87/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

87
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2020,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 6 znejú:
„4) Čl. 3 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
5) Čl. 3 bod 34 nariadenia (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.
6) Čl. 3 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.“.
2.
V § 2 písmeno t) znie:
„t)
druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktorý dosiahol stav konca odpadu podľa osobitného predpisu,11a) ktoré sa ďalej nepovažuje za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) a ktoré zároveň spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c); na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia,11c)“.
3.
V § 9 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu, poskytuje informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy;26a) pri označení na výdajnom stojane a výdajnej pištoli možno postupovať aj v súlade s inou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.
(8)
Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy;26a) pri označení na výdajnom stojane a výdajnej pištoli možno postupovať aj v súlade s inou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) STN EN 16942 Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa (65 6500).“.
4.
V § 9 ods. 12 sa na konci vypúšťajú slová: „šiestej časti“.
5.
V prílohe č. 1 časť Poznámky písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú slová: „okrem roku 2020, keď letné obdobie začína 1. júla.“.
6.
V prílohe č. 3b prvej vete sa vypúšťajú slová „vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 228/2014 Z. z. v znení vyhlášky č.“.
7.
V prílohe č. 7 druhý bod znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020.
Ján Budaj v. r.