91/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

91
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 7 úvodná veta znie: „Výbor, ktorému uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo ktorý nemá aspoň troch členov podľa odseku 3 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len“.
2.
V § 16 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia alebo škody na majetku.“.
3.
V § 17 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontrolovať činnosť výboru podľa § 16 ods. 7“.
4.
Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32b
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
(1)
Ak je z dôvodu mimoriadnej situácie,41) núdzového stavu42) alebo výnimočného stavu43) vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 obmedzená sloboda pohybu a pobytu alebo právo pokojne sa zhromažďovať, rozhodnutie zhromaždenia nie je potrebné na úkony, na ktoré je potrebné podľa zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia zhromaždenia, ak by ich nevykonaním hrozilo zmeškanie lehôt ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uloženie sankcie za nesplnenie povinnosti; to neplatí pre úkony, pri ktorých je lehota na ich vykonanie predĺžená osobitným predpisom.44)
(2)
Oprávnenie na úkony podľa odseku 1 má výbor vrátane výboru podľa § 16 ods. 7.
(3)
Ak spoločenstvo nemá výbor, oprávnenie na úkony podľa odseku 1 a úkony podľa § 16 ods. 7 má v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 dozorná rada vrátane dozornej rady podľa § 17 ods. 6.
(4)
Výbor a dozorná rada je povinná o úkonoch podľa odsekov 1 a 3 informovať členov spoločenstva na najbližšom zasadnutí zhromaždenia.
(5)
Okresný úrad nezačne alebo zastaví konanie o uložení pokuty podľa § 28 ods. 1 písm. d) druhého bodu alebo tretieho bodu, ak spoločenstvo
a)
nemôže odstrániť nedostatok z dôvodu podľa odseku 1 alebo
b)
neodstráni nedostatok do 90 dní od pominutia dôvodu podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41 až 44 znejú:
„41) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
42) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
43) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44) Napríklad § 20 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.