53/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

53
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 2019 bol v Ženeve prijatý Druhý dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. januára 2020 podľa článku VII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2020.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.