64/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

64
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169
z 27. marca 2020
k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 114 z 15. marca 2020
Číslo materiálu: 6810/2020
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;
B. ukladá
B.1. s účinnosťou od 28. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom pobytových zariadení sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, a zamestnancom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny;


predsedovi vlády
B.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády SR vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
B.4. v spolupráci s ministrom vnútra a predsedami VÚC vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
bezodkladne
ministrovi vnútra v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
B.5. určiť subjekty hospodárskej mobilizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré vykonávajú svoju činnosť v pôsobnosti obce alebo ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie v územných obvodoch okresných úradov
bezodkladne
ministrovi vnútra
B.6. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie vzniknutého núdzového stavu
bezodkladne
B.7. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti
bezodkladne
B.8. v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
bezodkladne
členom vlády
B.9. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase
bezodkladne
C. mení
C. 1. bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 takto: slová na konci bodu B.1. „Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky núdzový stav“,
D. odporúča
predsedom VÚC
D.1. v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
D.2. určiť v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR subjekty hospodárskej mobilizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia vo svojej pôsobnosti,
E. zakazuje
D.1. s účinnosťou od 28. marca 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu B.1. tohto uznesenia


Vykonajú: predseda vlády
minister vnútra
ministerka kultúry
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
predsedovia VÚC