77/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.2020 do 12.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

77
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. apríla 2020
na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Vláda nariaďuje vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie a ich financovanie v čase vyhláseného núdzového stavu.1)
§ 2
Organizácia výroby a organizácia služieb
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona príslušným ministerstvám určeným ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona na zabezpečenie prednostnej výroby a vybraných služieb.
(2)
Opatrenie podľa odseku 1 sa týka určených subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona alebo podnikateľov alebo iných právnických osôb, ktoré nie sú určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona, ak vyrábajú nasledovné tovary alebo sa podieľajú na ich výrobe alebo distribúcii:
a)
ochranné rúška,
b)
dezinfekčné prostriedky a gély,
c)
potravinový lieh s obsahom min. 70 % alkoholu,
d)
iný výrobok, ktorý bude pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie alebo záchranných zložiek integrovaného záchranného systému príslušným ministerstvom vyhodnotený ako strategický.
(3)
Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vybrané zariadenia vo svojej pôsobnosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(4)
Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybrané zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(5)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona na zabezpečenie podporných služieb pre prevádzku karanténnych zariadení určených podľa odsekov 3 a 4, ako aj na iné strategické účely.
(6)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných zdrojov subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody,2) určených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(7)
Opatrenia podľa odsekov 1 až 6 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona.
(8)
Úrad vlády Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle
a)
zoznam určených karanténnych zariadení na základe údajov od subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ktorý určí karanténne zariadenie ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 3 a 4,
b)
zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami na základe údajov od regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 3
Organizácia dodávok životne dôležitých tovarov
a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona vyhlásením mimoriadneho regulačného opatrenia podľa odseku 2.
(2)
V rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda nariaďuje zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a do tretích krajín bez ohľadu na to, kde boli vyrobené. Ide o
a)
osobné ochranné prostriedky uvedené v prílohe,
b)
antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky,
c)
zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu.
(3)
Vývoz životne dôležitých tovarov podľa odseku 2 zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do tretích krajín povolí v mimoriadnych prípadoch vláda.
§ 4
Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona na účel
a)
reprofilizácie lôžkového fondu Slovenskej republiky v schválených počtoch pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na infektologický profil prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
b)
vykonania hygienických opatrení a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
(2)
Na realizácii opatrení podľa odseku 1 sa podieľajú okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(4)
Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona.
§ 5
Organizácia dopravného zabezpečenia
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) zákona na účel zabezpečenia
a)
osobnej autobusovej dopravy na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami podľa § 2 ods. 3 a 4,
b)
nákladnej dopravy na zásobovanie určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami podľa § 2 ods. 3 a 4 tovarom,
c)
nákladnej dopravy na prepravu pohotovostných zásob zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na určené miesto v spolupráci so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
d)
mestskej osobnej autobusovej dopravy, prímestskej osobnej autobusovej dopravy a diaľkovej osobnej autobusovej dopravy na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia.
(2)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel realizácie opatrení podľa odseku 1 písm. a), c) a d).
(3)
Vyšší územný celok určí v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej na účel realizácie opatrení podľa odseku 1 písm. b), c) a d) v rozsahu prímestskej autobusovej dopravy.
(4)
Opatrenia podľa odsekov 1 až 3 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona.
(5)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí spôsob predkladania prepravných požiadaviek prostredníctvom orgánov krízového riadenia.
(6)
Vyšší územný celok
a)
v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja kontroluje spôsob zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia,
b)
poskytne zmluvným dopravcom súčinnosť pri aktualizácii cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy.
§ 6
Organizácia sociálneho zabezpečenia
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a)
usmerňuje postupy realizácie opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia,
b)
usmerňuje a koordinuje výkon pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb v období krízovej situácie,
c)
metodicky usmerňuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky poskytovanie sociálnych služieb verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v období krízovej situácie,
d)
zadáva úlohy a opatrenia vyšším územným celkom a obciam na zabezpečenie riešenia krízovej situácie fyzických osôb, rodiny alebo komunity poskytovaním sociálnych služieb,
e)
zabezpečuje usmerňovanie výkonu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výkonu na účely plnenia úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
f)
zabezpečuje usmerňovanie a koordinovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g)
poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účel koordinovania špeciálnych výchovných zariadení.
(2)
Vláda nariaďuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel realizácie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 zabezpečiť aktiváciu určených centier sústredeného sociálneho zabezpečenia.
(3)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo vyšší územný celok určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov sociálnych služieb ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným poskytovateľom sociálnych služieb podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(4)
Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona.
(5)
Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykoná raz mesačne aktualizáciu vybraných registrov do jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie na účely vydávania príkazov na pracovnú povinnosť.
§ 7
Použitie štátnych hmotných rezerv
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o) zákona podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečí na základe požiadaviek podľa odseku 1
a)
uvoľnenie hmotných rezerv,
b)
použitie pohotovostných zásob na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, ako je minerálna voda, stany, spacie vaky, hygienické potreby a iné potreby a taktiež na zabezpečenie činnosti zasahujúcich záchranných zložiek integrovaného záchranného systému alebo pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie,4)
c)
použitie mobilizačných rezerv na riešenie krízovej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu.
§ 8
Pracovná povinnosť
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) zákona podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia a určených subjektov hospodárskej mobilizácie.
(2)
Osoba, ktorej je doručený vydaný písomný príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti, je povinná si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 32 ods. 2 zákona.
(3)
Pri vydávaní príkazu na vykonanie pracovnej povinnosti okresný úrad spolupracuje s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa príkaz vydáva.
§ 9
Vecné plnenie
(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. t) zákona podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia, určených subjektov hospodárskej mobilizácie a pre potreby doplnenia vecných prostriedkov a poskytnutia ubytovania ozbrojeným silám a záchranným zložkám integrovaného záchranného systému, ktoré budú zasahovať v ohrozenom území na účel zmiernenia následkov krízovej situácie alebo na zabezpečenie karantény chorých fyzických osôb.
(2)
Ten, komu je doručený vydaný písomný príkaz podľa odseku 1, je povinný si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 32 ods. 2 zákona.
(3)
Pri vydávaní príkazu na vecné plnenie spolupracuje okresný úrad s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa príkaz vydáva.
§ 10
Poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč
Vláda nariaďuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. v) zákona subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona na účel informovania verejnosti o nariadených opatreniach hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia. Informácie verejnosti budú poskytovať zástupcovia príslušných ministerstiev alebo iných subjektov hospodárskej mobilizácie poverených vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia.
§ 11
Financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1)
Výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 10 sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu.
(2)
Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý je správcom alebo účastníkom rozpočtovej kapitoly medzirezortného rozpočtového programu 06H podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Finančné prostriedky poskytuje na základe písomnej žiadosti
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okresnému úradu,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Rozhlasu a televízii Slovenska,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sociálnej poisťovni,
d)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
(4)
Subjekt hospodárskej mobilizácie, určený rozhodnutím alebo písomným príkazom na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 10 pre iný subjekt hospodárskej mobilizácie, si uplatňuje finančné prostriedky u tohto subjektu.
(5)
Výdavky obcí a vyšších územných celkov spojené s vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 10 a výdavky podľa § 11 ods. 4, uplatnené subjektom hospodárskej mobilizácie určeným rozhodnutím alebo písomným príkazom predsedu vyššieho územného celku, uhrádza subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého boli úlohy vykonané, inak sú uhrádzané formou dotácií podľa osobitného predpisu.6)
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)
Subjekt hospodárskej mobilizácie, vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie, môže požiadať príslušný okresný úrad o doplnenie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona, ak je na základe vydaného písomného príkazu na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie personálne zabezpečenie jeho výkonu alebo vecné prostriedky určené na jeho výkon nepostačujúce; požiadať môže v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v listinnej podobe.
(2)
Zamestnanec určeného subjektu hospodárskej mobilizácie je povinný podľa § 19 ods. 2 zákona zotrvať v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 10 a jeho pracovné miesto v organizačnej štruktúre subjektu je potrebné na zabezpečenie vykonania opatrenia hospodárskej mobilizácie. Takémuto zamestnancovi sa nevydáva príkaz na pracovnú povinnosť.
(3)
Na subjekt hospodárskej mobilizácie, vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 10, sa nevzťahuje vecné plnenie na poskytnutie vecných prostriedkov podľa § 19 ods. 2 zákona, ktoré potrebuje na zabezpečenie jeho vykonania. Takémuto subjektu hospodárskej mobilizácie sa nevydáva príkaz na vecné plnenie.
(4)
Písomný príkaz vydaný podľa § 2 až 10 sa zasiela v elektronickej podobe alebo je doručený v listinnej podobe.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.
1)
Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 181/2006 Z. z.
2)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
3)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 77/2020 Z. z.