130/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

130
ZÁKON
z 30. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z. a zákona č. 126/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 49 odsek 1 znie:
„(1)
Iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý bol pred podaním žiadosti o materské nemocensky poistený najmenej 270 dní, má nárok na materské v období
a)
28 týždňov od priznania materského,
b)
31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý, alebo
c)
37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.“.
2.
V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Nárok na materské iného poistenca zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 49 ods. 3 úvodná veta znie: „Iný poistenec je“.
4.
V § 49 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „po dohode s matkou dieťaťa“.
5.
V § 82b ods. 1 sa za slovom „dôchodku“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 2 neustanovuje inak,“.
6.
V § 82b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
7.
V § 82b ods. 2 písm. a) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
8.
V § 82b ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová ,,je poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a“.
9.
V § 82b ods. 2 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová ,,ak poistenec je poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,“.
10.
V § 82b ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
11.
V § 112 ods. 8 sa pred prvú vetu vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Výplata materského sa zastaví na žiadosť poberateľa materského najneskôr od splátky materského splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa žiadosť doručila Sociálnej poisťovni.“.
12.
V § 112 ods. 11 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
13.
Za § 293feb sa vkladajú § 293fec až 293fee, ktoré znejú:
㤠293fec
(1)
Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po jej ukončení po účinnosti tohto zákona, najskôr odo dňa nasledujúceho po jeho uplynutí a podporné obdobie, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, najskôr od účinnosti tohto zákona, na písomnú žiadosť poistenca podanú na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, ak
a)
dočasná pracovná neschopnosť poistenca trvá,
b)
dočasná pracovná neschopnosť poistenca, v súvislosti s ktorou uplynulo podporné obdobie, trvala alebo trvá z dôvodu sťaženého prístupu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a
c)
je predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
(2)
Posudkový lekár
a)
posudzuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. b) a c) na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára vydaného na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu,
b)
určuje dĺžku predĺženia podporného obdobia, ak poistenec spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c).
(3)
Vystavenie potvrdenia podľa odseku 2 písm. a) sa považuje za zdravotný výkon na účely sociálneho poistenia podľa § 156 ods. 1 písm. f).
(4)
Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, v úhrne najdlhšie o jeden rok.
(5)
Na konanie o predĺžení podporného obdobia sa primerane vzťahujú ustanovenia o dávkovom konaní. O predĺžení podporného obdobia sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje; deň oznámenia rozhodnutia o predĺžení podporného obdobia je deň výplaty prvého nemocenského v predĺženom podpornom období.
§ 293fed
(1)
Zamestnancovi a povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti odo dňa nasledujúceho po uplynutí podporného obdobia podľa § 293fec; do podporného obdobia sa nezapočítavajú predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti.
(2)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v odseku 1 do ôsmich dní od prerušenia; § 228 ods. 3 až 5 platí rovnako.
§ 293fee
(1)
V roku 2021 sa § 168 ods. 4 nepoužije.
(2)
Dozorná rada schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa použitie 50 % zostatku
a)
správneho fondu podľa § 293fd ods. 3 nevyčerpaného k 31. decembru 2020,
b)
správneho fondu nevyčerpaného k 31. decembru 2020.
(3)
Sociálna poisťovňa prevedie do rezervného fondu solidarity do desiatich dní od schválenia účtovnej závierky Sociálnej poisťovne národnou radou
a)
50 % zostatku správneho fondu podľa § 293fd ods. 3 nevyčerpaného k 31. decembru 2020 a 50 % zostatku správneho fondu nevyčerpaného k 31. decembru 2020,
b)
zostatku správneho fondu podľa odseku 2 nevyčerpaného k 31. decembru 2021.
(4)
Ustanovenie § 293fd ods. 2 a 3 sa od 1. mája 2021 nepoužije.“.
14.
Za § 293fee sa vkladajú § 293fef až 293fek, ktoré znejú:
㤠293fef
(1)
Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak tento deň spadá do obdobia odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. júna 2021; ustanovenie § 293er ods. 4 sa v tomto prípade nepoužije.
(2)
Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti nasledujúcemu po 31. decembri kalendárneho roka a po 30. júni kalendárneho roka; ustanovenie § 293er ods. 4 sa v tomto prípade nepoužije.
§ 293feg
(1)
V apríli 2021 je výška nemocenského poistenca, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie,50) 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57; ustanovenie § 293er ods. 1 posledná veta a ods. 2 sa v tomto prípade nepoužije.
(2)
Poistencovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na nemocenské podľa odseku 1 aj za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie50) po 31. marci 2021.
(3)
Zamestnanec nemá nárok na výplatu nemocenského, ku ktorému má nárok na výplatu úrazového príplatku, vo výške podľa odseku 1, za dni, za ktoré má nárok na výplatu úrazového príplatku.
§ 293feh
(1)
V apríli 2021 je výška ošetrovného podľa § 293er ods. 3 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.
(2)
Poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na ošetrovné podľa odseku 1 aj za obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po 31. marci 2021.
§ 293fei
O výške nemocenského podľa § 293feg ods. 1 a 2 a o výške ošetrovného podľa § 293feh sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje; deň oznámenia rozhodnutia je deň výplaty tohto nemocenského alebo ošetrovného.
§ 293fej
Vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na výplatu nemocenského a výšku nemocenského a ošetrovného. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú nemocenské a ošetrovné, sa neuplatňujú v rozsahu úpravy nemocenského a ošetrovného ustanovenej nariadením vlády podľa prvej vety.
§ 293fek
(1)
Fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.
(2)
Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak
a)
zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia,
b)
právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 uznaná počas krízovej situácie za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.
(3)
Suma úrazového príplatku je
a)
25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365, ak nárok na úrazový príplatok vznikol podľa odseku 1,
b)
25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84, ak ide o zamestnanca uvedeného v odseku 2 písm. a).
(4)
Právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 vykonávala činnosť, je povinná vydávať na žiadosť tejto fyzickej osoby na účely odseku 2 písm. b) príslušné potvrdenie.
(5)
Ustanovenie § 293fea sa od účinnosti tohto zákona neuplatní.“.
15.
Za § 293fn sa vkladá § 293fo, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293fo
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2021
(1)
Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 30. novembra 2020, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na toto poistné, alebo pohľadávku na pokute vzniknutú do 30. novembra 2020 voči zdravotníckemu zariadeniu, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2)
Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3)
Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. mája 2021 § 277b až 277d, § 293eaa, § 293ee a 293em nepoužijú.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 13 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.