141/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

141
ZÁKON
z 31. marca 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. g) sa slová „slovníka obstarávania“ nahrádzajú slovami „Spoločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník obstarávania“)“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.