14/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

14
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 44
z 20. januára 2021
k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021
Číslo: 1160/2021
Predkladateľ: predseda vlády
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021;
B. mení
B.1. bod B.1 uznesenia vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 takto:
slová: „24. januára“ sa nahrádzajú slovami „26. januára“,
B.2. bod B.1 uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 takto:
slová „to neplatí“ sa nahrádzajú slovami „to, s účinnosťou od 3. februára 2021, neplatí“;
C. dopĺňa
C.1. v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 v bodoch 18 a 19 na konci slová:
„alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,“,
C.2. bod B.1 uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 bodmi 34 až 36, ktoré znejú:
„34. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
35. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
36. cestu osoby s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť,“,
C.3. bod B.2 uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 bodmi 23 a 24, ktoré znejú:
„23. cestu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,
24. cestu osoby s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť;“;
D. ukladá
predsedovi vlády
D.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
D.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR