8/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

8
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. januára 2020 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 z 12. decembra 2019 uzatvorená medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. januára 2020 – 31. decembra 2022 zo 17. decembra 2019 uzatvorená medzi Zväzom obchodu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2020 z 11. decembra 2019 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2020 z 19. decembra 2019 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.