89/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

89
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z. a zákona č. 300/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase krízovej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie pre oblasť výkonu štátnej správy podľa
a)
§ 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. c) a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu
1.
predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
2.
zachovanie nárokov, ktoré boli priznané do vyhlásenia krízovej situácie,
3.
podmienky nároku na štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, podmienky ich výplaty, dĺžku ich poskytovania a ich výšku,
4.
zmenu zákonných postupov ústredia a úradu,
b)
§ 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zmenu výkonu lekárskej posudkovej činnosti.
(2)
Ustanovenia osobitných predpisov,4) ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1.“.
Čl. II
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96d
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „mimoriadna situácia“) ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie
a)
predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
b)
preukazovanie predpokladu psychickej spôsobilosti záujemcu o zamestnanie podľa § 58 ods. 1,
c)
podmienky predĺženia výkonu opatrení pobytovou formou vykonávaných pre
1.
dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
plnoletú fyzickú osobu na základe dohody s touto osobu,
d)
zmenu štruktúry centra podľa § 48 ods. 1 a § 51 ods. 1 a podmienky vykonávania opatrení pobytovou formou v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb,
e)
podmienky overenia odbornej spôsobilosti podľa § 82 ods. 1 písm. b) a podmienky preukázania splnenia podmienok akreditácie,
f)
podmienky vykonávania opatrení, metód, techník a postupov v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia fyzických osôb, pre ktoré sú vykonávané opatrenia podľa tohto zákona, a zamestnancov vykonávajúcich opatrenia podľa tohto zákona.
(2)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
a)
môže v čase mimoriadnej situácie
1.
zmeniť priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia určené podľa § 89 ods. 1 písm. a) vrátane počtu a špecifikácie miest určených podľa § 89 ods. 1 písm. a); ak ide o centrum, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie a ktorého sa uvedené zmeny týkajú, ústredie tieto zmeny vykoná po dohode s týmto centrom na základe dodatku k zmluve o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89a a 89b,
2.
navýšiť celkový počet miest určených podľa § 89 ods. 2,
b)
zverejní na svojom webovom sídle plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia súdu a plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia na základe dohody v čase trvania mimoriadnej situácie, ak postupovalo podľa písmena a).
(3)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie dohodne
a)
so subjektom, prostredníctvom ktorého zabezpečuje výkon opatrení alebo mediáciu na základe schválených priorít podľa § 89 ods. 1 písm. c), spôsob zabezpečenia výkonu opatrenia, ktoré nie je možné vykonať v dohodnutom čase, dohodnutom rozsahu alebo dohodnutým spôsobom,
b)
s obcou, ktorá vykonáva opatrenia podľa § 75, dočasný spôsob vykonávania opatrení pre dieťa, rodinu a plnoletú fyzickú osobu.
(4)
Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v
a)
odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1,
b)
odsekoch 2 a 3, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 a 3.“.
2.
§ 97 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
rozsah zmien náležitostí ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa písmen a) až u), ktoré môžu byť v čase mimoriadnej situácie ustanovené usmernením ministra alebo generálneho riaditeľa v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia detí alebo plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancov centier, zamestnancov subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie.“.
Čl. III
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z. a zákona č. 66/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 78e sa vypúšťa slovo „vyhlásenia“ a za slová „výnimočného stavu“ sa vkladajú slová „(ďalej len „mimoriadna situácia“)“.
2.
Za trinástu časť sa vkladá nová štrnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTRNÁSTA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU
§ 104a
(1)
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie
a)
osobitné podmienky uplatňovania práv a povinností pri poskytovaní sociálnej služby podľa § 6 až 9,
b)
osobitné podmienky na výmaz z registra podľa § 68 ods. 1 písm. b) až f) a § 68 ods. 2 písm. a) a f),
c)
osobitné podmienky poskytovania sociálnej služby v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu; ustanovenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktoré nie sú v súlade s ustanovenými osobitnými podmienkami poskytovania sociálnej služby, sa neuplatňujú,
d)
podmienky poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
e)
predĺženie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b),
f)
kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb podľa § 84.
(2)
Obec a vyšší územný celok poskytujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickej osobe, ktorá sa v čase mimoriadnej situácie ocitne v ohrození života alebo zdravia; ak táto fyzická osoba je dotknutá zmenou podmienok poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 písm. c), túto pôsobnosť vykonávajú v súčinnosti s poskytovateľom sociálnej služby, s ktorým má táto fyzická osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
(3)
Poskytovatelia pobytovej sociálnej služby v zariadení sú v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia prenosného ochorenia povinní vytvoriť obytné miestnosti v zariadení na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti od ostatných prijímateľov sociálnej služby.
(4)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti určia v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia prenosného ochorenia zariadenia s pobytovou sociálnou službou, ktoré sú určené na prijímanie nových prijímateľov sociálnej služby.
(5)
Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v
a)
odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1,
b)
odsekoch 2 až 4, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 až 4.“.
Doterajšia štrnásta časť až šestnásta časť sa označujú ako pätnásta časť až sedemnásta časť.
Čl. IV
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z. a zákona č. 222/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Osobitné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sumu dotácie uvedenej v § 2, jej účel, spôsob jej poskytnutia, možnosť jej opakovaného poskytnutia v rozpočtovom roku a postup pri jej zúčtovaní. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v prvej vete, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa prvej vety.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.