10/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

10
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. januára 2021,
ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marek Krajčí v. r.
Príloha
k vyhláške č. 10/2021 Z. z.