128/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

128
ZÁKON
z 18. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 112 ods. 10 sa slová „prevod držby vozidla na inú osobu“ nahrádzajú slovami „zmenu držby vozidla“.
2.
V § 114 ods. 7 sa slová „§ 116 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 11“.
3.
V § 116 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zmenu držby vozidla,“.
4.
V § 116 ods. 3 prvá veta znie: „Skutočnosti podľa odseku 1 a 2 je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.“.
5.
V § 116 ods. 4 prvá veta znie: „Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny držby vozidla uviesť potrebné údaje o novom držiteľovi vozidla a vlastníkovi vozidla.“.
6.
V § 116 ods. 4 druhej vete sa slovo „zapíše“ nahrádza slovom „vykoná“.
7.
V § 116 sa vypúšťajú odseky 8, 10 až 12 a 14.
Doterajšie odseky 9, 13 a 15 až 18 sa označujú ako odseky 8 až 13.
8.
V § 116 odsek 9 znie:
„(9)
Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 a 2 a držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody.“.
9.
V § 116 ods. 10 sa slová „odseku 1 písm. a), odseku 2 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), g), ak ide o zmenu údajov o držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla a odseku 2“.
10.
V § 116 ods. 13 sa slová „Prevod držby vozidla na inú osobu podľa odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „Zmenu držby vozidla“.
11.
§ 116 sa dopĺňa odsekmi 14 až 19, ktoré znejú:
„(14)
Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.
(15)
Ak pri zmene držby vozidla je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.
(16)
Ak pri zmene držby vozidla nie je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I a časť II na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.
(17)
Pri zmene držby vozidla, odhlásení vozidla do cudziny, vyradení vozidla z evidencie alebo pri výmene tabuľky s evidenčným číslom si môže doterajší držiteľ vozidla ponechať tabuľky s evidenčným číslom; túto skutočnosť je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru.
(18)
Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.
(19)
Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.“.
12.
V § 116a ods. 3 sa za slová „písm. c),“ vkladajú slová „e) a f),“, slová „v evidencii vozidiel“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 116 ods. 1 písm. c)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak držiteľ vozidla žiada o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), je povinný priložiť doklad alebo potvrdenie podľa § 116 ods. 8.“.
13.
V § 116a ods. 5 sa slová „§ 116 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 1 písm. g), ak ide o zmenu údajov o držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla“.
14.
V § 116a ods. 7 sa vypúšťajú slová „až 13“.
15.
V § 116a ods. 8 sa slová „prevod držby vozidla na inú osobu“ nahrádzajú slovami „zmenu držby vozidla“.
16.
V § 116a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
17.
§ 116a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom vozidla, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť na predmetné vozidlo. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa odseku 6.“.
18.
§ 117 sa vypúšťa.
19.
V § 118 odsek 2 znie:
„(2)
Ak vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba podľa § 116a ods. 8 požiadala o zmenu držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, na nového držiteľa vozidla prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla dňom automatizovaného oznámenia vykonania tejto zmeny orgánom Policajného zboru.“.
20.
V § 118 ods. 3 sa slovo „prevod“ nahrádza slovom „zmenu“.
21.
V § 118 ods. 5 sa slová „ zápis o zmene držby“ nahrádzajú slovami „zmenu držby“.
22.
V § 119 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Tabuľky s evidenčným číslom sa nemusia odovzdať ani vtedy, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17.“.
23.
V § 119 ods. 7 sa slová „§ 117 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 116a ods. 6“.
24.
V § 119a ods. 8 písmeno d) znie:
„d)
zmenu držby vozidla,“.
25.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Tabuľky s evidenčným číslom sa nemusia odovzdať, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17. Ak sa vyraďuje z evidencie vozidlo, ktoré podlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu66) a uplatní sa postup podľa § 116 ods. 17, držiteľ vozidla je povinný pred odovzdaním vozidla na spracovanie túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru.“.
26.
V § 123 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17.“.
27.
V § 123 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak bol uplatnený postup podľa § 116 ods. 17, je držiteľ tabuľky s evidenčným číslom povinný chrániť tabuľky pred stratou alebo odcudzením; ak už toto evidenčné číslo nebude chcieť prideliť inému vozidlu, je povinný tabuľky s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Tabuľku s evidenčným číslom si môže jej držiteľ ponechať najdlhšie jeden rok bez toho, aby bola pridelená inému vozidlu; po uplynutí tejto lehoty nesmie byť pridelená inému vozidlu a ak v rámci tejto lehoty nebola pridelená alebo odovzdaná, eviduje sa ako stratená.“.
28.
V § 123 ods. 7 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť odovzdať tabuľku s evidenčným číslom neplatí, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17.“.
29.
V § 123 ods. 8 sa na konci pripájajú sa tieto vety: „Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, ku ktorému už má držiteľ vozidla ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ak o to držiteľ vozidla požiada. Ak držiteľ vozidla požiadal o pridelenie evidenčného čísla na orgáne Policajného zboru, ktorý nepridelil predchádzajúce evidenčné číslo, orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.“.
30.
V § 123 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19)
Na žiadosť držiteľa vozidla, vlastníka vozidla alebo osoby, ktorá požiadala o prihlásenie vozidla do evidencie, možno prideliť evidenčné číslo, ktoré bolo v minulosti pridelené inému vozidlu, ak tabuľka s evidenčným číslom bola orgánom Policajného zboru, osobou oprávnenou na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel znehodnotená v súvislosti s evidenčným úkonom; ak sa vozidlu vydávajú dve tabuľky s evidenčným číslom, podmienkou na pridelenie takého evidenčného čísla je znehodnotenie obidvoch tabuliek s evidenčným číslom.“.
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
31.
V § 123 ods. 20 sa slovo „okresov“ nahrádza slovom „údajov“.
32.
V § 124 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.“.
33.
V § 124 odsek 2 znie:
„(2)
Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa na prvých dvoch miestach uvádzajú písmená a za štátnym znakom Slovenskej republiky sa uvádzajú písmená, číslice alebo kombinácia písmen a číslic iná ako je uvedená v odseku 1; to neplatí, ak by sa tým vytvorilo evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje vozidlu podľa § 125, zvláštne evidenčné číslo alebo osobitné evidenčné číslo.“.
34.
V § 124 ods. 3 písm. b) až d) sa vypúšťajú slová „v kombinácii s označením okresu“.
35.
V § 124 ods. 5 sa slová „ktorej zloženie číslic podľa odseku 1“ nahrádzajú slovom „ktoré“.
36.
V § 126 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
37.
V § 127 odsek 4 znie:
„(4)
V prvom riadku sa uvádza dvojica písmen; to neplatí ak ide o zvláštne evidenčné číslo podľa odseku 12.“.
38.
V § 127 ods. 5 sa slová „dvojicou písmen označujúcou okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané“ nahrádzajú slovami „prvou dvojicou písmen“.
39.
V § 132a ods. 3 sa slová „§ 117 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 116a ods. 6“.
40.
V § 138 ods. 1 písm. o) sa slová „§ 116 ods. 3 a 8, § 117 ods. 1,“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 3“.
41.
V § 143 ods. 5 sa slová „§ 116 ods. 1, 2, 4, 5, 9 a 11, § 117 ods. 1, 2, 7 a 8,“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 1, 2, 4, 5 a 8“.
42.
Za § 143g sa vkladá § 143h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022
Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. februára 2022 sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. , zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. , zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. , zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z. zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 310/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 65 časti Poznámky sa vypúšťa druhý bod.
Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 2 až 5.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie:
„Oslobodenie
Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu22) na iné vozidlo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 46/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 64 ods. 2 písm. f) a § 65 ods. 1 písm. u) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak si držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu,20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.