30a odsek 1 znie:
„(1)
Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, orgán vykonávajúci štátnu štatistiku a osoba podľa § 4 ods. 3 alebo ods. 4 (ďalej len „povinná osoba“) postupuje pri jeho spracúvaní podľa osobitného predpisu,10) ak tento zákon neustanovuje inak. Pri vykonaní a spracovaní výsledkov štátnych štatistických zisťovaní u fyzických osôb môže povinná osoba spracúvať meno, priezvisko a rodné číslo jednotlivca alebo člena domácnosti.“.
38.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad poskytne na účel tvorby verejnej politiky alebo na realizáciu úlohy alebo oprávnenia ustanoveného osobitným predpisom10e) na základe žiadosti bezodplatne štatistickú informáciu
a)
prezidentovi Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, Ústavnému súdu Slovenskej republiky, Najvyššiemu kontrolnému úradu, Národnej banke Slovenska, Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, verejnému ochrancovi práv, súdu, prokuratúre, orgánu štátnej správy, orgánu územnej samosprávy a záujmovej samosprávy,
b)
Eurostatu,
c)
reprezentatívnemu združeniu zamestnancov a reprezentatívnemu združeniu zamestnávateľov,
d)
spravodajskej službe,
e)
právnickej osobe zriadenej osobitným predpisom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:
10e) Napríklad čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 473/2013, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, § 5 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 70/2018 Z. z., § 53 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.“.
39.
V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad môže so žiadateľom uzavrieť na účel podľa odseku 1 písomnú zmluvu, v ktorej sú vymedzené najmä druh, rozsah, účel, spôsob a lehota alebo periodicita poskytovania štatistických informácií.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
40.
V § 31 ods. 5 druhej vete sa slová „ministerstvá alebo štátne organizácie“ nahrádzajú slovami „iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku“.
41.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 25a ods. 2 osobou alebo jej organizačnou zložkou“.
42.
V § 32 odseky 3 až 5 znejú:
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán vykonávajúci štátnu štatistiku príslušný na jej uloženie porušenie povinnosti zistil, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
(5)
Na uloženie pokuty je príslušný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a voči ktorému má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
43.
V § 33 ods. 2 sa slovo „obvodné“ nahrádza slovom „okresné“.
44.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2021
(1)
Rada zriadená podľa predpisu účinného do 30. apríla 2021 sa zrušuje a funkčné obdobie všetkých jej členov zaniká k 1. máju 2021.
(2)
Predseda úradu vymenuje členov koordinačnej rady a zvolá prvé rokovanie koordinačnej rady do 31. decembra 2021.
(3)
Úrad zriadi jednotný informačný systém štátnej štatistiky do 31. mája 2022; o zriadení jednotného informačného systému štátnej štatistiky informuje úrad na svojom webovom sídle a osobitne iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku elektronickým spôsobom.
(4)
Konanie o uložení pokuty, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. apríla 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.
(5)
Konanie o priestupku, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. apríla 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.“.
45.
Slová „štatistické zisťovanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „štátne štatistické zisťovanie“ v príslušnom tvare.
46.
Slová „administratívny zdroj“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „administratívny zdroj údajov“ v príslušnom tvare.
47.
Slová „ministerstvá a štátne organizácie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021 okrem čl. I tretieho bodu § 8 ods. 1 písm. d), písm. k) šiesteho bodu a písm. l) a odseku 2 a siedmeho bodu § 11 ods. 1 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.