103/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

103
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. marca 2021
o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) po účinnosti tohto nariadenia vlády, sa predlžuje o dva mesiace.
(2)
Poistencovi, ktorému uplynulo podporné obdobie v nezamestnanosti počas trvania krízovej situácie pred účinnosťou tohto nariadenia vlády a v deň účinnosti tohto nariadenia vlády
a)
je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, začne podporné obdobie v nezamestnanosti opätovne plynúť odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády a uplynie o dva mesiace odo dňa začatia jeho plynutia,
b)
nie je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, začne podporné obdobie v nezamestnanosti opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a uplynie o dva mesiace odo dňa začatia jeho plynutia.
(3)
Podporné obdobie v nezamestnanosti podľa odsekov 1 a 2 uplynie najneskôr 31. mája 2021.
(4)
Na účely § 105 ods. 4 zákona sa do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti nezahŕňa predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti podľa odsekov 1 až 3.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.