9/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

9
OZNÁMENIE
o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania


§ 1 sa člení na písmená a správne znie:
㤠1
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie:
a)
referenčným obdobím obdobie rokov r až r + 4,
b)
rokom r referenčný rok, na ktorý sa určuje alebo počas ktorého platí výška terminálnej jednotkovej sadzby,
c)
rokom r + n n-tý rok nasledujúci po roku r,
d)
rokom r – n n-tý rok predchádzajúci roku r,
e)
skutočnými nákladmi náklady skutočne vynaložené v príslušnom roku r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania1) na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb uvedené v účtovnej závierke overenej štatutárnym audítorom a uloženej do registra účtovných závierok,
f)
predpokladanými nákladmi náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb odhadované na príslušný rok r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania,
g)
počtom terminálnych jednotiek služieb za konkrétny let v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania počet terminálnych jednotiek služieb vypočítaný podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1,
h)
celkovým predpokladaným počtom terminálnych jednotiek služieb v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania odhadovaný počet terminálnych jednotiek služieb všetkých letov vykonaných v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov2) a letov vykonaných v súlade s pravidlami letu za viditeľnosti3) v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, ktorým sú poskytované terminálne letecké navigačné služby, na základe štatistických údajov poskytovateľa terminálnych leteckých navigačných služieb za roky r – 1 až r – 4, na základe odhadovaných údajov osoby podľa § 2 ods. 1 zákona, ktorá prevádzkuje letisko v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania, alebo na základe odhadovaného počtu letov a terminálnych jednotiek služieb na príslušný referenčný rok Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky,4)
i)
terminálnou jednotkovou sadzbou v eurách pevná sadzba na príslušný rok r v príslušnej terminálnej zóne spoplatňovania zohľadňujúca alikvotnú časť nákladov a úprav na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb,
j)
skutočným indexom inflácie skutočný ročný index inflácie v roku r – 3, ktorý je vypočítaný na základe skutočnej miery inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zverejneným Eurostatom pre Slovenskú republiku v apríli roku r + 1; ak má percentuálna zmena na príslušný rok zápornú hodnotu, použije sa nulová hodnota,
k)
prognózovaným indexom inflácie ročný index inflácie na základe roku r – 3, ktorý je vypočítaný na základe najnovšej dostupnej prognózy inflácie priemernej percentuálnej zmeny indexu spotrebiteľských cien zverejnenej Medzinárodným menovým fondom pre Slovenskú republiku; ak má percentuálna zmena na príslušný rok zápornú hodnotu, použije sa nulová hodnota.“.
Znenie poznámok pod čiarou k odkazom 1 až 4 sa nemení.“.