65/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

65
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. marca 2020 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 13 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11 a Dodatku č. 12 uzavretý 30. januára 2020 medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019 – 2022 uzatvorený 20. februára 2020 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.