67/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.2020 do 24.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67
ZÁKON
z 2. apríla 2020
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).
§ 2
Časová pôsobnosť opatrení
(1)
Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu1) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
(2)
Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v odseku 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI
PRVÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ
§ 3
Spôsob doručovania podania
(1)
Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu,2) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené.
(2)
Ak má podanie podľa odseku 1 nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, orgán príslušný na prerokovanie tohto podania vyzve daňový subjekt rovnakými elektronickými prostriedkami akými urobil podanie daňový subjekt, aby ich podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil a súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami3) a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu.4)
§ 4
Zmeškanie lehoty
Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.
§ 5
Doručovanie
(1)
Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa podmienok doručovania poštových zásielok určených poštovým podnikom.
(2)
Ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa takáto fyzická osoba alebo právnická osoba o uložení nedozvedela.
§ 6
Prerušenie daňovej kontroly
(1)
Počas obdobia pandémie sa lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu, ak odsek 3 neustanovuje inak. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňová kontrola, ktorá bola prerušená pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušená až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňová kontrola prerušila.
(2)
Ak, daňová kontrola začne počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)
Ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol,5) pričom čiastkový protokol môže správca dane vydať aj, ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov. Vydaním tohto čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje.
§ 7
Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty.6)
§ 8
Prerušenie daňového konania
(1)
Počas obdobia pandémie sa daňové konanie, ktoré sa začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu, ak odsek 3 neustanovuje inak. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňové konanie, ktoré bolo prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konanie prerušilo.
(2)
Ak daňové konanie začne počas obdobia pandémie, daňové konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)
Odseky 1 a 2 sa neuplatnia na daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku podľa osobitných predpisov;7) ak je v tomto daňovom konaní potrebná účasť inej osoby, ktorá so svojou účasťou z dôvodu pandémie nesúhlasí, orgán príslušný na daňové konanie, daňové konanie preruší do skončenia obdobia pandémie.
§ 9
Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.
§ 10
Daňové nedoplatky
Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,8) ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 11
Odloženie daňovej exekúcie
Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.
§ 12
Správne delikty a sankcie
(1)
Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom podľa odseku 1 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta podľa osobitného predpisu9) počíta do dňa začatia obdobia pandémie.
(3)
Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu,10) ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, vybraný preddavok na daň,11) daň vybranú zrážkou,11) alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane11), ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.
§ 13
Spoločné ustanovenie
Ustanovenia tejto hlavy sa použijú, ak tento zákon v ostatných hlavách tejto časti, alebo v ostatných častiach neustanovuje inak.
DRUHÁ HLAVA
OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU
§ 14
Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy
(1)
Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu12) a od dane z pridanej hodnoty je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2)
Ako charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu12) a od dane z pridanej hodnoty ministerstvo vnútra schváli osobu, ktorá o to požiada a ktorá podľa údajov zapísaných v registri vedenom ministerstvom vnútra
a)
poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
b)
podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
c)
vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.
(3)
Na schválenie osoby podľa odseku 2 sa nepoužije správny poriadok.
(4)
V období podľa osobitného predpisu13) použije colný úrad postup podľa osobitného predpisu.13) Postup podľa prvej vety sa vzťahuje aj na daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru.
TRETIA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY
§ 15
Vykonávanie služobných úloh v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu príslušníka finančnej správy alebo na inom dohodnutom mieste
Počas obdobia pandémie môže nadriadený príslušníkovi finančnej správy umožniť vykonávať služobné úlohy v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, ak to povaha služobných úloh a podmienky ich vykonávania príslušníkom finančnej správy dovoľujú; takéto vykonávanie služobných úloh sa nepovažuje za služobnú cestu.
§ 15a
Služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa
Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 100 % naposledy priznaného služobného platu najviac na dobu prvých 7 dní, ak potreba starostlivosti počas nich trvá. V tom istom prípade starostlivosti o dieťa sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.
§ 15b
Ďalšie služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa
(1)
Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nad rámec služobného voľna podľa § 15a na nevyhnutne potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 % naposledy priznaného služobného platu.
(2)
Pri starostlivosti o dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno takéto dieťa a je inak osamelý, nad rámec služobného voľna podľa osobitného predpisu13a) na nevyhnutne potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 % naposledy priznaného služobného platu.
(3)
Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2 sa v tom istom prípade starostlivosti o dieťa poskytne vždy len jednému z oprávnených, pričom ho možno poskytnúť v tom istom prípade a z toho istého dôvodu aj opakovane.
(4)
Pri naliehavej potrebe zabezpečiť výkon štátnej služby alebo ochranu života alebo práv iných môže nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy na nevyhnutne potrebný čas prerušiť čerpanie ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na výkon štátnej služby v deň určený nadriadeným; nadriadený je povinný deň nástupu na výkon štátnej služby oznámiť ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy najmenej 24 hodín vopred prostredníctvom mobilných prostriedkov spojenia, elektronickej pošty alebo iným dostupným spôsobom. Po odpadnutí dôvodu podľa prvej vety ozbrojený príslušník finančnej správy pokračuje v čerpaní ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(5)
Počas obdobia pandémie sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 neposkytne služobné voľno bez nároku na služobný plat podľa osobitného predpisu.13b)
§ 16
Osobitná úprava k povinnosti vykonať služobné hodnotenie a povinnosti podať majetkové priznanie
Povinnosť vykonať služobné hodnotenie14) a povinnosť podať majetkové priznanie,15) ktoré majú byť splnené počas obdobia pandémie, sa považujú za riadne splnené, ak sa splnia najneskôr do 60 dní po skončení obdobia pandémie.
§ 17
Doručovanie
Ak sa rozhodnutie vydané v konaní vo veciach služobného pomeru príslušníka finančnej správy podľa osobitného predpisu16) doručuje počas obdobia pandémie prostredníctvom poštového podniku, použije sa § 5.
ŠTVRTÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
§ 18
Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa osobitného predpisu,17) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň podľa osobitného predpisu17) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
PIATA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV
§ 19
Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok podľa osobitného predpisu18) neplatí.
ŠIESTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA
§ 20
(1)
Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov19) považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.
(2)
Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa osobitného predpisu,20) z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(3)
Ak lehota na uloženie pokuty podľa osobitného predpisu21) začala plynúť pred začatím obdobia pandémie a neuplynula do začatia obdobia pandémie, obdobie pandémie sa do tejto lehoty nezapočítava.
SIEDMA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV
§ 21
Daňové priznanie k dani z príjmov
(1)
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu23) daň z príjmov aj zaplatiť.
(2)
Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu24) uplynie počas obdobia pandémie, sa môže na základe
a)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 1 predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu24) najviac o tri kalendárne mesiace, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná,
b)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 1 predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu24) najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorá sa končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.25)
(3)
Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu24) uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa odseku 1 predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu,24) najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nemožno odvolať.
(4)
U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu26) do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva v lehote podľa odseku 1 a postup podľa odsekov 2 a 3 sa neuplatní.
(5)
Ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia podľa osobitného predpisu27) dediča alebo osoby podľa osobitného predpisu23) uplynie počas obdobia pandémie, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu23) podá toto priznanie alebo hlásenie v lehote podľa odseku 1. Dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu23) môže najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa odseku 1 alebo hlásenia podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia.
(6)
Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu28) uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje odsek 1.
(7)
Ak vznikne stála prevádzkareň daňovníka podľa osobitného predpisu11) alebo podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom začal vykonávať činnosť, a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu29) uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje odsek 1.
§ 22
Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
(1)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu31) najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane33) podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.
§ 23
Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu34) sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.
§ 24
Hlásenie a ročné zúčtovanie
(1)
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu24) uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.
(2)
Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ktorého lehota vykonania podľa osobitného predpisu36) uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní37) najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa odseku 2, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu,38) daňový bonus alebo jeho časť39) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť40) do výšky ustanovenej osobitným predpisom.11)
TRETIA ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU
PRVÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI
§ 25
Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky
v malých podnikoch alebo stredných podnikoch
(1)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch podľa osobitného predpisu41) (ďalej len „malý zamestnávateľ“) ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „sprostredkovateľ pomoci“), v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitnými predpismi42) a zmluvou medzi ministerstvom financií a sprostredkovateľom pomoci.
(2)
Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci,
b)
úhrady úroku z úveru poskytnutého sprostredkovateľom pomoci (ďalej len „bonifikácia úroku“).
(3)
Záruka za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu.43) Záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere
a)
nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu,44) alebo agentúrou dočasného zamestnávania,45)
b)
neeviduje voči malému zamestnávateľovi
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
c)
nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)
malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené sprostredkovateľom pomoci.
(4)
Na poskytnutie záruky za úver podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 až 312 Obchodného zákonníka.
(5)
Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ
a)
v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a
b)
na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.
(6)
Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.46)
(7)
Sprostredkovateľ pomoci zodpovedá za
a)
dodržanie podmienok poskytnutia záruky za úver podľa odseku 3,
b)
dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)
vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
(8)
Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči sprostredkovateľovi pomoci, vzniká mu pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia (ďalej len „pohľadávka z realizovanej záruky“). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.
(9)
Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia finančnej pomoci a postup pri plnení záväzku zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči sprostredkovateľovi pomoci v zmluve podľa odseku 1.
(10)
Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom postupom podľa osobitného predpisu47) ihneď po uplynutí jej splatnosti.
(11)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo financií je oprávnené požadovať od sprostredkovateľa pomoci všetky podklady na kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci. Pri výkone tejto kontroly sa postupuje podľa pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.48)
(12)
Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa pomoci spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia
a)
záruky za úver podľa odseku 3, môže uložiť sprostredkovateľovi pomoci v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy úveru, za ktorý bola poskytnutá takáto záruka,
b)
bonifikácie úroku, uloží sprostredkovateľovi pomoci povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutej bonifikácie úroku.
(13)
Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahuje správny poriadok.
(14)
Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s poskytovaním finančnej pomoci malému zamestnávateľovi a s vykonávaním kontroly podľa odseku 11. Táto povinnosť trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného právneho vzťahu.
(15)
Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje sprostredkovateľ pomoci v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi,42) s podmienkami určenými zmluvou podľa odseku 1 a zmluvou o úvere uzavretou medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom. Na tento účel je malý zamestnávateľ povinný poskytnúť sprostredkovateľovi pomoci súčinnosť.
DRUHÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM
§ 26
(1)
Konania vo veciach dohľadu vedené Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov49) môže Národná banka Slovenska prerušiť, ak jej okolnosti súvisiace s obdobím pandémie bránia v riadnom prejednaní a rozhodnutí veci.
(2)
Výrok rozhodnutia o prerušení konania podľa odseku 1, okrem ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa konanie prerušuje, obsahuje uvedenie konania, ktoré sa prerušuje, dôvod prerušenia podľa odseku 1, dobu, počas ktorej prerušenie trvá, alebo sa vo výroku rozhodnutia uvedie, že ide o prerušenie do pominutia dôvodov, pre ktoré bolo vydané. Po uplynutí doby alebo po pominutí dôvodov Národná banka Slovenska bezodkladne pokračuje v konaní.
(3)
To isté konanie môže byť prerušené podľa odseku 1 aj opakovane. Prerušenie konania trvá najneskôr do skončenia obdobia pandémie.
(4)
Rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 1 neobsahuje odôvodnenie.
(5)
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.
(6)
Na rozhodnutie o prerušení konania sa použijú ustanovenia osobitného predpisu primerane.50)
§ 27
(1)
Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných predpisov,49) ak jej okolnosti súvisiace s obdobím pandémie bránia v ich dodržaní.
(2)
Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie.
(3)
O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, alebo organizačný útvar Národnej banky Slovenska, ktorého sa úkon alebo povinnosť Národnej banky Slovenska týka, doručením oznámenia. Ak takýto subjekt nie je, alebo ak sa úkon alebo povinnosť Národnej banky Slovenska týka väčšieho počtu dohliadaných subjektov alebo iných subjektov, Národná banka Slovenska informuje o predĺžení lehoty zverejnením oznámenia na svojom webovom sídle.
§ 28
Lehoty pre vykonanie úkonov vyplývajúce Národnej banke Slovenska z osobitných predpisov,49) ktoré sú kratšie ako 30 kalendárnych dní, a ktoré začali plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona alebo ktoré neuplynuli do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za lehoty v dĺžke 30 kalendárnych dní, ktoré uplynú najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie. O tejto skutočnosti Národná banka Slovenska nemusí informovať podľa § 27 ods. 3. Túto lehotu 30 kalendárnych dní môže Národná banka Slovenska predĺžiť podľa § 27.
§ 29
(1)
Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov49) dohliadaným subjektom alebo iným subjektom, ak im okolnosti súvisiace s obdobím pandémie bránia v ich dodržaní.
(2)
Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predĺžiť na odôvodnenú žiadosť dohliadaného subjektu alebo iného subjektu, ktorého sa úkon alebo povinnosť podľa odseku 1 týka, na žiadosť záujmového združenia dohliadaných subjektov alebo z vlastného podnetu.
(3)
Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie. Zo závažných dôvodov môže Národná banka Slovenska predĺžiť lehoty podľa odseku 1 tak, že uplynú najneskôr šesťdesiatym kalendárnym dňom od skončenia obdobia pandémie.
(4)
O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, ktorého sa úkon alebo povinnosť týka, alebo záujmové združenie dohliadaných subjektov doručením oznámenia. Ak sa úkon alebo povinnosť Národnej banky Slovenska týka väčšieho počtu dohliadaných subjektov alebo iných subjektov, Národná banka Slovenska informuje o predĺžení lehoty zverejnením oznámenia na svojom webovom sídle.
§ 30
(1)
Počas obdobia pandémie dohliadané subjekty a iné subjekty môžu podávať Národnej banke Slovenska žiadosti, vyjadrenia, opravné prostriedky podľa osobitných predpisov49) elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Ak žiadosť, vyjadrenie alebo opravný prostriedok podáva viacero osôb, musia byť opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom každej tejto osoby.
(2)
Prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku môžu dohliadané subjekty a iné subjekty podať spolu so žiadosťou, vyjadrením alebo opravným prostriedkom spôsobom podľa odseku 1, a to aj ak sa podľa osobitných predpisov vyžadujú originály alebo úradne osvedčené kópie listín.
(3)
Národná banka Slovenska môže žiadať doručenie žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku alebo ich príloh spôsobom, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.49)
(4)
Dohliadané subjekty a iné subjekty sú najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia obdobia pandémie povinné doložiť prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku spôsobom, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.49)
(5)
Ak dohliadaný subjekt spôsobom podľa tohto paragrafu predloží pozmenenú, falšovanú alebo inak upravenú listinu alebo poruší povinnosť podľa odseku 4, Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu do výšky 500 000 eur. Na uloženie poriadkovej pokuty sa uplatní osobitný predpis.51)
(6)
Okrem uloženia poriadkovej pokuty podľa odseku 5 môže Národná banka Slovenska z vlastného podnetu kedykoľvek zrušiť rozhodnutie, ktoré vydala na základe pozmenenej, falšovanej alebo inak upravenej listiny. Na zrušenie rozhodnutia je príslušný organizačný útvar Národnej banky Slovenska, ktorý by bol príslušný také rozhodnutie vydať podľa osobitného predpisu.51) Na rozhodnutie o zrušení podľa tohto odseku sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu primerane.51)
(7)
Úkon uskutočnený na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktoré bolo právoplatne zrušené podľa odseku 6, je neplatný.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá možnosť Národnej banky Slovenska na žiadosť dohliadaného subjektu alebo iného subjektu upustiť od predloženia príloh v listinnej podobe k žiadosti v listinnej podobe a umožniť ich predloženie v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami.
(9)
Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa spôsobom určeným poštovým podnikom pre doručovanie poštových zásielok do vlastných rúk. Na doručovanie písomností do vlastných rúk počas obdobia pandémie sa neuplatní ustanovenie osobitného predpisu.51a)
TRETIA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI
§ 30a
Základné ustanovenia
Na účely tejto hlavy sa rozumie
a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery spotrebiteľom,51b)
b)
dlžníkom spotrebiteľ podľa osobitných predpisov,51b) voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok,
c)
spotrebiteľskou zmluvou zmluva o úvere na bývanie51c) alebo iná spotrebiteľská zmluva o úvere, ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere na bývanie, a zmluva o spotrebiteľskom úvere,51d) pričom ide o úvery splácané pravidelnými vopred určenými splátkami úveru,
d)
odkladom splátok odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.
§ 30b
Odklad splátok
(1)
Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky,51e) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
(2)
Veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu,51f) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.
(3)
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
(4)
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak
a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
d)
žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že
a)
odklad splátok povolil,
b)
odklad splátok nepovolil,
c)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti.
(6)
Ak veriteľ nepovolil odklad splátok, je povinný to v informácii podľa odseku 5 odôvodniť.
(7)
Ak veriteľ neinformuje podľa odseku 5 dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, považuje sa odklad splátok za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 5 neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splátok dlžníkovi, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splátok; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o tom, že lehota podľa odseku 5 neplynie.
(8)
Dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.
(9)
Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.51h) Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad splátok a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného predpisu51j) sa nepoužijú.
(10)
Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.
(11)
Ak sa žiadosť o odklad splátok podáva prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, veriteľ alebo finančný agent51k) sú povinní zabezpečiť, aby bol dlžník pred podaním žiadosti o odklad splátok upozornený na skutočnosti podľa časti I vzoru žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2.
(12)
Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok nevyžaduje.
(13)
Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.51g)
(14)
Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok; toto oznámenie obsahuje okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.
§ 30c
Informačné povinnosti veriteľa
(1)
Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.
(2)
Veriteľ je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok, a to najmä o
a)
povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške,
b)
postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru,
c)
možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania,
d)
ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.
(3)
Veriteľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 v podobe zápisu na trvanlivom médiu,51l) ktoré je spotrebiteľovi dostupné.
(4)
Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť
a)
informáciu o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok,
b)
vzor žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.
§ 30d
Ďalšie povinnosti veriteľa
Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie
a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok,
c)
podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
§ 30e
Účinky odkladu splátok na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch
Splátka úveru odložená podľa § 30b sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch51m) nepovažuje za omeškanú.
§ 30f
Vyplácanie štátnych príspevkov pri odklade splátok
Ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na poskytovanie štátneho príspevku, štátneho príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov sa predlžuje o obdobie odkladu splátok. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa dlžník dostal do omeškania so splátkou úveru po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok podľa § 30b.
§ 30g
Spoločné ustanovenia k odkladu splátok
(1)
Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru.51n)
(2)
Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; tým nie sú dotknuté ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré nesúvisia s odkladom splátok.
(3)
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.
(4)
Na odklad splátok pri úvere na bývanie sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51o) Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru podľa osobitného predpisu.51p)
(5)
Na odklad splátok pri spotrebiteľskom úvere sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51q)
(6)
Na odklad splátok zo spotrebiteľskej zmluvy sa ustanovenia osobitného predpisu o poskytovaní finančných služieb na diaľku51r) nepoužijú.
(7)
Odklad splátok povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splátok podľa § 30b ods. 1 a 2.
(8)
Žiadosť o odklad splátok podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splátok; ak veriteľ odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej podľa tohto zákona povolí a zruší odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splátok podľa § 30b ods. 1 a 2 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 30h
Dohľad
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto hlavy zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.51s)
ŠTVRTÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A INÉMU PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE
§ 30i
Základné ustanovenia
Na účely tejto hlavy sa rozumie
a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania podľa osobitného predpisu51t) malým zamestnávateľom a iným podnikateľom – fyzickým osobám,
b)
dlžníkom malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve,
c)
zmluvou o úvere zmluva o poskytnutí úveru podľa osobitného predpisu,51t) okrem úverov poskytnutých formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty,
d)
odkladom splácania úveru
1.
odloženie splátok istiny úveru,
2.
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo
3.
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo,
e)
splátkou úveru splátka istiny úveru alebo splátka úroku.
§ 30j
Odklad splácania úveru
(1)
Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
(2)
Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splácania úveru najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru; toto oznámenie obsahuje číslo zmluvy o úvere a obdobie odkladu splácania úveru.
(3)
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
(4)
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak
a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
d)
žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru počas obdobia pandémie. Žiadosť o odklad splácania úveru sa podáva v písomnej forme51u) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka. Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad splácania úveru a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného predpisu51j) sa nepoužijú.
(6)
Veriteľ je povinný dlžníka do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať o skutočnosti, že žiadosť o odklad splácania úveru je neúplná a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti. Dlžník je povinný bezodkladne žiadosť o odklad splácania úveru doplniť.
(7)
Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí povolenia odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi odôvodniť.
(8)
Ak veriteľ neinformuje dlžníka podľa odsekov 6 a 7, považuje sa odklad splácania úveru za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru dlžníkovi do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splácania úveru veriteľovi podľa odseku 6 druhej vety; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, o tom, že lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie.
(9)
Povolený odklad splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Dlžník o ukončenie odkladu splácania úveru požiada veriteľa na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.
(10)
Ak bol úver dohodnutý so splatnosťou na požiadanie veriteľa, veriteľ počas obdobia pandémie nemôže dlžníka požiadať o splatenie úveru.
(11)
Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo zmluvy o úvere, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou zmluvy o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje. Právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru.
(12)
Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.
(13)
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.
(14)
Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa zmluvy o úvere.
(15)
Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o úvere, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru.
(16)
Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu51v) nepovažuje za omeškanie.
(17)
Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o úvere a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splácania úveru, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.
(18)
Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2.
(19)
Žiadosť o odklad splácania úveru podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splácania úveru; ak veriteľ odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej podľa tohto zákona povolí a zruší odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 30k
Informačné povinnosti veriteľa
Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť
a)
informáciu o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania úveru,
b)
vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 3,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.
§ 30l
Ďalšie povinnosti veriteľa
Veriteľ v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere nesmie
a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu,
c)
podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami.
§ 30m
Ustanovenia § 30i až 30l sa nepoužijú na
a)
schémy pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk,
b)
zmluvy o úvere splácané zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie podľa osobitných predpisov.51w)
PIATA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI BEZKONTAKTNÝCH PLATIEB
§ 30n
Limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou
(1)
POS terminálom sa na účely tejto hlavy rozumie zariadenie na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie platobnej karty na hmotnom, nie virtuálnom predajnom mieste, okrem samoobslužného zariadenia.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb51x) počas obdobia pandémie uplatňuje pri platobných operáciách51y) vykonávaných prostredníctvom platobnej karty a POS terminálu najvyššie limity podľa osobitného predpisu.51z) Používateľ platobných služieb51aa) si môže tento limit znížiť.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný začať uplatňovať limity podľa odseku 2 najneskôr od štrnásteho dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL
§ 31
Na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,52) že žiadateľ o dotáciu má vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze podľa poslednej aktualizácie pred obdobím pandémie.
§ 32
Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v súvislosti s pandémiou je vláda Slovenskej republiky v roku 2020 oprávnená prevziať úver aj nad rámec ustanovený osobitným predpisom.53)
§ 33
Lehota na použitie bežných výdavkov podľa osobitného predpisu,54) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie.
§ 34
Preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno poskytovať počas obdobia pandémie bez obmedzení ustanovených osobitným predpisom;55) takáto úhrada preddavkov z verejných prostriedkov sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny.
§ 35
Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny
(1)
Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú; právne účinky úkonov vykonaných do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostávajú prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo.
(2)
Ak konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začnú počas obdobia pandémie, konania sa prerušujú odo dňa nasledujúceho po dni začatia takéhoto konania.
§ 36
Opatrenia pre územnú samosprávu
(1)
Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v rozpočtovom provizóriu, počas obdobia pandémie uhrádza výdavky bez obmedzení mesačného limitu výdavkov a poskytovania dotácií ustanovených osobitným predpisom.56)
(2)
Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.57)
(3)
Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v ozdravnom režime alebo v nútenej správe58) počas obdobia pandémie môže nad rámec schváleného ozdravného rozpočtu alebo krízového rozpočtu použiť finančné prostriedky na úhradu výdavkov vyvolaných negatívnymi následkami pandémie.
(4)
V rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a vyšší územný celok vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.59)
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)
Na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy,60) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad finančnej správy podľa osobitného predpisu,61) a ktoré podľa tohto zákona patria do pôsobnosti správcu dane, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú rovnako.
§ 38
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 67/2020 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (kodifikované znenie) (Ú. v. L 292, 10. 11. 2009).
Príloha č. 2
k zákonu č. 67/2020 Z. z.
Príloha č. 3
k zákonu č. 67/2020 Z. z.
1)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2)
§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 14 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, daňový poriadok.
5)
§ 47a daňového poriadku v znení zákona č. 218/2014 Z. z.
6)
§ 52 ods. 1 písm. a), ods. 6 a 8 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z.
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 2 písm. b) daňového poriadku v znení zákona č. 447/2015 Z. z.
9)
§ 155 ods.1 písm. g) a ods. 2 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
10)
§ 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 61 ods. 1 a čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).
13)
Čl. 76 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1186/2009.
13a)
§ 155 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13b)
14)
§ 101 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§ 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
§ 12 ods. 4, § 16 a 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (oznámenie č. 626/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 352/2017 Z. z.).
20)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 38 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 155 a 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
26)
§ 49 ods. 3 až 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 49 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 49 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z.
29)
§ 49 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 50 ods. 1 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 38 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 38 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 32a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 33a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
41)
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
42)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014).
43)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
45)
§ 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 717/2014.
47)
§ 15 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad § 18, § 21 ods. 5, § 29 ods. 1 a § 32 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51a)
§ 18 ods. 3 prvá a druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z.

51b)
Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51d)
51e)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51f)
§ 20 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51g)
Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
51h)
§ 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51i)
§ 11 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
51j)
§ 89 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51k)
§ 6 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.
51l)
51m)
§ 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 90/2016 Z. z.
51p)
§ 70 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
51q)
§ 4 až 6, § 7 ods. 29, 30, 33 a 34, § 9 ods. 1 až 5 a ods. 7 až 19, § 11 a § 13 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51r)
Zákon č. 266/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51s)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51t)
§ 497 až 507 Obchodného zákonníka.
51u)
§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
51v)
§ 38 a 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51w)
Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
51x)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51y)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
51z)
Čl. 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2018).
51aa)
52)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
53)
§ 4 zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020.
54)
§ 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.
55)
§ 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 11 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 426/2013 Z. z.
57)
58)
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
§ 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 423/2013 Z. z.
60)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, daňový poriadok v znení neskorších predpisov.
61)
Zákon č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 319/2019 Z. z.