84/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

84
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233
zo 16. apríla 2020
k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
Číslo materiálu: 7950/2020
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;
B. mení
B.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 prílohu k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 takto:
príloha k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
držitelia povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie,
k)
držitelia povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.";
C. ukladá
C.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom subjektov, ktoré boli doplnené do prílohy uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 bodom B.1. tohto uznesenia;


predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;
bezodkladne

ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR;
bezodkladne

ministrovi vnútra
C.4. usmerniť činnosť bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti;
bezodkladne

prednostom okresných úradov
C.5. realizovať opatrenia vyplývajúce z čl. 9 ods. 2 a ods. 3, a čl. 10 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov;
bezodkladne

D. zakazuje
D.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu C.1. tohto uznesenia.
Vykonajú: predseda vlády
minister vnútra
ministerka kultúry
prednostovia okresných úradov
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR