94/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

94
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 31 sa dopĺňa § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) môže žiadateľ podať žiadosť o štatút aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate.75)
(2)
Počas trvania krízovej situácie môže registrovaný sociálny podnik splniť povinnosť podľa § 7 ods. 6 druhej vety aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate. Lehota na oznámenie zmeny skutočnosti podľa § 7 ods. 6 druhej vety, ku ktorej došlo počas trvania krízovej situácie, je 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(3)
Ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 9 za splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(4)
Počas trvania krízovej situácie lehota šiestich mesiacov podľa § 12 ods. 4 spočíva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:
„75) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.