57/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

57
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. marca 2020,
ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí
Rozhodnutím č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli podľa § 181 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.
Na základe odporúčania Ústredného krízového štábu v súvislosti s hrozbou ochorenia COVID-19 zo dňa 18. marca 2020, aby predseda Národnej rady Slovenskej republiky z epidemiologického hľadiska a rizík spojených so šírením COVID-19 zrušil vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí v termíne 4. apríla 2020,
mením rozhodnutie č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a
u r č u j e m
a)
podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v rozhodnutí č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu 3. októbra 2020,
b)
lehotu na prvé zasadanie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
18. septembra 2020.


Boris Kollár v. r.