61/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

61
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
9. októbra 2019 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb., oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z., oznámenie č. 147/2014 Z. z., oznámenie č. 133/2015 Z. z., oznámenie č. 154/2016 Z. z., oznámenie č. 169/2016 Z. z., oznámenie č. 78/2017 Z. z., oznámenie č. 180/2018 Z. z. a oznámenie č. 86/2019 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2020.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 4
Žiadosť (obsah)
4.1
až 4.17 (bez zmeny)
4.18
Vyhlásenie o včlenení odkazom
Ak si medzinárodná prihláška ku dňu, keď prijímací úrad prijal skôr jeden alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii), uplatňuje prioritu skoršej prihlášky, môže žiadosť obsahovať vyhlásenie, ak prvok medzinárodnej prihlášky uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) alebo časť opisu, nárokov alebo výkresov uvedených v pravidle 20.5(a), alebo prvok alebo časť opisu, nárokov alebo výkresov uvedených v pravidle 20.5bis(a) nie sú inak obsiahnuté v medzinárodnej prihláške, ale sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, že prvok alebo časť, s prihliadnutím na potvrdenie podľa pravidla 20.6, sú včlenené vyhlásením do medzinárodnej prihlášky na účely pravidla 20.6. Ak žiadosť neobsahuje takéto vyhlásenie k uvedenému dňu, môže sa doložiť k žiadosti iba vtedy, ak v nej bolo obsiahnuté inak alebo ak bolo predložené spolu s medzinárodnou prihláškou k uvedenému dňu.
4.19
(bez zmeny)
Pravidlo 12
Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklady na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia
12.1
(bez zmeny)
12.1bis Jazyk prvkov a častí predložených podľa pravidla 20.3, 20.5, 20.5bis alebo 20.6
Prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) alebo 20.6(a), a časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) alebo 20.6(a), musí byť v jazyku medzinárodnej prihlášky, v akom sa podala, alebo, ak sa vyžaduje preklad prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), v obidvoch jazykoch, teda v jazyku, v akom sa prihláška podala, a v jazyku prekladu.
12.1ter až 12.4 (bez zmeny)
Pravidlo 15
Poplatok za medzinárodné podanie
15.1
(bez zmeny)
15.2
Výška poplatku. Prevod
(a)
až (b) (bez zmeny)
(c)
Ak sú predpísanou menou švajčiarske franky, prijímací úrad prevedie Medzinárodnému úradu uvedený poplatok vo švajčiarskych frankoch v súlade s pravidlom 96.2.
(d)
Ak je predpísanou menou iná mena než švajčiarske franky a táto mena
(i)
je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu poplatku za medzinárodné podanie, ekvivalentnú výšku poplatku v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia a prijímací úrad sumu v tejto mene prevedie Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, prijímací úrad zodpovedá za konverziu poplatku za medzinárodné podanie z predpísanej meny na švajčiarske franky a prevedie poplatok Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2 vo švajčiarskych frankoch v sume stanovenej sadzobníkom poplatkov. Alebo, ak si to prijímací úrad želá, môže konvertovať poplatok za medzinárodné podanie z predpísanej meny na eurá alebo americké doláre a previesť ekvivalentnú výšku tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch, ako ju podľa bodu (i) stanovil generálny riaditeľ v zmysle smerníc Zhromaždenia, Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2.
15.3
a 15.4 (bez zmeny)
Pravidlo 16
Rešeršný poplatok
16.1
Právo žiadať poplatok
(a)
až (b) (bez zmeny)
(c)
Ak predpísaná mena je menou, v ktorej orgán pre medzinárodnú rešerš stanovil uvedený poplatok („fixná mena“), prijímací úrad prevedie tomuto orgánu uvedenú sumu v tejto mene v súlade s pravidlom 96.2.
(d)
Ak predpísaná mena nie je fixnou menou a mena
(i)
je voľne konvertibilná na fixnú menu, generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia stanoví pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu rešeršného poplatku, ekvivalentnú výšku poplatku v predpísanej mene a prijímací úrad sumu v tejto mene prevedie orgánu pre medzinárodnú rešerš v súlade s pravidlom 96.2,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na fixnú menu, prijímací úrad zodpovedá za konverziu rešeršného poplatku z predpísanej meny na fixnú menu a prevedie tento poplatok vo fixnej mene orgánu pre medzinárodnú rešerš vo výške, ktorú stanovil orgán pre medzinárodnú rešerš, v súlade s pravidlom 96.2.
(e)
a (f) (bez zmeny)
16.2
a 16.3 (bez zmeny)
Pravidlo 20
Dátum medzinárodného podania
20.1
až 20.4 (bez zmeny)
20.5
Chýbajúce časti
(a)
Ak pri zisťovaní, či dokumenty domnelej medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že chýba alebo sa zdá, že chýba časť opisu, nárokov alebo výkresov vrátane prípadu, ak chýbajú alebo sa zdá, že chýbajú všetky výkresy („chýbajúca časť“), ale s výnimkou prípadu, ak chýba alebo sa zdá, že chýba celý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), a s výnimkou prípadu uvedenom v pravidle 20.5bis(a), úrad ihneď vyzve prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby
(i)
doplnil domnelú medzinárodnú prihlášku predložením chýbajúcej časti alebo
(ii)
potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že táto časť je včlenená odkazom podľa pravidla 4.18,
a prípadne vzniesol pripomienky v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po uplynutí 12 mesiacov od dátumu podania prihlášky, ktorej priorita sa nárokuje, prijímací úrad na túto skutočnosť upozorní prihlasovateľa.
(b)
Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo pred dňom, keď sa splnili všetky požiadavky uvedené v článku 11(1), ale v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7, chýbajúcu časť uvedenú v písmene (a) tak, aby doplnil domnelú medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací úrad prizná ako dátum medzinárodného podania deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), a ďalej postupuje podľa pravidla 20.2(b) a (c).
(c)
až (e) (bez zmeny)
20.5bis Chybne podané prvky a časti
(a)
Ak pri zisťovaní, či dokumenty domnelej medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že celý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) je alebo sa javí ako chybne podaný, alebo že časť opisu, nárokov alebo výkresov je alebo sa javí ako chybne podaná vrátane prípadu, keď všetky výkresy sú alebo sa javia ako chybne podané („chybne podané prvky alebo časti“), ihneď vyzve prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby
(i)
opravil domnelú medzinárodnú prihlášku predložením správneho prvku alebo časti, alebo
(ii)
potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že správny prvok alebo časť bol včlenený odkazom podľa pravidla 4.18, a prípadne vzniesol pripomienky v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu podania prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje, prijímací úrad musí tieto okolnosti oznámiť prihlasovateľovi.
(b)
Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo pred dňom keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), ale v rámci lehoty, ktorá sa uplatňuje podľa pravidla 20.7, správny prvok alebo časť, ktorá opraví domnelú medzinárodnú prihlášku, tento správny prvok alebo časť bude súčasťou prihlášky, chybne podaný prvok alebo príslušná časť sa z prihlášky odstránia a prijímací úrad prizná za dátum medzinárodného podania ten deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), a ďalej postupuje tak, ako je stanovené v pravidle 20.2(b) a (c) a ako stanovujú Administratívne smernice.
(c)
Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu po dni, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), ale v rámci lehoty, ktorá sa uplatňuje podľa pravidla 20.7, správny prvok alebo časť, ktorá opraví medzinárodnú prihlášku, tento správny prvok alebo časť bude súčasťou prihlášky, chybne podaný prvok alebo príslušná časť sa z prihlášky odstránia a prijímací úrad opraví dátum medzinárodného podania na ten deň, keď prijímací úrad prijal správny prvok alebo časť, informuje o tom prihlasovateľa a ďalej postupuje tak, ako stanovujú Administratívne smernice.
(d)
Ak po výzve podľa písmena (a) alebo inak správny prvok alebo časť je podľa pravidla 20.6(b) považovaná za obsiahnutú v domnelej medzinárodnej prihláške v deň, keď jeden alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal prijímací úrad, chybne podaný prvok alebo príslušná časť zostane v prihláške a prijímací úrad prizná dátum medzinárodného podania na deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1) a ďalej postupuje podľa pravidla 20.2(b) a (c) a tak, ako stanovujú Administratívne smernice.
(e)
Ak sa opravil dátum medzinárodného podania podľa písmena (c), prihlasovateľ môže v oznámení zaslanom prijímaciemu úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia podľa písmena (c) požiadať, aby sa na opravený prvok alebo časť neprihliadalo, v takomto prípade sa prvok alebo časť budú považovať za nepredložené, chybne podané prvky alebo časti sa nebudú považovať za odstránené z prihlášky a oprava dátumu medzinárodného podania podľa písmena (c) sa bude považovať za nevykonanú a prijímací úrad bude postupovať tak, ako je stanovené v Administratívnych smerniciach.
20.6
Potvrdenie včlenenia prvkov a častí odkazom
(a)
a (b) (bez zmeny)
(c)
Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám podľa pravidla 4.18 alebo písmena (a) sa nevyhovelo alebo že prvok alebo časť uvedená v písmene (a) nie je úplne obsiahnutá v príslušnej skoršej prihláške, prijímací úrad bude ďalej postupovať podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) alebo 20.5bis(c) podľa toho, o aký prípad pôjde.
20.7
Lehota
(a)
Príslušná lehota podľa pravidla 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c), 20.5bis(a), (b) a (c) a 20.6(a) bude
(i)
dva mesiace od dátumu výzvy, ak sa výzva podľa pravidla 20.3(a), 20.5(a) alebo 20.5bis(a), podľa toho, o aký prípad ide, zaslala prihlasovateľovi,
(ii)
dva mesiace od dátumu, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal prijímací úrad, ak sa žiadna takáto výzva prihlasovateľovi nezaslala.
(b)
(bez zmeny)
20.8
Nezlučiteľnosť s národným právom
(a)
(bez zmeny)
(a-bis) Ak k 9. októbru 2019 ktorékoľvek z pravidiel 20.5bis(a)(ii) a (d) nie je v súlade s národným právom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa podali v tomto prijímacom úrade, a to dovtedy, kým tieto pravidlá nebudú v súlade s týmto právom, za predpokladu, že spomínaný úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do
9. apríla 2020. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.
(a-ter) Ak prvok alebo časť nemôžu byť včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidiel 4.18 a 20.6 z dôvodu uplatnenia písmena (a) alebo písmena (a-bis) tohto pravidla, prijímací úrad bude ďalej postupovať tak, ako stanovujú pravidlá 20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) alebo 20.5bis(c), podľa tohto, o aký prípad ide. Ak prijímací úrad postupuje podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c), prihlasovateľ môže postupovať tak, ako stanovuje pravidlo 20.5(e) alebo 20.5bis(e), podľa toho, o aký prípad ide.
(b)
(bez zmeny)
(b-bis) Ak k 9. októbru 2019 ktorékoľvek z pravidiel 20.5bis(a)(ii) a (d) nie je v súlade s národným právom platným v určenom úrade, pravidlá, ktorých sa to týka, sa vo vzťahu k tomuto úradu nebudú vzťahovať na medzinárodnú prihlášku, v súvislosti s ktorou boli pred týmto úradom vykonané úkony uvedené v článku 22, a to dovtedy, kým nebudú v súlade s týmto právom, za predpokladu, že spomínaný úrad bude o tom informovať Medzinárodný úrad do 9. apríla 2020. Medzinárodný úrad túto informáciu okamžite zverejní vo Vestníku.
(c)
Ak sa prvok alebo časť považujú za včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky na základe zistenia prijímacieho úradu podľa pravidla 20.6(b), ale toto včlenenie odkazom sa neuplatňuje na medzinárodné prihlášky v konaní pred určeným úradom z dôvodu uplatnenia písmena (b) alebo písmena (b-bis) tohto pravidla, určený úrad môže konať o prihláške tak, ako keby bol dátum medzinárodného podania priznaný podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5bis(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c), podľa toho, o aký prípad ide, za predpokladu, že pravidlo 82ter.1(c) a (d) sa použije mutatis mutandis.
Pravidlo 26quater
Oprava alebo doplnenie údajov podľa pravidla 4.11
26quater.1 Oprava alebo doplnenie údajov
Prihlasovateľ môže opraviť alebo pridať k žiadosti každý údaj uvedený v pravidle 4.11 zaslaním oznámenia Medzinárodnému úradu v lehote 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že každé oznámenie, ktoré prijal Medzinárodný úrad po uplynutí tejto lehoty, sa bude považovať za prijaté v posledný deň lehoty, ak Medzinárodný úrad dostane toto oznámenie pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.
26quater.2 Neskorá oprava alebo doplnenie údajov
Ak akákoľvek oprava alebo doplnenie údajov uvedených v pravidle 4.11 nie sú prijaté včas podľa pravidla 26quarter.1, Medzinárodný úrad to ihneď oznámi prihlasovateľovi a ďalej postupuje tak, ako je stanovené v Administratívnych smerniciach.
Pravidlo 40bis
Dodatočné poplatky v prípade chýbajúcich častí alebo správnych prvkov a častí, ktoré sú včlenené do medzinárodnej prihlášky alebo ktoré sa považujú za obsiahnuté v medzinárodnej prihláške
40bis.1 Výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov
Orgán pre medzinárodnú rešerš môže vyzvať prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky, ak skutočnosť, že chýbajúca časť alebo správny prvok alebo časť
(i)
sa včlenila do medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 20.5(c) alebo pravidla 20.5bis(c), alebo
(ii)
sa považuje podľa pravidla 20.5(d) alebo pravidla 20.5bis(d) za obsiahnutú v medzinárodnej prihláške v deň, kedy jeden alebo viac prvkov, ktoré sú uvedené v článku 11(1)(ii), prijímací úrad skôr prijal
sa oznámi tomuto orgánu až po tom, čo začal vypracovávať správu o medzinárodnej rešerši. Vo výzve sa prihlasovateľ požiada, aby zaplatil dodatočné poplatky v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy a uvedie sa suma poplatkov, ktorú má zaplatiť. Sumu dodatočných poplatkov stanoví orgán pre medzinárodnú rešerš, ale táto suma nesmie prevýšiť poplatok za rešerš; dodatočné poplatky sa platia priamo tomuto orgánu. Za predpokladu, že sa dodatočné poplatky zaplatili v rámci stanovenej lehoty, orgán pre medzinárodnú rešerš vypracuje správu o medzinárodnej rešerši na medzinárodnú prihlášku vrátane každej takejto chýbajúcej časti alebo každého takéhoto správneho prvku alebo časti.
Pravidlo 48
Medzinárodné zverejnenie
48.1
(bez zmeny)
48.2
Obsah
(a)
(bez zmeny)
(b)
S výnimkou písmena (c), prvá strana bude obsahovať:
(i)
až (iv) (bez zmeny)
(v)
ak prijímací úrad priznal dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii), 20.5(d) alebo 20.5bis(d) na základe včlenenia prvku alebo časti odkazom podľa pravidla 4.18 a 20.6, údaj o tejto skutočnosti spolu s údajom, či sa prihlasovateľ na účely pravidla 20.6(a)(ii) spoliehal na splnenie pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu, alebo sa spoliehal na osobitne predloženú kópiu príslušnej skoršej prihlášky,
(vi)
(bez zmeny)
(vii)
tam, kde sa vyžaduje, údaj, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu týkajúcu sa žiadosti podľa pravidla 26bis.3 o obnovenie práva na prioritu a rozhodnutie prijímacieho úradu o tejto žiadosti,
(viii)
tam, kde sa vyžaduje, údaj, že chybne podaný prvok alebo časť bola odstránená z medzinárodnej prihlášky v súlade s pravidlom 20.5bis(b) alebo (c).
(c)
až (n) (bez zmeny)
48.3
až 48.6 (bez zmeny)
Pravidlo 51bis
Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27
51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky
(a)
S výhradou pravidla 51bis.2 národné právo uplatňované určeným úradom môže v súlade s článkom 27 žiadať prihlasovateľa o predloženie najmä:
(i)
až (vi) (bez zmeny)
(vii)
ktoréhokoľvek chýbajúceho údaja vyžadovaného podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii) vo vzťahu ku ktorémukoľvek prihlasovateľovi pre určený štát.
(viii)
v prípadoch uvedených v pravidle 82ter.1, preklad ktoréhokoľvek chybne podaného prvku alebo chybne podanej časti odstránenej z medzinárodnej prihlášky v súlade s pravidlom 20.5bis(b) alebo (c).
(b)
až (d) (bez zmeny)
(e)
Národné právo uplatňované určeným úradom môže v súlade s článkom 27 vyžadovať, aby prihlasovateľ predložil preklad prioritného dokladu, za predpokladu, že takýto preklad sa môže vyžadovať, iba vtedy, ak
(i)
(bez zmeny)
(ii)
je dátum medzinárodného podania priznaný prijímacím úradom podľa pravidla 20.3(b)(ii), 20.5(d) alebo 20.5bis(d) na základe včlenenia prvku alebo časti odkazom podľa pravidla 4.18 a 20.6 na účely rozhodnutia podľa pravidla 82ter.1(b), či tento prvok alebo táto časť je úplne obsiahnutá v príslušnom prioritnom doklade, pričom v takomto prípade národné právo uplatňované určeným úradom môže tiež vyžadovať od prihlasovateľa, aby v prípade časti opisu, nárokov alebo výkresov uviedol, kde je táto časť obsiahnutá v preklade prioritného dokladu.
51bis.2 a 51bis.3 (bez zmeny)
Pravidlo 55
Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)
55.1
(bez zmeny)
55.2
Preklad medzinárodnej prihlášky
(a)
(bez zmeny)
(a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v písmene (a) musí obsahovať každý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) alebo 20.6(a), a každú časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) alebo 20.6(a), ktoré sa považujú za obsiahnuté v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 20.6(b).
(a-ter) až (d) (bez zmeny)
55.3
(bez zmeny)
Pravidlo 57
Manipulačný poplatok
57.1
(bez zmeny)
57.2
Výška poplatku. Prevod
(a)
a (b) (bez zmeny)
(c)
Ak sú predpísanou menou švajčiarske franky, orgán prevedie uvedený poplatok medzinárodnému úradu vo švajčiarskych frankoch v súlade s pravidlom 96.2.
(d)
Ak je predpísanou menou iná mena ako švajčiarske franky a táto mena
(i)
je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví pre každý orgán, ktorý predpisuje takú menu na platbu manipulačného poplatku, ekvivalentnú výšku tohto poplatku v predpísanej mene v súlade so smernicami Zhromaždenia a orgán sumu v tejto mene prevedie Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, orgán zodpovedá za konverziu manipulačného poplatku z predpísanej meny na švajčiarske franky a tento poplatok vo švajčiarskych frankoch vo výške stanovenej sadzobníkom poplatkov prevedie Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2. Prípadne, ak si orgán želá, môže konvertovať manipulačný poplatok z predpísanej meny na eurá alebo na americké doláre a previesť Medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 96.2 ekvivalentnú sumu tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch, ako ju stanovil generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia, ako sa uvádza v bode (i).
57.3
a 57.4 (bez zmeny)
Pravidlo 71
Odovzdanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume a súvisiacich dokumentov
71.1
Prijímatelia
(a)
Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v ten istý deň odovzdá jednu kópiu správy o medzinárodnom predbežnom prieskume vrátane jej prípadných príloh Medzinárodnému úradu a jednu kópiu prihlasovateľovi.
(b)
Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum odovzdá kópie iných dokumentov zo spisu medzinárodného predbežného prieskumu Medzinárodnému úradu v súlade s Administratívnymi smernicami.
71.2
(bez zmeny)
Pravidlo 82ter
Oprava chýb urobených prijímacím úradom alebo Medzinárodným úradom
82ter.1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatnenej priority
(a)
(bez zmeny)
(b)
Ak prijímací úrad priznal dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii), 20.5(d) alebo 20.5bis(d) na základe včlenenia prvkov alebo častí odkazom podľa pravidiel 4.18 a 20.6, ale určený alebo zvolený úrad zistí, že
(i)
prihlasovateľ nedodržal pravidlá 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu,
(ii)
neboli splnené požiadavky podľa pravidiel 4.18, 20.6(a)(i) alebo 51bis.1(e)(ii), alebo
(iii)
prvok alebo časť prihlášky nie je úplne obsiahnutá v príslušnom prioritnom doklade,
určený alebo zvolený úrad môže s výhradou písmena (c) nakladať s medzinárodnou prihláškou tak, ako keby dátum medzinárodného podania bol priznaný podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5bis(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c), podľa toho, o aký prípad ide, za predpokladu, že pravidlo 17.1(c) sa použije mutatis mutandis.
(c)
Určený alebo zvolený úrad nebude konať o medzinárodnej prihláške podľa písmena (b), tak, ako keby sa dátum medzinárodného podania priznal podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5bis(b), alebo tak, ako keby bol opravený podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c) bez toho, aby dal možnosť prihlasovateľovi vyjadriť sa k zamýšľanému konaniu alebo podať žiadosť podľa písmena (d) v lehote primeranej okolnostiam.
(d)
Ak určený alebo zvolený úrad v súlade s písmenom (c) oznámil prihlasovateľovi, že zamýšľa konať o medzinárodnej prihláške tak, ako keby dátum medzinárodného podania bol opravený podľa pravidla 20.5(c) alebo 20.5bis(c), prihlasovateľ môže v oznámení predloženom tomuto úradu v lehote stanovenej podľa písmena (c) požiadať, aby sa príslušná chýbajúca časť alebo opravený prvok alebo príslušná časť považovala za nepredloženú na účely národného konania v tomto úrade; v takomto prípade sa uvedená chýbajúca časť alebo opravený prvok alebo časť považuje za nepredloženú a úrad koná o medzinárodnej prihláške tak, ako keby sa dátum medzinárodného podania neopravil.
Pravidlo 82quater
Ospravedlnenie zmeškania lehôt
82quater.1 (bez zmeny)
82quater.2 Nedostupnosť elektronických komunikačných prostriedkov na úrade
(a)
Každý národný úrad alebo medzivládna organizácia môže ustanoviť, že ak nie je dodržaná lehota stanovená vo Vykonávacom predpise na vykonanie úkonu pred týmto úradom alebo organizáciou z dôvodu nedostupnosti ktoréhokoľvek z povolených elektronických komunikačných prostriedkov v tomto úrade alebo organizácii, oneskorenie pri dodržaní tejto lehoty sa ospravedlní za predpokladu, že príslušný úkon sa vykoná v nasledujúcom pracovnom dni, keď boli uvedené elektronické komunikačné prostriedky k dispozícii. Príslušný úrad alebo organizácia zverejní informácie o každej takejto nedostupnosti vrátane obdobia nedostupnosti a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje Medzinárodný úrad.
(b)
Ospravedlnenie zmeškania lehoty podľa písmena (a) nemusí vziať do úvahy žiadny
určený alebo zvolený úrad, pred ktorým už prihlasovateľ v čase zverejnenia informácií uvedených v písmene (a) vykonal úkony uvedené v článku 22 alebo článku 39.
Pravidlo 94
Prístup ku spisom
94.1
Prístup ku spisu uchovávanému Medzinárodným úradom
(a)
až (b) (bez zmeny)
(c)
Ak to vyžaduje zvolený úrad, Medzinárodný úrad zašle, ale nie pred vypracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, v mene tohto úradu kópie podľa písmena (b) každého jemu zaslanému dokumentu podľa pravidla 71.1 (a) alebo (b) orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum. Medzinárodný úrad musí ihneď zverejniť detaily každej takejto žiadosti vo Vestníku.
(d)
až (g) (bez zmeny)
94.1b
is až 94.3 (bez zmeny)
Pravidlo 96
Sadzobník poplatkov. Prijatie a prevod poplatkov
96.1
(bez zmeny)
96.2
Oznámenie o prijatí poplatkov. Prevod poplatkov.
(a)
Na účely tohto pravidla „úrad“ znamená prijímací úrad (vrátane Medzinárodného úradu, ktorý koná ako prijímací úrad), orgán pre medzinárodnú rešerš, menovaný orgán pre doplnkovú medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum alebo Medzinárodný úrad.
(b)
Ak v súlade s týmto Vykonávacím predpisom alebo Administratívnymi smernicami vyberie poplatok jeden úrad („inkasný úrad“) v prospech iného úradu („oprávnený úrad“), inkasný úrad bezodkladne oznámi prijatie každého takéhoto poplatku v súlade s Administratívnymi smernicami. Na základe prijatia oznámenia postupuje oprávnený úrad tak, ako keby prijal poplatok v deň, keď poplatky prijal inkasný úrad.
(c)
Inkasný úrad v súlade s Administratívnymi smernicami prevedie akékoľvek poplatky, ktoré vybral v prospech oprávneného úradu, tomuto úradu.