51/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

51
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. marca 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 písm. a) až c), f) a h) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 349/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z. a vyhlášky č. 83/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 5 sa za slovo „produktov“ vkladajú slová „podliehajúcich certifikácii (§ 26 ods. 2 zákona)“.
2.
V nadpise a v celom texte § 11 sa slová „Tokajskej vinohradníckej oblasti“ nahrádzajú slovami „Vinohradníckej oblasti Tokaj“.
3.
V prílohe č. 2 tabuľke Malokarpatská vinohradnícka oblasť riadku Orešanský rajón sa za slovo „Košolná,“ vkladá slovo „Lošonec,“.
4.
V prílohe č. 2 tabuľke Stredoslovenská vinohradnícka oblasť riadku Hontiansky rajón sa pred slovo „Dudince“ vkladá slovo „Devičie,“.
5.
V prílohe č. 2 tabuľke Nitrianska vinohradnícka oblasť riadku Radošinský rajón sa za slová „Horné Obdokovce,“ vkladá slovo „Kamanová,“.
7.
Prílohy č. 16 až 18 znejú:
9.
V prílohách č. 21 a 22 druhej tabuľke sa vypúšťa stĺpec s označením „VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.
Gabriela Matečná v. r.