90/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

90
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z. a zákona č. 279/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 142g sa vkladá § 142h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142h
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad
a)
vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
b)
môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
c)
vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.“.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 213/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 57f sa vkladá § 57g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠57g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo alebo Dopravný úrad môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o schválenie, vydanie alebo udelenie licencie, osvedčenia, poverenia, povolenia, preukazu, rozhodnutia, stanoviska, súhlasu, vyjadrenia alebo výnimky podľa tohto zákona alebo o vymenovanie skúšobnej komisie.
(2)
Platnosť dokladu podľa odseku 1, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)
Počas krízovej situácie lehoty na schválenie, vydanie alebo udelenie dokladu podľa odseku 1 alebo podľa osobitného predpisu15) a lehota podľa § 52 neplynú, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.
(4)
Ministerstvo alebo Dopravný úrad vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženej žiadosti alebo písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie bez osobného kontaktu so žiadateľom alebo s dotknutými osobami. Ministerstvo alebo Dopravný úrad vybaví bez zbytočného odkladu podanie, ak jeho vybavenie je nevyhnutné na plnenie úloh počas krízovej situácie.
(5)
Ministerstvo môže v odôvodnenom prípade počas krízovej situácie na základe žiadosti osoby, pre ktorú sa majú vykonávať činnosti bezpečnostnej ochrany, odložiť splnenie podmienky preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti na výkon činnosti člena personálu bezpečnostnej ochrany skúškou odbornej spôsobilosti podľa § 34a ods. 7, ak túto skúšku nie je možné vykonať počas krízovej situácie. Súčasťou žiadosti a podkladom pre rozhodnutie o odklade je aj písomné vyhlásenie osoby poskytujúcej odbornú prípravu, že osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, je odborne spôsobilá na vykonávanie príslušných činností v oblasti bezpečnostnej ochrany. Skúšku odbornej spôsobilosti je potrebné vykonať do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Na rozhodnutie o odklade sa nevzťahuje správny poriadok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
Dohoda o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/1999 Z. z.).“.
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 473/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 43e sa vkladá § 43f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43f
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 14 ods. 5 a 9, § 17 ods. 2, § 19 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 31b ods. 8 neplynú.
(2)
Obnovovacie školenia odborníkov na prepravu nebezpečného tovaru podľa § 5b možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom elektronických prostriedkov; ak to z technických dôvodov nie je možné, obnovovacie školenie sa uskutoční do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Štátne skúšky členov posádky plavidiel podľa § 30, kvalifikačné kurzy a štátne skúšky vodcov malých plavidiel podľa § 31, školenia a skúšky bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru podľa § 5a a školenia a skúšky odborníkov na prepravu nebezpečného tovaru podľa § 5b sa uskutočnia do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)
Platnosť osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne podľa § 7a, lodného osvedčenia podľa § 28 ods. 8, lodného osvedčenia malého plavidla podľa 28 ods. 9, ciachového preukazu podľa § 28 ods. 12, povolenia na státie plávajúceho zariadenia podľa § 28 ods. 3 písm. d) a lekárskeho potvrdenia podľa § 31a sa predlžuje do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(4)
V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania do spisov alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona neplynú počas krízovej situácie.“.
Čl. IV
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 81/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 386/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 22c sa vkladá § 22d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22d
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak platnosť inštruktorského preukazu uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(2)
Lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(3)
Ustanovenie § 9a sa počas krízovej situácie neuplatňuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“.
Čl. V
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 144/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 96/2019 Z. z. a zákona č. 378/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14ac sa vkladá § 14ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14ad
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Ak v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu začatom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok vyhlásenej ministerstvom podľa § 9g ods. 2 písm. b) v roku 2019 je žiadateľ vyzvaný na predloženie chýbajúcich príloh, termín na ich predloženie sa ustanovuje do 30. júna 2021.“.
Čl. VI
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 386/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 13d sa vkladá § 13e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.“.
Čl. VII
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 112f sa vkladá § 112g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o schválenie typu električky, trolejbusu a koľajového vozidla pre špeciálne dráhy, žiadosti o vydanie osvedčenia skúšobného komisára a žiadosti o udelenie výnimky zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh a z technických podmienok na konštrukciu a prevádzku dráhových vozidiel.
(2)
Úrad môže počas krízovej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho modernizácii a obnove, žiadosti o povolenie na prevádzkovanie dráhy, žiadosti o poverenie podľa § 103 ods. 2 písm. g), žiadosti o vydanie preukazu rušňovodiča a preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy, žiadosti o povolenie a dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky a povolenia typu železničného vozidla.
(3)
Platnosť lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, posudku o psychickej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, poverení podľa § 102 ods. 1 písm. q) prvého, druhého a siedmeho bodu a poverení podľa § 103 ods. 2 písm. g) druhého až štvrtého bodu, preukazu rušňovodiča a preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“.
Čl. VIII
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 46f sa vkladá § 46g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečného tovaru.
(2)
Úrad môže počas krízovej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie poverenia podľa § 37 ods. 1 písm. d).
(3)
Platnosť lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, posudku o psychickej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, poverení podľa § 36 ods. 1 písm. h) a l) a § 37 ods. 1 písm. d) a preukazu rušňovodiča, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“.
Čl. IX
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č.556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 399/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 31d sa vkladá § 31e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Dotáciu podľa § 31 ods. 2 schváli minister do 30. júna 2020. Dotáciu poskytne ministerstvo organizácii cestovného ruchu do 30 pracovných dní od schválenia dotácie ministrom.“.
Čl. X
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 249/2017 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24c
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Podmienka podľa § 10 ods. 8 prvej vety sa považuje za splnenú aj v prípade, ak žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c), ktorému bola priznaná dotácia
a)
v roku 2018, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2021, alebo
b)
v roku 2019, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2022.“.
Čl. XI
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 473/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 56g sa vkladá § 56h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56h
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) sa predlžuje platnosť týchto dokladov, ak uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie:
a)
povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
b)
licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
c)
overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
d)
licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
e)
overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
f)
dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
g)
dopravná licencia v mestskej doprave,
h)
dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave,
i)
povolenie na medzinárodnú pravidelnú dopravu,
j)
osvedčenie pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi,
k)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí,
l)
osvedčenie o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí,
m)
osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
n)
poverenie na školenia bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
o)
koncesia na výkon taxislužby,
p)
povolenie na prevádzkovanie dispečingu.
(2)
Platnosť dokladov podľa odseku 1 sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“.
Čl. XII
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z. a zákona č. 476/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 23f sa vkladá § 23g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Podmienka podľa § 10 ods. 17 prvej vety sa považuje za splnenú aj v prípade, ak žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ktorému bola priznaná podpora
a)
v roku 2018, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2021, alebo
b)
v roku 2019, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2022.
(2)
Podmienka podľa § 14a ods. 7 prvej vety sa považuje za splnenú aj v prípade, ak žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu, ktorému bola priznaná podpora
a)
v roku 2018, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2021, alebo
b)
v roku 2019, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2022.
(3)
Termín na predkladanie žiadostí podľa § 15 ods. 2 písm. c) a e) na kalendárny rok 2020 sa predlžuje do 31. augusta 2020.
(4)
So žiadateľom, ktorému fond poskytol úver, ktorého splatnosť neuplynula pred vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19, a tento žiadateľ požiadal v roku 2020 o odklad splátok, je možné dohodnúť predĺženie lehoty splatnosti úveru najviac o 12 mesiacov. Na podmienku maximálnej lehoty splatnosti úveru vyplývajúcu z predpisov účinných v čase vzniku zmluvného vzťahu sa pri rozhodovaní o predĺžení lehoty splatnosti úveru podľa prvej vety neprihliada.“.
Čl. XIII
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvlastňovací orgán
a)
vykonáva ústne pojednávanie len v nevyhnutnom rozsahu alebo v prípade, že na uskutočnení ústneho pojednávania trvá niektorý z účastníkov konania,
b)
môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; vyvlastňovací orgán je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
c)
vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.“.
Čl. XIV
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 170a sa vkladá § 170b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠170b
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie návrhov na jednotlivé schválenie podľa štvrtej hlavy tohto zákona.
(2)
Platnosť osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas krízovej situácie
a)
od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)
Počas krízovej situácie neplatia pre prevádzkovateľa vozidla povinnosti na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel podľa § 25 ods. 10, § 26 ods. 8 písm. a), § 27 ods. 8, § 29 ods. 10, § 30 ods. 9, § 31 ods. 9 a § 43 ods. 7 písm. a). Prevádzkovateľ vozidla, ktorý si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety v období od vyhlásenia krízovej situácie do odvolania krízovej situácie, je povinný si ju splniť do jedného mesiaca po odvolaní krízovej situácie.
(4)
Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
(5)
Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
(6)
Platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, osvedčenia technika emisnej kontroly, osvedčenia technika kontroly originality alebo osvedčenia technika montáže plynových zariadení, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.
(7)
Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.
(8)
Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
(9)
Pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(10)
Počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo povolenia na zriadenia pracoviska kontroly originality nie je povinný informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 6.“.
Čl. XV
Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehota podľa § 10 ods. 3 neplynie.
(2)
Na účely poskytovania príspevku počas krízovej situácie sa splnenie podmienky, že žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze podľa poslednej aktualizácie pred obdobím vyhlásenej krízovej situácie.
(3)
Do lehoty pri dokladoch podľa § 16 ods. 4 písm. d) až g) a ods. 6 písm. d) a podľa § 25 ods. 2 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.“.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.