115/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

115
ZÁKON
z 30. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z. a zákona č. 57/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa za slová „ods. 5“ vkladajú slová „a 6“.
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Oznámenie daňovníka o predlžení lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu4a) urobené elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,2) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie urobené v roku 2021 sa považuje za doručené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 24ja sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „30. júna“.
4.
Za § 24m sa vkladá § 24ma, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24ma
Predaj spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno "G" a spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „C“
(1)
Ak daňový subjekt predáva, ponúka na predaj alebo skladuje spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu40va) a z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 31. marca 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2)
Ak daňový subjekt predáva spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu40vb) a z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 30. apríla 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať najneskôr do 30. júna 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Daňový subjekt, ktorý nepredal takéto spotrebiteľské balenie do 30. júna 2021, je povinný do 15. júla 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takéhoto spotrebiteľského balenia a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o jeho zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady daňového subjektu a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie osobitného predpisu40vc) sa nepoužije.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40va až 40vc znejú:
40va) § 44ab ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 390/2020 Z. z.
40vb) § 44ab ods. 12 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 390/2020 Z. z.
40vc) § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 30o sa vkladá § 30oa, ktorý znie:
㤠30oa
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu51ab) uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2021, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2021 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu.
(2)
Do uplynutia lehoty na odklad úhrady odvodu podľa odseku 1 sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu51ac) nepoužije.“.
6.
Za § 33 sa vkladá § 33aa, ktorý znie:
㤠33aa
Lehota na použitie bežných výdavkov poskytnutých po 31. júli rozpočtového roka 2020 podľa osobitného predpisu,54) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do konca rozpočtového roka 2021.“.
7.
V § 33a ods. 1 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“ a na konci sa pripája táto veta: „Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom,54a) možno použiť do 31. decembra 2022.“.
8.
Za § 36d sa vkladajú § 36e a 36f, ktoré znejú:
㤠36e
(1)
Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,59g) ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.
§ 36f
(1)
Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu59h) uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,
a)
ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní,
b)
z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,
c)
ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.
(2)
Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu59h) zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná
a)
vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
b)
prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
c)
bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
d)
uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
e)
zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59h znie:
59h) § 14 až 14b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.