59/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

59
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 12. decembra 2019 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014, oznámenie č. 239/2016 Z. z., oznámenie č. 256/2018 Z. z., oznámenie č. 12/2020 Z. z. a oznámenie č. 58/2020 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2020.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
1.
Poplatky za medzinárodnú rešerš, doplnkovú medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum vypracované pri medzinárodných prihláškach podľa článku 2 ods. 1 položky 2 a 19 Poplatkového poriadku sa znížia o 75 %, ak medzinárodnú prihlášku, žiadosť o doplnkovú medzinárodnú rešerš alebo žiadosť o medzinárodný predbežný prieskum podáva:
a)
fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom a má bydlisko v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Európskeho patentového dohovoru a ktorý je v deň podania prihlášky alebo v deň zaplatenia poplatku za doplnkovú medzinárodnú rešerš alebo poplatku za medzinárodný predbežný prieskum v zmysle tabuľky, ktorú Európsky patentový úrad raz ročne zverejňuje, zaradený Svetovou bankou medzi štáty s nízkymi alebo nižšími strednými príjmami; alebo
b)
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmysle článku 18 Zmluvy o patentovej spolupráci štátnym príslušníkom a má bydlisko v štáte, v ktorom je platná dohoda o validácii s Európskou patentovou organizáciou.
2.
Ak existuje niekoľko žiadateľov, každý musí spĺňať kritériá stanovené v odseku 1.
Článok 2
1.
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2020 a nahrádza rozhodnutie CA/D 7/08 z 21. októbra 2008 (Ú. v. EPÚ 2008, 521).
2.
Zníženie poplatku za medzinárodnú rešerš sa vzťahuje na všetky medzinárodné prihlášky podané 1. apríla 2020 alebo po tomto dni.
3.
Zníženie poplatku za doplnkovú medzinárodnú rešerš alebo poplatku za medzinárodný predbežný prieskum sa uplatňuje na platby uskutočnené 1. apríla 2020 alebo po tomto dni.
V Mníchove 12. decembra 2019