93/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

93
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z. a zákona č. 470/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 108 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo verejnej časti štátnej skúšky alebo verejný prenos verejnej časti rigoróznej skúšky, verejnej časti obhajoby rigoróznej práce, obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a inauguračnej prednášky“.
2.
V § 108 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Verejná časť štátnej skúšky, verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej práce sa považujú za verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný priamy prenos. Verejná časť obhajoby habilitačnej práce, habilitačná prednáška a inauguračná prednáška sa považujú za verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný audiovizuálny priamy prenos.
(10)
Zasadnutie akademického senátu vysokej školy, akademického senátu fakulty a správnej rady verejnej vysokej školy sa považujú za verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný priamy prenos. Zasadnutie kolektívneho orgánu vysokej školy alebo fakulty možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.“.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 13.
3.
Za § 108d sa vkladá § 108e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠108e
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
Funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov vedeckej rady vysokej školy, členov vedeckej rady fakulty alebo členov správnej rady verejnej vysokej školy, ktoré uplynie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“), sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenovať nových členov príslušného orgánu. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný nový člen príslušného orgánu, funkčné obdobie doterajšieho člena príslušného orgánu uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový člen príslušného orgánu zvolený alebo vymenovaný.
(2)
V čase krízovej situácie možno vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou metódou.
(3)
V čase krízovej situácie, najmä ak sa v súlade s osobitným predpisom50d) zmení organizácia školského roka alebo sa zruší časť skúšky alebo forma skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, môže vysoká škola zmeniť informácie uvedené v § 57 ods. 5 a zverejniť ich aj v inej lehote, ako je ustanovená v § 57 ods. 5. Zmenu informácií možno vykonať aj opakovane. Na zmenu informácií sa nevyžaduje schválenie akademickým senátom vysokej školy alebo akademickým senátom fakulty. Ak ide o zmenu termínu, vysoká škola ju zverejní najneskôr 14 dní pred týmto termínom.
(4)
Ak z dôvodu krízovej situácie nemohol študent riadne skončiť štúdium v lehote podľa § 65 ods. 2, rektor môže na odôvodnenú žiadosť študenta mimoriadne predĺžiť štúdium nad rozsah ustanovený v § 65 ods. 2 a určiť študentovi lehotu, o ktorú sa štúdium predĺži.
(5)
V čase krízovej situácie možno vykonať štátnu skúšku, rigoróznu skúšku, obhajobu rigoróznej práce, obhajobu habilitačnej práce, habilitačnú prednášku a inauguračnú prednášku prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.
(6)
V čase krízovej situácie sa verejná časť štátnej skúšky, verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej práce považujú za verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch vysokej školy počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.
(7)
Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa uzatvorený na dobu určitú, ktorého dohodnutá doba uplynie v čase krízovej situácie, možno bez výberového konania predĺžiť do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50d znie:
„50d) § 150 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 56/2020 Z. z.“.
4.
Za § 113ai sa vkladá § 113aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113aj
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Ak funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov vedeckej rady vysokej školy, členov vedeckej rady fakulty alebo členov správnej rady verejnej vysokej školy uplynulo od 12. marca 2020 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenovať nových členov príslušného orgánu, pôsobnosti člena príslušného orgánu môžu počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 vykonávať aj tie osoby, ktorých funkčné obdobie uplynulo. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný nový člen príslušného orgánu, výkon pôsobnosti člena príslušného orgánu sa skončí dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový člen príslušného orgánu zvolený alebo vymenovaný.
(2)
Ak funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov vedeckej rady vysokej školy, členov vedeckej rady fakulty alebo členov správnej rady verejnej vysokej školy uplynie odo dňa účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenovať nových členov príslušného orgánu, funkčné obdobie členov príslušného orgánu sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný nový člen príslušného orgánu, funkčné obdobie doterajšieho člena príslušného orgánu uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový člen príslušného orgánu zvolený alebo vymenovaný.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 381/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pri povolení iného termínu podania žiadosti minister môže určiť aj podmienky, za ktorých bude škola alebo školské zariadenie vykonávať činnosť v prvom roku.“.
2.
V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri povolení iného termínu podania žiadosti minister môže určiť aj podmienky, za ktorých bude škola, školské zariadenie alebo elokované pracovisko vykonávať činnosť v prvom roku po vykonaní zmeny v sieti.“.
3.
Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38b
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 3 ods. 9 a 17 a § 4 ods. 4 neplynú.
(2)
Ak v čase krízovej situácie uplynie funkčné obdobie riaditeľa a technické podmienky neumožňujú uskutočniť výberové konanie, zriaďovateľ môže obsadiť voľné miesto riaditeľa bez výberového konania do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov.
(3)
Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.
(4)
V čase krízovej situácie sa zasadnutie orgánu školskej samosprávy považuje za verejné aj vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy možno v čase krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.
(5)
V konaniach, v ktorých z dôvodu krízovej situácie nie je možné predložiť doklady podľa § 16 ods. 1 a 4, § 17 ods. 2, § 18 ods. 7 a 8 alebo v konaniach, v ktorých sa v čase krízovej situácie vyžaduje vykonanie ústneho pojednávania, nazerania do spisov alebo iných úkonov alebo obstaranie podkladov pre rozhodnutie, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona v čase krízovej situácie neplynú.“.
4.
Za § 39hc sa vkladá § 39hd, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hd
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynulo od 12. marca 2020 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, pôsobnosti orgánu školskej samosprávy rozhodujúce pre organizáciu školského roka a uskutočňovanie výchovy a vzdelávania, ktoré neznesú odklad, vykonáva počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 orgán školskej samosprávy, ktorého funkčné obdobie uplynulo. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, výkon pôsobnosti príslušného orgánu školskej samosprávy sa skončí dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.
(2)
Ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynie odo dňa účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.“.
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 381/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. c) a § 4ad ods. 1 sa slová „zošitov a odporúčaných učebníc“ nahrádzajú slovami „zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“.
2.
Za § 9h sa vkladá § 9i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9i
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Ak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) stredná škola s osemročným vzdelávacím programom nemohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode podľa § 4ab ods. 2 druhej vety na žiaka počas jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decembra 2020.
(2)
Ak z dôvodu krízovej situácie základná škola alebo základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemohla použiť príspevok na školu v prírode podľa § 4ac ods. 1 na žiaka počas jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decembra 2020.
(3)
Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.“.
Čl. IV
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 194/2014 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Osobitné ustanovenia k programom agentúry a verejným výzvam v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu minister školstva môže
a)
predĺžiť dobu poskytovania finančných prostriedkov nad rozsah podľa § 12 ods. 7, a to najviac o šesť mesiacov,
b)
zmeniť náležitosti vyhlásenej verejnej výzvy podľa § 18 ods. 2, a to aj po uplynutí dátumu predloženia žiadosti a
c)
predĺžiť dobu riešenia projektu nad rozsah podľa § 18 ods. 2 písm. e), a to najviac o šesť mesiacov.
(2)
Návrh podľa odseku 1 predkladá riaditeľ agentúry po prerokovaní v predsedníctve agentúry.
(3)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda schváliť programy agentúry s inými podmienkami vyhlásenia a vyhodnocovania verejných výziev a financovania projektov, ako sú uvedené v § 17 až 19; konkrétne podmienky pre jednotlivé verejné výzvy schvaľuje minister školstva na návrh, ktorý mu predkladá riaditeľ agentúry po predchádzajúcom prerokovaní v predsedníctve agentúry.“.
Čl. V
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z. a zákona č. 56/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 9 sa za slovo „učebnice“ vkladajú slová „a pracovné zošity“ a za slovo „učebníc“ slová „a pracovných zošitov“.
2.
V § 13 ods. 10 a 11 a § 13a ods. 1, 2 a 7 sa slová „zošitov a odporúčaných učebníc“ nahrádzajú slovami „zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“.
3.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Osobitné ustanovenia k sprístupňovaniu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
Nositeľ autorských práv k schválenej učebnici, schválenému učebnému textu, schválenému pracovnému zošitu alebo k odporúčanej učebnici, na ktorú ministerstvo školstva poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie, udelí na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu súhlas na sprístupnenie elektronickej verzie učebnice, učebného textu alebo pracovného zošita vrátane tých, ktoré sú vydané v jazyku národnostnej menšiny, na webovom sídle určenom ministerstvom školstva pre žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(2)
Nositeľ autorských práv udeľuje súhlas podľa odseku 1 licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi nositeľom autorských práv a používateľom diela, ktorým je Slovenská republika zastúpená ministerstvom školstva, ako nevýhradnú bezodplatnú licenciu v územne neobmedzenom rozsahu výlučne na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Nositeľ autorských práv si môže v licenčnej zmluve vyhradiť, že trvá na použití technologických opatrení, ktoré zabránia elektronickú verziu učebnice, učebného textu alebo pracovného zošita trvalo ukladať na pamäťové médium alebo tlačiť.“.
4.
V § 38 ods. 1 sa číslo „18“ nahrádza číslom „17“.
5.
V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa § 150 ods. 8 písm. a) možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú.“.
6.
V § 55 odsek 3 znie:
„(3)
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch základnej školy možno hodnotiť slovne.“.
7.
V § 55 sa vypúšťajú odseky 12 a 14.
Doterajšie odseky 13 a 15 až 23 sa označujú ako odseky 12 až 21.
8.
V § 55 odsek 14 znie:
„(14)
Žiak hodnotený slovne prospel, ak v povinných vyučovacích predmetoch splnil kritériá hodnotenia určené základnou školou.“.
9.
V § 55 ods. 16 sa slová „bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky““ nahrádzajú slovami „nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou“.
10.
V § 55 ods. 18 sa slová „dosiahol neuspokojivé výsledky“ nahrádzajú slovami „nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou“.
11.
V § 56 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.“.
12.
V § 56 ods. 2 sa slovo „klasifikovať“ nahrádza slovom „hodnotiť“ a slovo „klasifikovaný“ sa nahrádza slovom „hodnotený“.
13.
V § 56 ods. 3 sa slová „dosiahol neuspokojivé výsledky“ nahrádzajú slovami „nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou najviac z dvoch vyučovacích predmetov“.
14.
V § 56 ods. 5 písm. a) sa slovo „klasifikovaný“ nahrádza slovom „hodnotený“.
15.
V § 56 ods. 6 sa slovo „klasifikuje“ nahrádza slovom „hodnotí“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v slovnom hodnotení nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou“.
16.
V § 57 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „klasifikuje“ nahrádza slovom „hodnotí“.
17.
V § 57 ods. 2 štvrtej vete sa slovo „klasifikáciu“ nahrádza slovom „hodnotenie“.
18.
V § 57 ods. 3 prvej vete sa slová „správnosti klasifikácie“ nahrádzajú slovami „správnosti hodnotenia“.
19.
Za § 161j sa vkladá § 161k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161k
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.