116/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

116
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 176
z 31. marca 2021
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo: 5722/2021
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR


Vláda


A. schvaľuje
A.1. návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021;


B. dopĺňa
B.1. v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 bod 31 a 32, ktoré znejú:
„31. s účinnosťou od 1. apríla 2021 cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť,
32. s účinnosťou od 1. apríla 2021 cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť,“,


B.2. v časti C uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 bod C.3, ktorý znie:
„C.3. na účely bodu C.1, kde sa vyžaduje negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, sa negatívnym výsledkom tohto testu vykonaným od 1. apríla 2021 do 4. apríla 2021 možno preukázať až do 11. apríla 2021;“;


C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne


D. odporúča
hlavnému hygienikovi SR
D.1. určiť podmienky výkonu individuálnej duchovnej starostlivosti a podmienky pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
hlavný hygienik SR