54/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

54
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov


Článok 27 odsek 1 má správne znieť:
„1.
Táto zmluva podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave čo najskôr.“.