67/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.2021 do 08.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67
ZÁKON
z 2. apríla 2020
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).
§ 2
Časová pôsobnosť opatrení
(1)
Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu1) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá, ak odsek 3 neustanovuje inak (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
(2)
Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v odseku 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
(3)
Na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020.
DRUHÁ ČASŤ
OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI
PRVÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ
§ 3
Spôsob doručovania podania
(1)
Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu,2) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené.
(2)
Ak má podanie podľa odseku 1 nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, orgán príslušný na prerokovanie tohto podania vyzve daňový subjekt rovnakými elektronickými prostriedkami akými urobil podanie daňový subjekt, aby ich podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil a súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami3) a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu.4)
§ 3a
Oznámenie daňovníka o predlžení lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu4a) urobené elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,2) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie urobené v roku 2021 sa považuje za doručené.
§ 4
Zmeškanie lehoty
Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň.
§ 5
Doručovanie
(1)
Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa podmienok doručovania poštových zásielok určených poštovým podnikom.
(2)
Ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa takáto fyzická osoba alebo právnická osoba o uložení nedozvedela.
§ 6
Prerušenie daňovej kontroly
(1)
Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)
V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.
§ 7
Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty.6)
§ 8
Prerušenie daňového konania
(1)
Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)
V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových konaní doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovom konaní sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.
§ 9
Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.
§ 10
Daňové nedoplatky
Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,8) ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; ustanovenia osobitného predpisu o zodpovednosti za porušenie povinností8a) tým nie sú dotknuté.
§ 10a
Daňové preplatky
Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020. Ustanovenia osobitného predpisu o použití daňového preplatku8b) tým nie sú dotknuté.
§ 11
Odloženie daňovej exekúcie
Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.
§ 12
Správne delikty a sankcie
(1)
Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom podľa odseku 1 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta podľa osobitného predpisu9) počíta do dňa začatia obdobia pandémie.
(3)
Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu,10) ak daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.
(4)
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa § 10a daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.
(5)
Pokuta podľa odseku 4 sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením podľa § 10a.
§ 13
Spoločné ustanovenie
Ustanovenia tejto hlavy sa použijú, ak tento zákon v ostatných hlavách tejto časti, alebo v ostatných častiach neustanovuje inak.
DRUHÁ HLAVA
OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU
§ 14
Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy
(1)
Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu12) a od dane z pridanej hodnoty je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2)
Ako charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu12) a od dane z pridanej hodnoty ministerstvo vnútra schváli osobu, ktorá o to požiada a ktorá podľa údajov zapísaných v registri vedenom ministerstvom vnútra
a)
poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
b)
podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
c)
vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.
(3)
Na schválenie osoby podľa odseku 2 sa nepoužije správny poriadok.
(4)
V období podľa osobitného predpisu13) použije colný úrad postup podľa osobitného predpisu.13) Postup podľa prvej vety sa vzťahuje aj na daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru.
TRETIA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY
§ 15
Vykonávanie služobných úloh v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu príslušníka finančnej správy alebo na inom dohodnutom mieste
Počas obdobia pandémie môže nadriadený príslušníkovi finančnej správy umožniť vykonávať služobné úlohy v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, ak to povaha služobných úloh a podmienky ich vykonávania príslušníkom finančnej správy dovoľujú; takéto vykonávanie služobných úloh sa nepovažuje za služobnú cestu.
§ 15a
Služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa
Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 100 % naposledy priznaného služobného platu najviac na dobu prvých 7 dní, ak potreba starostlivosti počas nich trvá. V tom istom prípade starostlivosti o dieťa sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.
§ 15b
Ďalšie služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa
(1)
Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nad rámec služobného voľna podľa § 15a na nevyhnutne potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 % naposledy priznaného služobného platu.
(2)
Pri starostlivosti o dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno takéto dieťa a je inak osamelý, nad rámec služobného voľna podľa osobitného predpisu13a) na nevyhnutne potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 % naposledy priznaného služobného platu.
(3)
Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2 sa v tom istom prípade starostlivosti o dieťa poskytne vždy len jednému z oprávnených, pričom ho možno poskytnúť v tom istom prípade a z toho istého dôvodu aj opakovane.
(4)
Pri naliehavej potrebe zabezpečiť výkon štátnej služby alebo ochranu života alebo práv iných môže nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy na nevyhnutne potrebný čas prerušiť čerpanie ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na výkon štátnej služby v deň určený nadriadeným; nadriadený je povinný deň nástupu na výkon štátnej služby oznámiť ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy najmenej 24 hodín vopred prostredníctvom mobilných prostriedkov spojenia, elektronickej pošty alebo iným dostupným spôsobom. Po odpadnutí dôvodu podľa prvej vety ozbrojený príslušník finančnej správy pokračuje v čerpaní ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(5)
Počas obdobia pandémie sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 neposkytne služobné voľno bez nároku na služobný plat podľa osobitného predpisu.13b)
§ 15c
Osobitné ustanovenia na ochranu verejného zdravia
(1)
Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, príslušník finančnej správy nepredložil služobnému úradu príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu, alebo príslušník finančnej správy, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú služobným úradom a služobný úrad mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon štátnej služby, príslušníkovi finančnej správy sa poskytne služobné voľno bez nároku na služobný plat.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky na uplatnenie odseku 1, služobný úrad môže dočasne podmieniť vstup na pracovisko predložením príslušného dokladu príslušníka finančnej správy preukazujúceho skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo bezplatným otestovaním príslušníka finančnej správy, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie výkonu štátnej služby, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa od 1. mája 2022 nepoužijú.
§ 16
Osobitná úprava k povinnosti vykonať služobné hodnotenie a povinnosti podať majetkové priznanie
Povinnosť vykonať služobné hodnotenie14) a povinnosť podať majetkové priznanie,15) ktoré majú byť splnené počas obdobia pandémie, sa považujú za riadne splnené, ak sa splnia najneskôr do 60 dní po skončení obdobia pandémie.
§ 17
Doručovanie
Ak sa rozhodnutie vydané v konaní vo veciach služobného pomeru príslušníka finančnej správy podľa osobitného predpisu16) doručuje počas obdobia pandémie prostredníctvom poštového podniku, použije sa § 5.
ŠTVRTÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
§ 18
Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa osobitného predpisu,17) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň podľa osobitného predpisu17) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 18a
Preddavky na daň z motorových vozidiel17a) splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daňovník, ktorý nezaplatí preddavky podľa prvej vety, vyrovná daň z motorových vozidiel v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.17b)
PIATA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV
§ 19
Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok podľa osobitného predpisu18) neplatí.
ŠIESTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA
§ 20
(1)
Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov19) považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.
(2)
Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa osobitného predpisu,20) z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(3)
Ak lehota na uloženie pokuty podľa osobitného predpisu21) začala plynúť pred začatím obdobia pandémie a neuplynula do začatia obdobia pandémie, obdobie pandémie sa do tejto lehoty nezapočítava.
SIEDMA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV
§ 21
Daňové priznanie k dani z príjmov
(1)
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu23) daň z príjmov aj zaplatiť.
(2)
Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu24) uplynie počas obdobia pandémie, sa môže na základe
a)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 1 predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu24) najviac o tri kalendárne mesiace, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná,
b)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 1 predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu24) najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorá sa končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.25)
(3)
Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu24) uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa odseku 1 predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu,24) najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nemožno odvolať.
(4)
U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu26) do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva v lehote podľa odseku 1 a postup podľa odsekov 2 a 3 sa neuplatní.
(5)
Ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia podľa osobitného predpisu27) dediča alebo osoby podľa osobitného predpisu23) uplynie počas obdobia pandémie, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu23) podá toto priznanie alebo hlásenie v lehote podľa odseku 1. Dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu23) môže najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa odseku 1 alebo hlásenia podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia.
(6)
Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu28) uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje odsek 1.
(7)
Ak vznikne stála prevádzkareň daňovníka podľa osobitného predpisu11) alebo podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom začal vykonávať činnosť, a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu29) uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje odsek 1.
§ 22
Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
(1)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu31) najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Počas obdobia pandémie až do konca roka 2021 môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane33) podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.
(4)
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu33a) do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa osobitného predpisu33b) do konca mája 2022. Povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa osobitného predpisu33b) sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(5)
Správca dane po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu33c) poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov, a to do
a)
31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa osobitného predpisu22) uplynul 31. marca 2020 a toto daňové priznanie sa v tejto lehote aj podalo,
b)
31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvedené na tlačive podľa osobitného predpisu33d) predloženom správcovi dane do 30. apríla 2020,
c)
troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá, okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa písmena a).
(6)
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný správcom dane podľa odseku 5 nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok na dani z príjmov, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z príjmov z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži daňový preplatok na dani z príjmov.
§ 23
Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu34) sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.
§ 24
Hlásenie a ročné zúčtovanie
(1)
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu24) uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.
(2)
Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ktorého lehota vykonania podľa osobitného predpisu36) uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní37) najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa odseku 2, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu,38) daňový bonus alebo jeho časť39) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť40) do výšky ustanovenej osobitným predpisom.11)
§ 24a
Preddavky na daň z príjmov
(1)
Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa osobitného predpisu40a) a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov podľa prvej vety uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa podmienky podľa prvej vety, príslušnému správcovi dane40b) najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov,40a) pričom na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.
(2)
Postup podľa odseku 1 môže uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak. Ak sa neplatenie preddavkov na daň z príjmov podľa odseku 1 týka obdobia, pre ktoré určil rozhodnutím správca dane platenie preddavkov na daň z príjmov inak, neuplatní sa platenie preddavkov podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje postup podľa odseku 1.
(3)
Tržbou sa na účely odseku 1 rozumejú
a)
výnosy podľa osobitného predpisu40c) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke40d) podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
b)
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu,40e) a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu.40f)
(4)
Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu,22) ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie k dani z príjmov podá, sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň z príjmov na základe žiadosti daňovníka podľa prvej vety sa použijú ustanovenia osobitného predpisu40fa) s odchýlkami uvedenými v odseku 5.
(5)
Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov podľa odseku 4 do 31. marca 2020, správca dane vráti rozdiel v zaplatených preddavkoch na daň z príjmov podľa odseku 4, a to v lehote do
a)
30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 4, ak túto žiadosť daňovník podal po 30. apríli 2020,
b)
31. mája 2020, ak daňovník podal žiadosť podľa odseku 4 do konca apríla 2020.
(6)
Rozhodnutie o žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov platených na základe poslednej známej dane z príjmov, ktoré sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov.
(7)
Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov právnickej osoby splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 alebo podľa osobitného predpisu,22) sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 alebo podľa osobitného predpisu,22) a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň z príjmov platia a ktorým je
a)
kalendárny rok, ktorý sa začal 1. januára 2020,
b)
zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. januári 2020,
c)
hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 24aa
(1)
Pri uplatnení daňového bonusu39) sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy40fb) považuje za zdaniteľné príjmy aj
a)
plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,40fc)
b)
platba podľa osobitného predpisu,40fd)
c)
prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,40fe)
d)
prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu.40fe)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa uplatní u daňovníka
a)
s príjmami podľa osobitného predpisu40g) na príjmy
1.
podľa odseku 1 písm. a) a b) preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve20) daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii daňovníka40e) alebo zaevidované v evidencii daňovníka40f) od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
2.
podľa odseku 1 písm. c) a d) preukázateľné prijaté od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
b)
s príjmami podľa osobitného predpisu40ff) na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31. januára 2021.
(3)
Ustanovenie odseku 1 uplatní len daňovník, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z vykonávanej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu.40fg)
(4)
Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu40ff) a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy podľa odseku 1, je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu39) v členení podľa odseku 1, pričom zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada.
§ 24ab
(1)
Počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu40fh) sú aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie
a)
zamestnávateľom na zamestnanca vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti,40fi)
b)
daňovníkom s príjmami podľa osobitného predpisu40g) na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,40fi)
c)
daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.
(2)
Suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom, na účely vykonania testovania na ochorenie COVID-19 vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti40fi) nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca podľa osobitného predpisu.40ff)
§ 24ac
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu33a) do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu33b) do konca mája 2023.
§ 24b
Odpočet daňovej straty
(1)
Neuplatnené daňové straty vykázané podľa osobitného predpisu11) za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) z príjmov40g) daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
(2)
Odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.
(3)
Daňová strata podľa odseku 1 sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.
ÔSMA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI POUŽÍVANIA REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC
§ 24c
Plnenie oznamovacích povinností
Povinnosť oznámiť zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej sa pokladnica e-kasa klient používa, ktorej posledný deň lehoty na splnenie40h) uplynie počas obdobia pandémie, sa považuje za splnenú, ak sa tieto skutočnosti oznámia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24d
Pokuta uložená na mieste
Pokuta uložená na mieste40i) je počas obdobia pandémie splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
DEVIATA HLAVA
OPATRENIA V COLNEJ OBLASTI A PRI PRESADZOVANÍ PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA COLNÝMI ORGÁNMI
§ 24e
Doručovanie
Ak sa rozhodnutie vydané v konaní podľa osobitného predpisu40j) doručuje počas obdobia pandémie prostredníctvom poštového podniku, použije sa § 5.
§ 24f
Odloženie vymáhania nedoplatkov
Vymáhanie nedoplatkov v colnom exekučnom konaní podľa osobitného predpisu40k) sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.
§ 24g
Zánik zodpovednosti
Zodpovednosť za colný priestupok alebo colný delikt, ktorý bol spáchaný tým, že osoba nedodržala podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar,40l) zaniká, ak osoba, ktorá ich mala dodržať, preukáže, že k nedodržaniu podmienok došlo výlučne z dôvodu negatívnych následkov pandémie.
§ 24h
Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním
práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Pri rozhodovaní o zrušení rozhodnutia, ktorým bola schválená žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu,40m) z dôvodu, že držiteľ rozhodnutia opakovane v lehote splatnosti neuhradil náklady v súvislosti s prijatím takéhoto opatrenia,40n) finančné riaditeľstvo neprihliadne na omeškanie od začatia obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak tieto náklady boli uhradené do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
DESIATA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRIDANEJ HODNOTY A SPOTREBNÝCH DANÍ
§ 24i
Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty
Ak počas obdobia pandémie platiteľ dane z pridanej hodnoty opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz alebo opakovane nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou daňou z pridanej hodnoty okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty,40o) nezverejní sa v zozname podľa osobitného predpisu,40p) ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24j
Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu
Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného40q) sa považuje za splnenú, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24ja
Uplatnenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty
Do 30. júna 2021 sa nulová sadzba dane z pridanej hodnoty uplatňuje na osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu,40qa) patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu40qb) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,40qc) a ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.
§ 24k
Uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane
Ak daňový subjekt uplatňuje zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane z minerálneho oleja40r) a počas obdobia pandémie nemôže preukázať splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom,40s) môže uplatniť takúto sadzbu spotrebnej dane, ak preukáže splnenie podmienok podľa osobitného predpisu40s) za každé zdaňovacie obdobie pripadajúce na obdobie pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24l
Prítomnosť zamestnanca colného úradu
Ak počas obdobia pandémie nie je možné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu podľa osobitného predpisu,40t) colný úrad určí náhradný spôsob výkonu daňového dozoru.
§ 24m
Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie
Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie poruší z dôvodu negatívnych následkov pandémie povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,40u) colný úrad môže upustiť od povinnosti odňať povolenie vydané podľa osobitných predpisov40v) alebo od povinnosti vyradiť tento daňový subjekt z evidencie vedenej podľa osobitných predpisov.40v)
§ 24ma
Predaj spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno "G" a spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „C“
(1)
Ak daňový subjekt predáva, ponúka na predaj alebo skladuje spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu40va) a z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 31. marca 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2)
Ak daňový subjekt predáva spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu40vb) a z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 30. apríla 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať najneskôr do 30. júna 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Daňový subjekt, ktorý nepredal takéto spotrebiteľské balenie do 30. júna 2021, je povinný do 15. júla 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takéhoto spotrebiteľského balenia a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o jeho zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady daňového subjektu a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie osobitného predpisu40vc) sa nepoužije.
JEDENÁSTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ
§ 24n
(1)
Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k zániku poplatkovej povinnosti a na splnenie oznamovacej povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu,40w) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti alebo o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu40w) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj40x) na úhradu bežných výdavkov, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.40x)
DVANÁSTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI MIESTNYCH DANÍ A MIESTNEHO POPLATKU
§ 24o
(1)
Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného predpisu,40y) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného predpisu,40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,40y) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie podľa osobitného predpisu,40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
TRINÁSTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI AUTOMATICKEJ VÝMENY INFORMÁCIÍ
NA ÚČELY SPRÁVY DANÍ
§ 24p
(1)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie sa lehota na zaslanie informácií o finančných účtoch podľa osobitného predpisu40ya) považuje za dodržanú, ak sa informácie40yb) získané v roku 2020 zašlú do 31. decembra 2020.
(2)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v oblasti automatickej výmeny informácií sa v roku 2020 lehoty považujú za dodržané a povinnosti za splnené, ak
a)
povinné osoby40yc) podajú informácie o oznamovaných opatreniach podľa osobitného predpisu40yd) najskôr od 1. januára 2021 a najneskôr do 31. januára 2021,
b)
sprostredkovateľ predloží prvú pravidelnú správu podľa osobitného predpisu40ye) do 30. apríla 2021,
c)
príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi príslušným orgánom členských štátov Európskej únie do 30. apríla 2021 tie informácie o oznamovaných opatreniach podľa osobitného predpisu,40yf) ktoré mu povinné osoby oznámili v prvom štvrťroku 2021.
(3)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie sa povinnosť podať informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení oznamovaného opatrenia vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020 podľa osobitného predpisu,40yg) považuje za splnenú, ak povinné osoby podajú tieto informácie do 28. februára 2021.
TRETIA ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU
PRVÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI
§ 25
Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky
v malých podnikoch alebo stredných podnikoch
(1)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch podľa osobitného predpisu41) (ďalej len „malý zamestnávateľ“) ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „sprostredkovateľ pomoci“), v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitnými predpismi42) a zmluvou medzi ministerstvom financií a sprostredkovateľom pomoci.
(2)
Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci,
b)
úhrady úroku z úveru poskytnutého sprostredkovateľom pomoci (ďalej len „bonifikácia úroku“).
(3)
Záruka za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu.43) Záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere
a)
nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu,44) alebo agentúrou dočasného zamestnávania,45)
b)
neeviduje voči malému zamestnávateľovi
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
c)
nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)
malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené sprostredkovateľom pomoci.
(4)
Na poskytnutie záruky za úver podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 až 312 Obchodného zákonníka.
(5)
Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ
a)
v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a
b)
na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.
(6)
Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.46)
(7)
Sprostredkovateľ pomoci zodpovedá za
a)
dodržanie podmienok poskytnutia záruky za úver podľa odseku 3,
b)
dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)
vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
(8)
Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči sprostredkovateľovi pomoci, vzniká mu pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia (ďalej len „pohľadávka z realizovanej záruky“). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.
(9)
Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia finančnej pomoci a postup pri plnení záväzku zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči sprostredkovateľovi pomoci v zmluve podľa odseku 1.
(10)
Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom postupom podľa osobitného predpisu47) ihneď po uplynutí jej splatnosti.
(11)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo financií je oprávnené požadovať od sprostredkovateľa pomoci všetky podklady na kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci. Pri výkone tejto kontroly sa postupuje podľa pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.48)
(12)
Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa pomoci spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia
a)
záruky za úver podľa odseku 3, môže uložiť sprostredkovateľovi pomoci v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy úveru, za ktorý bola poskytnutá takáto záruka,
b)
bonifikácie úroku, uloží sprostredkovateľovi pomoci povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutej bonifikácie úroku.
(13)
Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahuje správny poriadok.
(14)
Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s poskytovaním finančnej pomoci malému zamestnávateľovi a s vykonávaním kontroly podľa odseku 11. Táto povinnosť trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného právneho vzťahu.
(15)
Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje sprostredkovateľ pomoci v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi,42) s podmienkami určenými zmluvou podľa odseku 1 a zmluvou o úvere uzavretou medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom. Na tento účel je malý zamestnávateľ povinný poskytnúť sprostredkovateľovi pomoci súčinnosť.
§ 25a
Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity
malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov
(1)
Na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov (ďalej len „podnik“) v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môžu poskytnúť finančnú pomoc Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „poskytovateľ pomoci“). Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk51e) (ďalej len „banka“) v súlade s Oznámením Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení, na základe a za podmienok ustanovených v odsekoch 2, 3 a 5 až 7 a zmluvou medzi poskytovateľom pomoci a bankou.
(2)
Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý bankou,
b)
odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.
(3)
Záruku za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a podnikom, banka spoľahlivo zistí, že
a)
nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu,44) alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
b)
neeviduje voči podniku
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
c)
nebolo voči podniku začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)
spĺňa podnik ďalšie podmienky určené bankou.
(4)
Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 3 je podnik povinný predložiť banke požadované doklady.
(5)
Na záruku za úver poskytnutý bankou sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu.48a)
(6)
Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere.
(7)
Ministerstvo financií ručí za záväzky poskytovateľa pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 2 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci.
§ 25b
Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií
(1)
Na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií48b) v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môže ministerstvo financií poskytnúť finančnú pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok a iných podmienok podľa Oznámenia Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení a podmienok určených v zmluve o návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len „administrátor pomoci“). Na účely poskytovania návratných finančných výpomocí si ministerstvo financií môže u administrátora pomoci zriaďovať účty, na ktorých budú vedené návratné finančné výpomoci; takýto účet sa považuje za účet, na ktorom je vedený úver podľa osobitného predpisu.48c)
(2)
Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 1 je cestovná kancelária povinná predložiť ministerstvu financií a administrátorovi pomoci nimi požadované doklady.
(3)
Ministerstvo financií určí postup poskytovania návratnej finančnej výpomoci a technického zabezpečenia poskytovania návratnej finančnej výpomoci a splácania návratnej finančnej výpomoci v zmluve medzi ministerstvom financií a administrátorom pomoci.
(4)
Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu spolu s príslušenstvom podľa osobitného predpisu47) na účely vymáhania pohľadávky štátu z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, a to ihneď po uplynutí jej splatnosti.
DRUHÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM
§ 26
(1)
Konania vo veciach dohľadu vedené Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov49) môže Národná banka Slovenska prerušiť, ak jej okolnosti súvisiace s obdobím pandémie bránia v riadnom prejednaní a rozhodnutí veci.
(2)
Výrok rozhodnutia o prerušení konania podľa odseku 1, okrem ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa konanie prerušuje, obsahuje uvedenie konania, ktoré sa prerušuje, dôvod prerušenia podľa odseku 1, dobu, počas ktorej prerušenie trvá, alebo sa vo výroku rozhodnutia uvedie, že ide o prerušenie do pominutia dôvodov, pre ktoré bolo vydané. Po uplynutí doby alebo po pominutí dôvodov Národná banka Slovenska bezodkladne pokračuje v konaní.
(3)
To isté konanie môže byť prerušené podľa odseku 1 aj opakovane. Prerušenie konania trvá najneskôr do skončenia obdobia pandémie.
(4)
Rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 1 neobsahuje odôvodnenie.
(5)
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.
(6)
Na rozhodnutie o prerušení konania sa použijú ustanovenia osobitného predpisu primerane.50)
§ 27
(1)
Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných predpisov,49) ak jej okolnosti súvisiace s obdobím pandémie bránia v ich dodržaní.
(2)
Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie.
(3)
O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, alebo organizačný útvar Národnej banky Slovenska, ktorého sa úkon alebo povinnosť Národnej banky Slovenska týka, doručením oznámenia. Ak takýto subjekt nie je, alebo ak sa úkon alebo povinnosť Národnej banky Slovenska týka väčšieho počtu dohliadaných subjektov alebo iných subjektov, Národná banka Slovenska informuje o predĺžení lehoty zverejnením oznámenia na svojom webovom sídle.
§ 28
Lehoty pre vykonanie úkonov vyplývajúce Národnej banke Slovenska z osobitných predpisov,49) ktoré sú kratšie ako 30 kalendárnych dní, a ktoré začali plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona alebo ktoré neuplynuli do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za lehoty v dĺžke 30 kalendárnych dní, ktoré uplynú najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie. O tejto skutočnosti Národná banka Slovenska nemusí informovať podľa § 27 ods. 3. Túto lehotu 30 kalendárnych dní môže Národná banka Slovenska predĺžiť podľa § 27.
§ 29
(1)
Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov49) dohliadaným subjektom alebo iným subjektom, ak im okolnosti súvisiace s obdobím pandémie bránia v ich dodržaní.
(2)
Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predĺžiť na odôvodnenú žiadosť dohliadaného subjektu alebo iného subjektu, ktorého sa úkon alebo povinnosť podľa odseku 1 týka, na žiadosť záujmového združenia dohliadaných subjektov alebo z vlastného podnetu.
(3)
Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie. Zo závažných dôvodov môže Národná banka Slovenska predĺžiť lehoty podľa odseku 1 tak, že uplynú najneskôr šesťdesiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie.
(4)
O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, ktorého sa úkon alebo povinnosť týka, alebo záujmové združenie dohliadaných subjektov doručením oznámenia. Ak sa úkon alebo povinnosť Národnej banky Slovenska týka väčšieho počtu dohliadaných subjektov alebo iných subjektov, Národná banka Slovenska informuje o predĺžení lehoty zverejnením oznámenia na svojom webovom sídle.
§ 30
(1)
Počas obdobia pandémie dohliadané subjekty a iné subjekty môžu podávať Národnej banke Slovenska žiadosti, vyjadrenia, opravné prostriedky podľa osobitných predpisov49) elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Ak žiadosť, vyjadrenie alebo opravný prostriedok podáva viacero osôb, musia byť opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom každej tejto osoby.
(2)
Prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku môžu dohliadané subjekty a iné subjekty podať spolu so žiadosťou, vyjadrením alebo opravným prostriedkom spôsobom podľa odseku 1, a to aj ak sa podľa osobitných predpisov vyžadujú originály alebo úradne osvedčené kópie listín.
(3)
Národná banka Slovenska môže žiadať doručenie žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku alebo ich príloh spôsobom, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.49)
(4)
Dohliadané subjekty a iné subjekty sú najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia obdobia pandémie povinné doložiť prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku spôsobom, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.49)
(5)
Ak dohliadaný subjekt spôsobom podľa tohto paragrafu predloží pozmenenú, falšovanú alebo inak upravenú listinu alebo poruší povinnosť podľa odseku 4, Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu do výšky 500 000 eur. Na uloženie poriadkovej pokuty sa uplatní osobitný predpis.51)
(6)
Okrem uloženia poriadkovej pokuty podľa odseku 5 môže Národná banka Slovenska z vlastného podnetu kedykoľvek zrušiť rozhodnutie, ktoré vydala na základe pozmenenej, falšovanej alebo inak upravenej listiny. Na zrušenie rozhodnutia je príslušný organizačný útvar Národnej banky Slovenska, ktorý by bol príslušný také rozhodnutie vydať podľa osobitného predpisu.51) Na rozhodnutie o zrušení podľa tohto odseku sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu primerane.51)
(7)
Úkon uskutočnený na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktoré bolo právoplatne zrušené podľa odseku 6, je neplatný.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá možnosť Národnej banky Slovenska na žiadosť dohliadaného subjektu alebo iného subjektu upustiť od predloženia príloh v listinnej podobe k žiadosti v listinnej podobe a umožniť ich predloženie v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami.
(9)
Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa spôsobom určeným poštovým podnikom pre doručovanie poštových zásielok do vlastných rúk. Na doručovanie písomností do vlastných rúk počas obdobia pandémie sa neuplatní ustanovenie osobitného predpisu.51a)
TRETIA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI
§ 30a
Základné ustanovenia
Na účely tejto hlavy sa rozumie
a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery spotrebiteľom,51b)
b)
dlžníkom spotrebiteľ podľa osobitných predpisov,51b) voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok,
c)
spotrebiteľskou zmluvou zmluva o úvere na bývanie51c) alebo iná spotrebiteľská zmluva o úvere, ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere na bývanie, a zmluva o spotrebiteľskom úvere,51d) pričom ide o úvery splácané pravidelnými vopred určenými splátkami úveru,
d)
odkladom splátok odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.
§ 30b
Odklad splátok
(1)
Veriteľ, ktorým je banka,51e) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
(2)
Veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu,51f) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.
(3)
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
(4)
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak
a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
d)
žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že
a)
odklad splátok povolil,
b)
odklad splátok nepovolil,
c)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti.
(6)
Ak veriteľ nepovolil odklad splátok, je povinný to v informácii podľa odseku 5 odôvodniť.
(7)
Ak veriteľ neinformuje podľa odseku 5 dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, považuje sa odklad splátok za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 5 neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splátok dlžníkovi, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splátok; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o tom, že lehota podľa odseku 5 neplynie.
(8)
Dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.
(9)
Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.51h) Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad splátok a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného predpisu51j) sa nepoužijú.
(10)
Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.
(11)
Ak sa žiadosť o odklad splátok podáva prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, veriteľ alebo finančný agent51k) sú povinní zabezpečiť, aby bol dlžník pred podaním žiadosti o odklad splátok upozornený na skutočnosti podľa časti I vzoru žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2.
(12)
Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok nevyžaduje.
(13)
Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.51g) Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splátok povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.
(14)
Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok; toto oznámenie obsahuje okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.
§ 30c
Informačné povinnosti veriteľa
(1)
Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.
(2)
Veriteľ je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok, a to najmä o
a)
povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške,
b)
postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru,
c)
možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania,
d)
ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.
(3)
Veriteľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 v podobe zápisu na trvanlivom médiu,51l) ktoré je spotrebiteľovi dostupné.
(4)
Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť
a)
informáciu o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok,
b)
vzor žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.
§ 30d
Ďalšie povinnosti veriteľa
Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie
a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok,
c)
podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
§ 30e
Účinky odkladu splátok na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch
Splátka úveru odložená podľa § 30b sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch51m) nepovažuje za omeškanú. Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splátok povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.
§ 30f
Vyplácanie štátnych príspevkov pri odklade splátok
Ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na poskytovanie štátneho príspevku, štátneho príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov sa predlžuje o obdobie odkladu splátok. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa dlžník dostal do omeškania so splátkou úveru po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok podľa § 30b.
§ 30g
Spoločné ustanovenia k odkladu splátok
(1)
Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru.51n)
(2)
Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; tým nie sú dotknuté ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré nesúvisia s odkladom splátok.
(3)
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.
(4)
Na odklad splátok pri úvere na bývanie sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51o) Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru podľa osobitného predpisu.51p)
(5)
Na odklad splátok pri spotrebiteľskom úvere sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51q)
(6)
Na odklad splátok zo spotrebiteľskej zmluvy sa ustanovenia osobitného predpisu o poskytovaní finančných služieb na diaľku51r) nepoužijú.
(7)
Odklad splátok povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splátok podľa § 30b ods. 1 a 2.
(8)
Žiadosť o odklad splátok podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splátok; ak veriteľ odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej podľa tohto zákona povolí a zruší odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splátok podľa § 30b ods. 1 a 2 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 30h
Dohľad
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto hlavy zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.51s)
ŠTVRTÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU PODNIKATEĽOVI A INÉMU PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE
§ 30i
Základné ustanovenia
Na účely tejto hlavy sa rozumie
a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania podľa osobitného predpisu51t) malým podnikateľom a iným podnikateľom – fyzickým osobám,
b)
dlžníkom malý podnikateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve; malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur,
c)
zmluvou o úvere zmluva o poskytnutí úveru podľa osobitného predpisu,51t) okrem úverov poskytnutých formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty,
d)
odkladom splácania úveru
1.
odloženie splátok istiny úveru,
2.
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo
3.
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo,
e)
splátkou úveru splátka istiny úveru alebo splátka úroku.
§ 30j
Odklad splácania úveru
(1)
Veriteľ, ktorým je banka, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
(2)
Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splácania úveru najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru; toto oznámenie obsahuje číslo zmluvy o úvere a obdobie odkladu splácania úveru.
(3)
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
(4)
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak
a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
d)
žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru počas obdobia pandémie. Žiadosť o odklad splácania úveru sa podáva v písomnej forme51u) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka. Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad splácania úveru a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného predpisu51j) sa nepoužijú.
(6)
Veriteľ je povinný dlžníka do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať o skutočnosti, že žiadosť o odklad splácania úveru je neúplná a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti. Dlžník je povinný bezodkladne žiadosť o odklad splácania úveru doplniť.
(7)
Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí povolenia odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi odôvodniť.
(8)
Ak veriteľ neinformuje dlžníka podľa odsekov 6 a 7, považuje sa odklad splácania úveru za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru dlžníkovi do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splácania úveru veriteľovi podľa odseku 6 druhej vety; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, o tom, že lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie.
(9)
Povolený odklad splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Dlžník o ukončenie odkladu splácania úveru požiada veriteľa na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.
(10)
Ak bol úver dohodnutý so splatnosťou na požiadanie veriteľa, veriteľ počas obdobia pandémie nemôže dlžníka požiadať o splatenie úveru.
(11)
Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo zmluvy o úvere, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou zmluvy o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje. Právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru.
(12)
Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splácania úveru povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.
(13)
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.
(14)
Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa zmluvy o úvere.
(15)
Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o úvere, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru.
(16)
Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu51v) nepovažuje za omeškanie. Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splácania úveru povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.
(17)
Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o úvere a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splácania úveru, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.
(18)
Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2.
(19)
Žiadosť o odklad splácania úveru podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splácania úveru; ak veriteľ odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej podľa tohto zákona povolí a zruší odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 30k
Informačné povinnosti veriteľa
Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť
a)
informáciu o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania úveru,
b)
vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 3,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.
§ 30l
Ďalšie povinnosti veriteľa
Veriteľ v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere nesmie
a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu,
c)
podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami.
§ 30m
Ustanovenia § 30i až 30l sa nepoužijú na
a)
schémy pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk,
b)
zmluvy o úvere splácané zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie podľa osobitných predpisov.51w)
PIATA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI BEZKONTAKTNÝCH PLATIEB
§ 30n
Limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou
(1)
POS terminálom sa na účely tejto hlavy rozumie zariadenie na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie platobnej karty na hmotnom, nie virtuálnom predajnom mieste, okrem samoobslužného zariadenia.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb51x) počas obdobia pandémie uplatňuje pri platobných operáciách51y) vykonávaných prostredníctvom platobnej karty a POS terminálu najvyššie limity podľa osobitného predpisu.51z) Používateľ platobných služieb51aa) si môže tento limit znížiť.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný začať uplatňovať limity podľa odseku 2 najneskôr od štrnásteho dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
ŠIESTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER
§ 30o
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry,51ab) ktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu51ab)
a)
uplynula počas obdobia pandémie do účinnosti tohto zákona, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca septembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu,
b)
uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2020, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu.
(2)
Do uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa odseku 1 sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu51ac) nepoužije.
§ 30oa
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu51ab) uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2021, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2021 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu.
(2)
Do uplynutia lehoty na odklad úhrady odvodu podľa odseku 1 sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu51ac) nepoužije.
SIEDMA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI OSOBITNÉHO ODVODU
VYBRANÝCH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ
§ 30p
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie sa splátky osobitného odvodu podľa osobitného predpisu,51ad) ktorých splatnosť nastane po účinnosti tohto zákona až do konca roka 2020, neuhrádzajú.
ÔSMA HLAVA
FINANČNÁ PODPORA PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ
§ 30q
Očkovacia prémia
(1)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a zabránenie ďalšieho šírenia pandémie môže ministerstvo financií vyhlásiť súťaž o finančnú odmenu pre fyzické osoby, ktoré absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „očkovacia prémia“).
(2)
Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie podľa § 30r ods. 2. Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba podľa prvej vety po absolvovaní očkovania každou dávkou očkovacej látky; ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, táto osoba sa môže zaregistrovať dvakrát. Vyhlasovateľ súťaže o očkovaciu prémiu podľa odseku 1 (ďalej len „vyhlasovateľ“) zaregistruje do súťaže o očkovaciu prémiu fyzickú osobu podľa prvej vety, ktorá pri registrácii uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním a overením týchto údajov. Štatút súťaže o očkovaciu prémiu (ďalej len „štatút“) môže určiť ďalšie kritériá, najmä vek, pohlavie, miesto trvalého pobytu alebo dávku očkovacej látky, na určenie fyzických osôb, ktoré sa zaradia do žrebovania o očkovaciu prémiu v príslušnom týždni.
(3)
Vyhlasovateľ je oprávnený
a)
zabezpečiť žrebovanie očkovacej prémie prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom,
b)
vyplácať očkovaciu prémiu,
c)
propagovať alebo zabezpečiť propagáciu súťaže o očkovaciu prémiu v hromadných informačných prostriedkoch.
(4)
Vyhlasovateľ je oprávnený činnosti podľa odseku 3 zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti vyhlasovateľa. Na účel zabezpečenia činností podľa odseku 3 je vyhlasovateľ oprávnený poskytnúť poverenej osobe preddavok.
§ 30r
Žrebovanie očkovacej prémie a výška očkovacej prémie
(1)
Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje počas obdobia a v rozsahu vymedzenom štatútom. Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom na základe zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom. Priebeh žrebovania očkovacej prémie a jeho výsledky osvedčuje notár prítomný pri žrebovaní.
(2)
Na účely overenia skutočnosti, či fyzická osoba absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(3)
Výška očkovacích prémií určených na žrebovanie nesmie týždenne presiahnuť v úhrne 2 000 000 eur. Ak sa v príslušnom týždni suma určená na žrebovanie podľa prvej vety úplne nerozdelí medzi výhercov súťaže o očkovaciu prémiu, zostatok tejto sumy možno použiť v súťaži o očkovaciu prémiu v nasledujúcich týždňoch. Štatút upraví podrobnosti určovania výšky jednotlivých očkovacích prémií v príslušnom týždni a spôsob použitia sumy podľa druhej vety.
(4)
Vyhlasovateľ v štatúte určí najmä
a)
trvanie súťaže o očkovaciu prémiu a ďalšie podmienky účasti v súťaži o očkovaciu prémiu,
b)
pravidlá súťaže o očkovaciu prémiu,
c)
technické podmienky žrebovania očkovacej prémie,
d)
spôsob a lehoty vyplácania očkovacej prémie.
§ 30s
Sprostredkovateľský bonus
(1)
Na podporu protipandemických opatrení môže ministerstvo financií poskytovať finančnú odmenu pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkuje absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „sprostredkovateľský bonus“). Na účely overenia splnenia podmienok na poskytnutie sprostredkovateľského bonusu prideľuje ministerstvo financií bezvýznamový identifikátor fyzickej osobe, ktorá absolvovala očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou po overení podľa odseku 3. Tento bezvýznamový identifikátor poskytne fyzická osoba podľa druhej vety svojmu sprostredkovateľovi očkovania na uplatnenie sprostredkovateľského bonusu.
(2)
Sprostredkovateľský bonus pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkovala absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „sprostredkovateľ očkovania“) možno poskytnúť za týchto podmienok:
a)
sprostredkovateľ očkovania
1.
je plnoletý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
2.
má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
3.
dosiahol, že aspoň jedna plnoletá fyzická osoba na území Slovenskej republiky absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 oboma dávkami očkovacej látky od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (ďalej len „zaočkovaná osoba“),
4.
sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako sprostredkovateľ očkovania v lehote siedmich dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
4a.
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa,
4b.
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má vyplatiť sprostredkovateľský bonus,
4c.
bezvýznamový identifikátor zaočkovanej osoby,
4d.
súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
b)
zaočkovaná osoba
1.
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2.
sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako zaočkovaná osoba v lehote siedmich dní od absolvovania očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo po absolvovaní očkovania jednodávkovou očkovacou látkou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
2a.
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu a rodné číslo,
2b.
telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa na účel zaslania bezvýznamového identifikátora,
2c.
dátumy, v ktorých absolvovala očkovania oboma dávkami očkovacej látky,
2d.
súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
3.
poskytne bezvýznamový identifikátor svojmu sprostredkovateľovi očkovania v lehote siedmich dní od jeho pridelenia.
(3)
Na účely overenia skutočnosti, či je fyzická osoba zaočkovanou osobou sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(4)
Za absolvovanie očkovania oboma dávkami očkovacej látky sa považuje aj absolvovanie očkovania jednodávkovou očkovacou látkou. Na účely registrácie podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa lehota siedmich dní považuje za dodržanú, ak sa fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, zaregistruje do siedmich dní od spustenia registrácie na webovom sídle ministerstva financií.
(5)
Jedna zaočkovaná osoba môže byť na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb. Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je
a)
30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,
b)
60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,
c)
90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov.
(6)
Vláda môže nariadením ustanoviť vyššie sumy sprostredkovateľského bonusu ako sú uvedené v odseku 5.
(7)
Sprostredkovateľský bonus vypláca ministerstvo financií sprostredkovateľovi očkovania na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky poskytnutý v rámci registrácie podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu do 30. novembra 2021.
(8)
Sprostredkovateľský bonus sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.51ae)
§ 30t
Finančná pomoc pre seniorov
(1)
Na podporu protipandemických opatrení poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc pre seniorov vo výške podľa odseku 2 pre jednu fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov,
b)
má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2
1.
posilňovacou dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo
2.
druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo
3.
prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo
4.
jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala očkovanie posilňovacou dávkou očkovacej látky.
(2)
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá absolvovala očkovanie
a)
podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 300 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur.
(3)
Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov možno používať údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Národné centrum zdravotníckych informácií je povinné poskytnúť ministerstvu financií údaje v rozsahu podľa odseku 4. Pre posúdenie splnenia podmienok podľa odseku 1 sú záväzné údaje uvedené v databáze Národného centra zdravotníckych informácií.
(4)
Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov ministerstvo financií môže získavať a spracovávať údaje o fyzickej osobe podľa odseku 1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum absolvovania príslušnej dávky očkovacej látky potrebnej na poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov a dátum registrácie na očkovanie na účely posúdenia splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. c).
(5)
Finančnú pomoc pre seniorov môže poskytovať ministerstvo financií prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby;51af) na tento účel ministerstvo financií uzatvorí s poskytovateľom univerzálnej služby dohodu o spolupráci.
(6)
Poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.51ae)
(7)
Vláda môže nariadením na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoviť predĺženie lehôt na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 alebo predĺženie lehôt na registráciu na takéto očkovanie, najviac však o osem týždňov, vrátane ustanovenia podmienok predĺženia lehôt na absolvovanie takéhoto očkovania alebo na takúto registráciu.
(8)
Ministerstvo financií je oprávnené činnosti súvisiace s poskytovaním finančnej pomoci pre seniorov zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií; na tieto účely je poverená osoba oprávnená získavať a spracovávať údaje v rozsahu podľa odseku 4.
(9)
Finančnú pomoc pre seniorov podľa odseku 2 nemožno poskytovať v súbehu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL
§ 31
Na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,52) že žiadateľ o dotáciu má vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze podľa poslednej aktualizácie pred obdobím pandémie.
§ 32
(1)
Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v súvislosti s pandémiou je vláda Slovenskej republiky v roku 2020 oprávnená prevziať úver aj nad rámec ustanovený osobitným predpisom.53)
(2)
Objem zdrojov na krytie záväzkov štátu v roku 2020 získaný z emisií štátnych cenných papierov uskutočnených od začatia obdobia pandémie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najneskôr do 31. decembra 2020 sa v roku 2020 nezapočítava do limitov podľa osobitných predpisov,40z)najviac do výšky 10 000 000 000 eur.
§ 33
Lehota na použitie bežných výdavkov podľa osobitného predpisu,54) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie.
§ 33aa
Lehota na použitie bežných výdavkov poskytnutých po 31. júli rozpočtového roka 2020 podľa osobitného predpisu,54) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do konca rozpočtového roka 2021.
§ 33a
(1)
Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom,54a) možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom,54a) možno použiť do 31. decembra 2022.
(2)
Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie k 30. septembru 2020 strata a vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie nezabezpečí, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, nie je povinný vykonať opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu.54b)
§ 33b
(1)
Počas obdobia pandémie možno bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2021 na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu,54c) ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2021, použiť až do 31. decembra 2022; tieto výdavky viaže ministerstvo financií na základe oznámenia príslušného správcu kapitoly. Ministerstvo financií povolí v roku 2022 prekročenie limitu výdavkov o sumu takto viazaných prostriedkov.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu o úprave schodku štátneho rozpočtu54d) sa rovnako uplatnia aj na prostriedky podľa odseku 1.
§ 34
Preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno poskytovať počas obdobia pandémie bez obmedzení ustanovených osobitným predpisom;55) takáto úhrada preddavkov z verejných prostriedkov sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny.
§ 35
Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny
(1)
Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú; právne účinky úkonov vykonaných do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Ak sa obdobie pandémie neskončí do 20. mája 2020, v konaniach podľa prvej vety sa pokračuje od 21. mája 2020. V konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sa prerušili pred začatím obdobia pandémie a prerušenie trvalo ku dňu začatia obdobia pandémie, sa pokračuje od 21. mája 2020, ak netrvajú dôvody, pre ktoré sa takéto konanie prerušilo.
(2)
Ak konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začnú počas obdobia pandémie, konania sa prerušujú odo dňa nasledujúceho po dni začatia takéhoto konania a zostávajú prerušené do 20. mája 2020.
§ 36
Opatrenia pre územnú samosprávu
(1)
Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v rozpočtovom provizóriu, počas obdobia pandémie uhrádza výdavky bez obmedzení mesačného limitu výdavkov a poskytovania dotácií ustanovených osobitným predpisom.56)
(2)
Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.57)
(3)
Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v ozdravnom režime alebo v nútenej správe58) počas obdobia pandémie môže nad rámec schváleného ozdravného rozpočtu alebo krízového rozpočtu použiť finančné prostriedky na úhradu výdavkov vyvolaných negatívnymi následkami pandémie.
(4)
V rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a vyšší územný celok vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.59)
PIATA ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI VNÚTORNÉHO AUDITU, VLÁDNEHO AUDITU A FINANČNEJ KONTROLY
§ 36a
Absolvovanie odborného vzdelávania za kalendárny rok 2020 vnútorným audítorom a vládnym audítorom pred začatím obdobia pandémie a po skončení obdobia pandémie sa považuje za splnenie podmienok odborného vzdelávania podľa osobitného predpisu.59a)
§ 36b
Ak v období pandémie nie je možné z dôvodov hodných osobitného zreteľa získať podpisy zamestnancov, ktorí vykonávali administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, pri návrhu správy alebo pri návrhu čiastkovej správy podľa osobitného predpisu59b) a pri správe alebo pri čiastkovej správe podľa osobitného predpisu,59c) ich podpis sa nevyžaduje, ak je návrh správy alebo návrh čiastkovej správy a správa alebo čiastková správa podpísaná štatutárnym orgánom orgánu verejnej správy alebo ním určeným vedúcim zamestnancom.
ŠIESTA ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI MAJETKU VEREJNEJ SPRÁVY A SPRÁVY BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
§ 36c
(1)
Ak má osoba, voči ktorej má štát právo na peňažné plnenie (ďalej len „dlžník štátu“), uzavretú dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu,59d) ale z dôvodu negatívnych následkov pandémie neuhradí splátku vo výške a v lehote dohodnutej v dohode o splátkach, čím sa stane splatným celý dlh, správca pohľadávky štátu59d) je oprávnený uzavrieť počas obdobia pandémie s dlžníkom štátu novú dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu,59d) ak sa v nej dlžník štátu zaviaže, že najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie začne uhrádzať splátky podľa podmienok dohodnutých v novej dohode o splátkach. Ak hrozí zánik práva na vymáhanie pohľadávky štátu z dôvodu uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu,59d) správca pohľadávky štátu je v novej dohode o splátkach povinný dohodnúť podmienky splácania pohľadávky štátu tak, aby nezaniklo právo na vymáhanie pohľadávky štátu.
(2)
Ak dlžník štátu uzavrie so správcom pohľadávky štátu novú dohodu o splátkach podľa odseku 1, nie je v omeškaní s úhradou splátok po dobu od začatia obdobia pandémie až do splatnosti prvej splátky dohodnutej v novej dohode o splátkach.
(3)
Počas obdobia pandémie sa na nakladanie s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je potrebný na zamedzenie šírenia pandémie vrátane predaja alebo darovania liekov alebo zdravotníckych pomôcok do zahraničia, zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nepoužije postup podľa osobitného predpisu.59e) Pri takomto nakladaní je správca povinný postupovať účelne, hospodárne a v súlade s verejným záujmom; darovanie hnuteľného majetku štátu na účely podľa prvej vety vo verejnom záujme, najmä testov, liekov a ochranných pomôcok, sa nepovažuje za nehospodárne nakladanie. Na platnosť zmluvy uzavretej počas obdobia pandémie, ktorej predmetom je nakladanie s hnuteľným majetkom štátu podľa prvej vety, sa súhlas podľa osobitného predpisu nevyžaduje.59e) Rozhodnutie o prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti tohto hnuteľného majetku štátu podľa osobitného predpisu59f) sa nevydáva.
§ 36d
(1)
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, nie sú v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,59g) ak bolo spôsobené negatívnymi následkami pandémie a takúto správu a takéto vyúčtovanie predložia do 31. júla 2020.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.
§ 36e
(1)
Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,59g) ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.
§ 36f
(1)
Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu59h) uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,
a)
ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní,
b)
z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,
c)
ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.
(2)
Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu59h) zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná
a)
vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
b)
prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
c)
bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
d)
uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
e)
zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)
Na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy,60) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad finančnej správy podľa osobitného predpisu,61) a ktoré podľa tohto zákona patria do pôsobnosti správcu dane, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú rovnako.
§ 38
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 67/2020 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (kodifikované znenie) (Ú. v. L 292, 10. 11. 2009).
2.
Smernica Rady (EÚ) 2020/876 z 24. júna 2020, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 204, 24. 6. 2020).
Príloha č. 2
k zákonu č. 67/2020 Z. z.
Príloha č. 3
k zákonu č. 67/2020 Z. z.
1)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2)
§ 13 ods. 5 a 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 14 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, daňový poriadok.
4a)
§ 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
6)
§ 52 ods. 1 písm. a), ods. 6 a 8 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 písm. b) daňového poriadku v znení zákona č. 447/2015 Z. z.
8a)
§ 154 až 157 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 55 ods. 6 a 7 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
9)
§ 155 ods.1 písm. g) a ods. 2 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
10)
§ 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 61 ods. 1 a čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).
13)
Čl. 76 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1186/2009.
13a)
§ 155 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13b)
14)
§ 101 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
17a)
§ 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona č. 361/2014 Z. z v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
17b)
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§ 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
§ 12 ods. 4, § 16 a 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (oznámenie č. 626/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 352/2017 Z. z.).
20)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 38 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 155 a 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
26)
§ 49 ods. 3 až 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 49 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 49 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z.
29)
§ 49 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 50 ods. 1 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33a)
§ 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33b)
§ 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33c)
§ 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33d)
§ 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 38 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 38 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 32a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 33a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
40a)
§ 34 a 42 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40b)
Daňový poriadok v znení neskorších predpisov.
40c)
§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
40d)
§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40e)
§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v zákona č. 463/2013 Z. z.
40f)
§ 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fa)
§ 79 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
40fb)
§ 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fc)
§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fd)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
40fe)
Napríklad § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z.
40ff)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fg)
§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fh)
§ 19 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fi)
§ 115 až § 117 Občianskeho zákonníka.
40g)
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40h)
§ 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
40i)
§ 16b ods. 3 a 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40j)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.
40k)
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40l)
§ 72 ods. 1 písm. e) zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 360/2015 Z. z.
40n)
40o)
§ 78 ods. 1 a 2 a § 78a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40p)
§ 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40q)
§ 79 ods. 2 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.
40qa)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).
§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40qb)
Príloha I nariadenia (EÚ) 2016/425.
40qc)
Príloha II bod 3.10.1 nariadenia (EÚ) 2016/425.
40r)
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
40s)
§ 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40t)
§ 9 ods. 17 a § 42 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
40u)
Napríklad § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
40v)
Napríklad § 21 ods. 8 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 8 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 546/2011 Z. z., § 15 ods. 9 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.
40va)
§ 44ab ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 390/2020 Z. z.
40vb)
§ 44ab ods. 12 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 390/2020 Z. z.
40vc)
§ 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40w)
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40x)
§ 11 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40y)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
40ya)
§ 20 zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40yb)
§ 9 a 14 zákona č. 359/2015 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yc)
§ 8b zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yd)
§ 8e ods. 1, 3 a 5 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40ye)
§ 8e ods. 4 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yf)
§ 24c ods. 1 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yg)
§ 24c ods. 2 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40z)
§ 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z.
41)
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
42)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014).
43)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
45)
§ 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 717/2014.
47)
§ 15 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
48a)
Čl. 213 a 214 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
48b)
§ 5 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48c)
49)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad § 18, § 21 ods. 5, § 29 ods. 1 a § 32 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51a)
§ 18 ods. 3 prvá a druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z.

51b)
Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51d)
51e)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51f)
§ 20 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51g)
Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
51h)
§ 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51i)
§ 11 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
51j)
§ 89 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51k)
§ 6 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.
51l)
51m)
§ 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 90/2016 Z. z.
51p)
§ 70 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
51q)
§ 4 až 6, § 7 ods. 29, 30, 33 a 34, § 9 ods. 1 až 5 a ods. 7 až 19, § 11 a § 13 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51r)
Zákon č. 266/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51s)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51t)
§ 497 až 507 Obchodného zákonníka.
51u)
§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
51v)
§ 38 a 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51w)
Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
51x)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51y)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
51z)
Čl. 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2018).
51aa)
51ab)
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51ad)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51ae)
§ 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51af)
§ 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
53)
§ 4 zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020.
54)
§ 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.
54a)
§ 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54b)
54c)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
54d)
§ 8 ods. 7 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 468/2010 Z. z.
55)
§ 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 11 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 426/2013 Z. z.
57)
58)
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
§ 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 423/2013 Z. z.
59a)
§ 14 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59b)
§ 22 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
59c)
§ 22 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
59d)
§ 7 zákona č. 374/2014 Z. z.
59e)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
59f)
§ 3 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59g)
§ 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
59h)
§ 14 až 14b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, daňový poriadok v znení neskorších predpisov.
61)
Zákon č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 319/2019 Z. z.