137/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

137
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. apríla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
redistributívna platba,2a)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Čl. 41 a 42 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.
2.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Redistributívna platba
(1)
Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2.
(2)
Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.“.
3.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Po uplynutí lehoty na predloženie žiadosti podľa odseku 1 oznamuje žiadateľ zmeny jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu41a) platobnej agentúre do 31. mája príslušného roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
41a) Čl. 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.“.
4.
V § 14 ods. 2 sa za slová „podľa § 7“ vkladajú slová „alebo podľa § 7a“.
5.
V § 14 ods. 5 až 7 a 10 sa čiarka za slovami „podľa § 7“ nahrádza slovom „až“.
6.
V § 15 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
§ 7a určené podľa osobitného predpisu,57a)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) Čl. 41 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.
7.
Za § 17d sa vkladá § 17e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 18. apríla 2021
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 17. apríla 2021 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 17. apríla 2021.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 18. apríla 2021.
Eduard Heger v. r.