49/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

49
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115
z 18. marca 2020
k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
Číslo materiálu: 6124/2020
Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;
B. mení
B.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 takto:
slová „okresov v územnej pôsobnosti týchto okresných úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a)
Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b)
Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c)
Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e)
Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j)
Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k)
Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l)
Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m)
Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n)
Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o)
Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p)
Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q)
Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;“
sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“;
C. ukladá
C.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom subjektov uvedených v prílohe tohto uznesenia,
predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne
ministrovi hospodárstva
C.4. v spolupráci s členom vlády povereným riadením Ministerstva zdravotníctva SR, ostatnými členmi vlády a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR pripraviť a predložiť vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie
bezodkladne
ministerke vnútra
C.5. usmerniť činnosť bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti
bezodkladne
C.6. prijať opatrenia na koordináciu činnosti orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav
bezodkladne
členom vlády
C.7. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase;
D. zakazuje
D.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu C.1. tohto uznesenia.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka vnútra
ministerka kultúry
člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
minister hospodárstva
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Príloha
k uzneseniu vlády SR
číslo 115/2020
a)
držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b)
držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c)
držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
d)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
e)
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
f)
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
g)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
h)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
regionálne úrady verejného zdravotníctva.