50/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

50
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. 3. 2020,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 175/2017 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 362/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 175/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Osobitná úprava pre osobitne denaturovaný lieh
Bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj. určený na technické účely a nevhodný na potravinárske účely sa považuje za osobitne denaturovaný lieh, ak je určený na účel použitia na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných priestorov a na iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia. Osobitne denaturovaný lieh podľa prvej vety nie je určený na predaj, distribúciu a použitie mimo územia Slovenskej republiky.“.
2.
Príloha č. 2 sa dopĺňa položkami 22 a 23, ktoré znejú:


„22.

Ocot kvasný
20 %

10 ml

1 l

10 l
Na výrobu dezinfekčných prostriedkov,
na čistenie výrobkov a zariadení,
na dezinfekciu verejných
priestorov a iné konkrétne
použitie pri ochrane
a podpore zdravia.

23.

Ocot kvasný
10 %

20 ml

2 l

20 l
Na výrobu dezinfekčných prostriedkov,
na čistenie výrobkov a zariadení,
na dezinfekciu verejných
priestorov a iné konkrétne použitie
pri ochrane a podpore zdravia.

Na výrobu je možné použiť iba
bezvodý lieh.2)
.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ladislav Kamenický v. r.