83/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

83
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

z 24. marca 2020
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella
1. Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená postava astronóma pri pozorovaní oblohy posiatej hviezdami cez dobový ďalekohľad. Štátny znak Slovenskej republiky je vľavo od astronóma a vpravo od neho je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „10 EURO“. V hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu „SLOVENSKO“ a za ním letopočet „2020“. V pravej spodnej časti mincového poľa sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Maximiliána Hella. V ľavej hornej časti mincového poľa je zobrazený prechod Venuše cez slnečný disk s hviezdami na pozadí, medzi ktorými sú umiestnené v dvoch riadkoch letopočty narodenia a úmrtia Maximiliána Hella „1720“ a „1792“. V ľavej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko „MAXIMILIÁN HELL“.
c)
Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• PRIEKOPNÍK MODERNEJ ASTRONOMICKEJ VEDY“.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: máj 2020
Peter Kažimír v. r.