124/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

124
ZÁKON
z 18. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona 148/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 288/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 372/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods.1 štvrtá veta znie: „Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie1eac) alebo, ak to nie je možné, v listinnej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1eac znie:
1eac) § 12 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 3 druhej vete sa slová „najmenej raz za dva roky“ nahrádzajú slovami „raz za tri roky“.
3.
V § 6 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Doba platnosti osvedčenia o úspešne vykonanej skúške zamestnanca vydaného Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave je tri roky, ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
4.
V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo počas mimoriadnej situácie nevydáva osvedčenia podľa odseku 4, lehota držiteľa povolenia na splnenie povinnosti preverovať a dopĺňať potrebné znalosti podľa odseku 3 neplynie. Platnosť osvedčenia vydaného podľa odseku 4, ktorá by mala skončiť počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo počas mimoriadnej situácie sa predlžuje o tri mesiace po ukončení výnimočného stavu, núdzového stavu alebo po ukončení mimoriadnej situácie.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
5.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slová „rodnom čísle“ vkladajú slová „alebo dátume narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené“.
6.
V § 8 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle alebo dátume narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a o identifikačnom čísle organizácie, ak bolo pridelené, ak žiadateľom je právnická osoba; o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle alebo dátume narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a štátnom občianstve odborného zástupcu, ak bol ustanovený,“.
7.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja,1l) ak žiada o vydanie povolenia na výskum, výučbu alebo na expertíznu činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. h), ktorou preukáže, že predmetom jeho činnosti je výskum, výučba alebo expertízna činnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1l znie:
1l) § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
K žiadosti o vydanie povolenia na
a)
pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), f), g) a h) piateho bodu a šiesteho bodu a písm. i),
b)
prepravu podľa § 9 ods. 1 písm. i) je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) a odseku 3 písm. a) až c) a f).“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. h) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
10.
V § 9 ods. 2 a 3 celom texte sa za slová „rodné číslo“ vkladajú slová „alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,“.
11.
V § 9 ods. 3 sa za slová „miesto výkonu činnosti“ vkladá čiarka a slová „výmeru osevnej plochy, na ktorú sa vydáva povolenie, ak ide o povolenie na pestovanie maku siateho podľa odseku 1 písm. a)“.
12.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo na základe oznámenia držiteľa povolenia do 15 dní vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení, ak ide o zmenu mena a priezviska držiteľa povolenia, miesta trvalého pobytu alebo štátneho občianstva držiteľa povolenia alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený; ak ide o právnickú osobu, vyznačí aj zmenu jej sídla, mena a priezviska osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.“.
13.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, k žiadosti sa prikladajú len doklady, ktoré sa vzťahujú na nový druh a rozsah zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že údaje, na základe ktorých sa pôvodné povolenie vydalo, sa nezmenili.“.
14.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ministerstvo preruší konanie o zrušení povolenia začaté podľa odseku 1, ak sa voči držiteľovi povolenia vykonáva kontrolná činnosť alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona. Ministerstvo v konaní o zrušení povolenia pokračuje až po skončení výkonu kontrolnej činnosti alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa tohto zákona.
(6)
Na účely odseku 5 je ministerstvo oprávnené overiť u príslušného orgánu štátnej správy, či u držiteľa povolenia neprebieha kontrolná činnosť alebo či nie je vedené konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.“.
15.
V § 14 písmeno c) znie:
„c)
bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov v povolení, ktoré sú uvedené v § 10 ods. 1,“.
16.
V § 14 písm. n) sa slová „spôsobom uvedeným v povolení“ nahrádzajú slovami „podľa § 30 ods. 4“.
17.
V § 16 ods. 7 písm. b) sa za slová „v pestovateľskej sezóne“ vkladá čiarka a slová „ktorá nesmie prekročiť výmeru osevnej plochy uvedenú v povolení na pestovanie maku siateho,“.
18.
V § 36 písm. c) sa nad slovo „inšpekcie“ umiestňuje odkaz 6aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
6aa) § 126 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 39 ods. 2 sa slová „§ 14 písm. g), h), i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 14 písm. g) až i) a n)“.
20.
Za § 42ba sa vkladá § 42bb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42bb
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2021
(1)
Na osvedčenia vydané do 30. apríla 2021 podľa § 6 ods. 4 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.
(2)
Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 30. apríla 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.
(3)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho, ktorému bolo vydané povolenie do 30. apríla 2021, vo vyhlásení o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne podľa § 16 ods. 7 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2021 môže uviesť plánovanú výmeru osevnej plochy maximálne vo výmere pozemkov, na ktorých sa má pestovanie vykonávať podľa jeho žiadosti o vydanie povolenia.“.
21.
V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Crotonylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-2-butenamid“.
22.
V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Valerylfentanyl, chemicky N-(1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl)-N-fenylpentylamid“.
23.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „AB-CHMINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „AB-FUBINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazole-3-karboxamid“.
24.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Alfa-pyrolidínovalerofenón (alfa-PVP), chemicky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Alfa- pyrolidínhexanón (alfa-PHP), chemicky RS-1-fenyl-2-(pyrolidin-1-yl)hexan-1-ón“.
25.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „DOC (2,5-dimetoxy-4-chlóramfetamíne)“ nahrádzajú slovami „DOC (2,5-dimetoxy-4-chlóramfetamín)“ .
26.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „4F-MBMB-BINACA, 4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „4F-MDMB-BINACA, chemicky metyl N-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}-3-metyl-L-valinát“.
27.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, chemicky metyl (2S)-2-{[0 1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) chemicky metyl (2S)-2-{[1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-yl]formamid}-3-metylbutánoát“.
28.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester kyseliny maslovej (butánovej)“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „MDPHP, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidín-1-yl)hexan-1-ón“.
29.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa v riadku „4-metylmetkathinón (4-MMC), chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón“ slovo „metylmetkathinón“ nahrádza slovom „metylmetkatinón“.
30.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „N-etylhexedrón, chemicky 2-(etylamín)-1fenylhexan-1-ón“.
31.
V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa za riadok „Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Izotonitazén, chemicky N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín“.
32.
V prílohe č. 1 II. skupine psychotropných látok sa vypúšťa riadok „Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3 –diol“.
33.
V prílohe č. 1 III. skupine psychotropných látok sa za riadok „Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a] benzo[f]1,4-diazepín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Etizolam, chemicky 4-(2-Chlórfenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4] diazepín“.
34.
V prílohe č. 1 III. skupine psychotropných látok sa za riadok „Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Flualprazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-fluórfenyl)-1-metyl-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepín“.
35.
Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1687 z 2. septembra 2020, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie novej psychoaktívnej látky N, N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy) fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín (izotonitazén) do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 379, 13. 11. 2020).“.
Čl. II
Zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
V Čl. VII sa za slová „nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020,“ vkladajú slová „čl. V bodov 3, 8 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2021,“, za slovami „čl. II bodov 5 až 8“ sa čiarka nahrádza slovom „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „a čl. V bodov 3, 8 a 14“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.