99/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

99
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2019 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1739 zo 4. apríla 2019.

Prezident republiky ratifikoval protokol 24. apríla 2019. Ratifikačná listina bola uložená 22. mája 2019 u depozitára, ktorým je vláda Spojených štátov amerických.

Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky nadobudol platnosť 19. marca 2020 v súlade s článkom II.

Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 19. marca 2020.
Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky

Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949
spokojné s tým, že bezpečnosť severoatlantického priestoru sa posilní pristúpením Severomacedónskej republiky k uvedenej zmluve,
dohodli sa takto:
Článok I
Na základe nadobudnutia platnosti tohto protokolu generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy v mene všetkých zmluvných strán predloží vláde Severomacedónskej republiky pozvánku na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. V súlade s článkom 10 zmluvy sa Severomacedónska republika stane zmluvnou stranou dňom uloženia svojej listiny o prístupe u depozitára, vlády Spojených štátov amerických.
Článok II
Tento protokol nadobudne platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas s týmto protokolom. Vláda Spojených štátov amerických informuje všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy o dátume prijatia každého takého oznámenia a o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.
Článok III
Tento protokol, ktorého anglická a francúzska verzia sú rovnako autentické, bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie odovzdá táto vláda vládam všetkých zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy.
Protocol to the North Atlantic Treaty
on the Accession of the Republic of North Macedonia

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of North Macedonia to that Treaty,
Agree as follows:
Article I
Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of North Macedonia an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of North Macedonia shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.
Article II
The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.
Article III
The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.